Referat til møte i Programrådet for ph.d.-programmet torsdag 7. november 2019

Møtet fant sted i fakultetsstyrerommet 450, ES-hus kl. 12:15-14:00.

Til stede: Tor Endestad (PSI), Marianne Lien (SAI) ,  Jostein Askim (ISV), Susanne Bauer (TIK), Kristian Stokke (ISS), Mette Andersson (ISS), Jan Pesl (stip. Arena), Karin Fossheim (ph.d.-kandidat ISV), Tim Brennen (leder) og Ingebjørg Hovde (referent).

Forfall:  Karen Helene Ulltveit-Moe (ØI)

Ingen merknader til innkallingen.

Dagsorden ble godkjent.

Ingen saker til eventuelt.

Saker

Vedtakssaker

1. Sommerskolen

Status for emner som vil tilbys i ved Oslo Summer School for Social Sciences i 2020.

Vedtak: Programrådet godkjenner de foreslåtte emnene og gir forskningsdekanen fullmakt til å ferdigstille programmet og godkjenne emnebeskrivelsene for sommerskolen 2020.

Vedlegg: Oversikt over emner for 2020.

Enstemmig vedtatt

2. Endring av søknadsfrist for eksternfinansierte søkere ved ISV

Vedtak: ISV endrer søknadsfrister for eksternfinansierte kandidater til 1. februar og 1. september

Vedlegg: Saknotat fra ISV

Enstemmig vedtatt. Tiltaket iverksettes umiddelbart.

Diskusjonssaker

3. Fakultetets fellesdel

Gjennomgang av emneevalueringer og tilbakemeldinger.

Programrådet diskuterte hvert enkelt emne, og hvordan dette fungerte. De emneansvarlige har fått evalueringene med kommentarer og bruker dette til å forbedre emnene.

For emnet SV9105 Philosophy of social science var tilbakemeldingene mer negative enn tidligere. Dette førte til en diskusjon hvor programrådet uttrykte sin støtte til at det er et emnet på tvers av alle retninger, men poengterte at det er et ønske at fokus er på de store utfordringene, og a disse skal undersøkes fra alle retningers perspektiv. Forskningsdekanen tar opp dette med emneansvarlig, og ny forskningsdekan.

Vedlegg: Saksnotatog evaluering av emner: SV9103 Introduction to the PhD programme, SV9104 Research ethics, SV9105 Philosophy of social science, SV9106 Dissemination

4. Veilederseminar - evaluering av gjennomføring

Forskningsdekanen orienterer om gjennomføringen av veilederseminar høsten 2019.

Det første veilederseminaret på norsk førte til gode diskusjoner, men det krever videreutvikling.  Tilbakemeldingene diskuteres med det nye dekanatet.

Saksnotat

Orienteringssaker

5. Datoer for programråd 2020

torsdag 30. januar
torsdag 30.april
torsdag 17. september
torsdag 12. november

 

Tim Brennen
leder av Programrådet                                             Ingebjørg Hovde
                                                                                sekretær for Programrådet

Publisert 15. nov. 2019 11:05 - Sist endret 30. jan. 2020 08:03