Referat fra møte i Programrådet for ph.d.-programmet 13.september

Tilstede: Jon Hovi (ISV, vara for Jostein Askim), Mette Andersson (ISS), Kristian Stokke (ISS), Tore Nilssen (ØI), Tim Brennen (leder) og Ingebjørg Hovde (referent)

Ikke tilstede: Tor Endestad (PSI), Marianne Lien (SAI), Susanne Bauer (TIK), Jan Pesl (stip. ARENA), Martin Søyland (stip. ISV)

Ingen merknader til innkallingen.

Dagsorden ble godkjent.

To saker til eventuelt, se punktet eventueltsaker under.

Saker

Diskusjonssaker

1. Forslag fra enhetene til kursholdere til neste års sommerskole (OSS).

ISS (sosiologi): Craig Calhoun fra Arizona State University, USA
ØI: Neal Caren fra University of North Carolina, Chapel Hill, USA
ISS (samfunnsgeografi): Andrea Nightingale fra Swedish University of Agricultural Sciences, Sverige

SAI: Kim Fortun, University of California, Irvine, USA


PSI, TIK og ISV har ikke kommet med noen forslag til kursholdere til sommerskolen 2019. Emnene Case Studies og Mixed Methods planlegges gjennomført som fakultets-emner.

2. Hvordan gjøres OSS selvfinansierende innen 2 år samtidig som kvaliteten forblir høy?

Forskningsdekanen Tim Brennen orienterte om budsjettforslag for 2019, og ba om innspill fra programrådet. Det er besluttet av dekanatet at fakultetets tilskudd halveres til 300.000kr. Sommerskolens inntekter må derfor økes.

Forskningsdekanen går i dialog med administrasjonen om detaljer i budsjettet. Programrådet er ikke vedtaksorgan for budsjettet. Budsjettet vedtas før neste møte.
 

Orienteringssak

3.Endring av søknadsfrist fra 1.mars til 1.februar for søkere på ph.d.-stillinger ved Økonomisk institutt (ØI).

Tore Nilssen orienterte om endringen.

4. Opprettelse av retningslinjer for artikkelbaserte avhandlinger fra Institutt for statsvitenskap (ISV)

Jon Hovi orienterte om bakgrunnen for innøfring av retningslinjer. Se retningslinjene her.

Vedtakssak

5. Emnebesskrivelse

Emnebeskrivelsen for emnet SV9107 International publishing foreligger nå til programrådets gjennomgang.

Vedtak: Emnebeskrivelsen for emnet SV9107 International Publishing godkjennes. Forskningsdekan går i dialog med emneansvarlig for mindre endringer i emnet etter innspill fra programrådet og administrasjonen.

Forslaget ble vedtatt på sirkulasjon med 9 stemmer, (Stokke, Andersson, Endestad, Nilssen, Lien, Bauer, Søyland og Brennen) mot 1 stemme (Pesl).

 

Vedtakssak

6. Forslag til datoer for programråd

torsdag 31. januar 2019
fredag 26. april 2019
fredag 13. september 2019
fredag 8. november 2019

Enstemmig vedtatt på sirkulasjon.

Eventueltsaker

1. Mette Andersson orienterte om at ISS i samarbeid med Link 23.oktober vil gjennomføre et kurs for ph.d.-veiledere. Det er ledige plasser på kurset og ISS åpner for deltagelse fra de andre retningene.

2. Mette Andersson tok opp problemstillingen med søkere fra utlandet som ikke har master bestående av 120 studiepoeng. Opptakskravet om 120 studiepoeng på masternivå praktiseres strengt ved SV. Det er ønskelig at man ser på formuleringene rundt dette som benyttes av fakultetet og at disse tas opp til diskusjon igjen.

 

Tim Brennen
leder av Programrådet                                            Ingebjørg Hovde
                                                                                sekretær for Programrådet

Publisert 1. okt. 2018 10:06 - Sist endret 1. okt. 2018 10:54