Referat fra møte i Programrådet for ph.d.-programmet 8.november

Tilstede: Jon Hovi (ISV, vara for Jostein Askim),  Tore Nilssen (ØI), Marianne Lien (SAI), Susanne Bauer (TIK), Jan Pesl (stip. ARENA), Martin Søyland (stip. ISV), Tim Brennen (leder) og Ingebjørg Hovde (referent)

Forfall: Tor Endestad (PSI), Mette Andersson (ISS), Kristian Stokke (ISS),

Ingen merknader til innkallingen.

Dagsorden ble godkjent.

En sak til eventuelt, se punktet eventueltsaker under.

Saker

Vedtakssak

1. Sommerskolen

Status på emner som vil tilbys i ved Oslo Summer School in Comparative Social Science Studies i 2019.

Kvinneandelen blant de emneansvarlige ble kommentert, og man vil fortsette å jobbe for å få opp denne.

Vedtaksforslag: Programrådet godkjenner de foreslåtte emnene og gir forskningsdekanen fullmakt til å ferdigstille programmet for sommerskolen 2019.
 

Vedtak: Programrådet godkjenner de foreslåtte emnene og gir forskningsdekanen fullmakt til å ferdigstille programmet for sommerskolen 2019, og godkjenne emneplanene når disse foreligger.

 

Diskusjonssaker

2. Fakultetets fellesdel

Gjennomgang av emneevalueringer og muntlig referering til tilbakemeldinger fra emneansvarlige.

Dette er gode tilbakemeldinger, spesielt til å være første emnegjennomføring. Programrådet diskuterte hvert enkelt emne, og hvordan dette fungerte. De emneansvarlige har fått evalueringene med kommentarer og bruker dette til å forbedre emnene.

3. Veilederopplæring

Diskusjon rundt behovet for veilederopplæring. Enighet om at interne, eksterne, erfarne og nye veiledere har behov for veilederopplæring. Veilederkurset ISS gjennomførte i oktober ble åpnet opp for veiledere fra hele fakultetet, men det var veldig få påmeldinger fra de andre enhetene. Det ble derfor diskutert om man bør gjøre veilederopplæring obligatorisk. Det var enighet i programrådet om at det vil være nødvendig å gjøre veilederopplæring obligatorisk.

 

4. Eventuelt

1. Innpass av emner avlagt ved andre institusjoner.
Saken ble meldt inn av Jan Pesl. Fakultetet forholder seg til gjeldende lovverk ved innpass av emner.

 

Tim Brennen
leder av Programrådet                                            Ingebjørg Hovde
                                                                                sekretær for Programrådet

Publisert 19. nov. 2018 19:41 - Sist endret 19. nov. 2018 19:41