Referat fra møte i Programrådet for ph.d.-programmet torsdag 26. april 2018

Til stede: Kristian Stokke (ISS), Mette Andersson (ISS), Jon Hovi (ISV, vara for Jostein Askim), Christian Krohn-Hansen (SAI, vara for Marianne Lien), Lotte Danielsen (stip. SAI), Stein Helge Kingsrød (ph.d.-kand. ISV), Tor Endestad (PSI), Tim Brennen (leder) og Mari Corell (referent).

Forfall: Susanne Bauer (TIK) og Tore Nilsen (ØI)

Fra administrasjonen: Tone Vold-Sarnes, leder av studieseksjonen, under sak 5.

Ingen merknader til innkallingen.

Dagsorden ble godkjent.

To saker til eventuelt, se punktet eventueltsaker under.

Saker

Vedtakssak

1. Forslag til ny studieplan og nye retningslinjer for artikkelbaserte avhandlinger ved studieretningen for psykologi

PSI ønsker å endre studieplanen ved studieretningen. Endringene ved studieretningen for PSI er den mest omfattende endringen ved studieretningene i forbindelse med omleggingen til høsten, og legges med dette i sin helhet fram som en vedtakssak for programrådet. Den nye studieplanen inneholder 12-15 sp i teori- og metodekurs, 3 valgfrie sp til presentasjoner/postere, 5 sp til forskningsseminarene, og 10 sp til fellesdelen, se vedlegg for detaljer.

PSI ønsker å endre retningslinjene for artikkelbaserte avhandlinger, se vedlegg for detaljer.

Opprinnelig vedtaksforslag: Forslag til ny studieplan og nye retningslinjer for artikkelbaserte avhandlinger ved studieretningen for psykologi vedtas. Endringene trer i kraft fra og med høsten 2018.

Vedtak: Forslag til ny studieplan vedtas. Forslag til nye retningslinjer for artikkelbaserte avhandlinger vedtas med de endringer som fremkom i møtet, endringene innarbeides i samråd med forskningsdekanen. Ny studieplan og nye retningslinjer for artikkelbaserte avhandlinger ved studieretningen for psykologi trer i kraft fra og med høsten 2018.

Enstemmig vedtatt.

Diskusjonssaker

2. Opplæring av ph.d.-kandidater i regi av HumSam-biblioteket

Forskningsdekanen orienterte om en henvendelse fra HumSam-biblioteket med tilbud om at biblioteket kan bidra i fakultetets nye fellesdel. Programrådet ønsker seg bibliotekskurs som det er frivillig å melde seg på. Forskningsdekanen melder tilbake til HumSam-biblioteket at fakultetet gjerne ser at det tilbys egne kurs for SV-kandidatene, men ikke som en del av fakultetets fellesdel i opplæringsdelen.

3. Framdriftsrapportering 2017

Forskningsdekanen oppsummerte framdriftsrapporteringen for 2017. Programrådet diskuterte utfordringer med blant annet tidsbruken til eksternfinansierte kandidater. Det ble påpekt at terskelen kan være høy for ph.d.-kandidater når det gjelder å krysse av på skjemaet at de vil bli kontaktet. Forskningsdekanen understreket at det er viktig at studieretningene vet hvor alle ph.d.-kandidatene står med tanke på forskningsetikk, personvern og tidsbruk.

Som lovet i møtet legges tallene for gjennomføringstid ved:

 

2013

2014

2015

2016

2017

Psykologi

3,4

3,5

3,1

3,5

3,9

Samfunnsgeografi

2,7

3,7

4,3

4,3

ia

Samfunnsøkonomi

3,5

3,0

3,5

3,7

3,2

Sosialantropologi

5,3

4,7

4,0

9,0

4,0

Sosiologi

3,5

3,6

6,0

4,4

3,8

Statsvitenskap

4,1

3,6

4,6

3,2

3,5

TIK

2,8

3,4

4,2

5,6

4,0

SV totalt

4,2

3,9

4,3

4,6

3,8

Orienteringssak

4. Sensorveiledninger

I februar sluttet universitetsstyret seg til anbefalingene fra en arbeidsgruppe som har foreslått et rammeverk for sensorveiledninger ved UiO. Saken gjelder eksamener i UH-lovens forstand. Dvs. at avhandlingen og doktorgradsprøven ikke er omfattet. Alle emner på ph.d.-nivå med eksamen skal ha en sensorveiledning fra og med høsten 2018.

Vedtakssak

5. (kl. 13.00-13.25) Sommerskolekurs og studiepoeng

Programrådet diskuterte hvor mange studiepoeng (sp) sommerskolekursene skal gi. Det er ønskelig å sikre at det er samsvar mellom uttelling i form av studiepoeng og den påkrevde aktiviteten på sommerskolekursene. Normalt sett skal 1 sp tilsvare 25-30 timers arbeid.

Opprinnelig vedtaksforslag: Et sommerskolekurs, gjennomført med aktiv deltakelse og godkjent eksamensoppgave, skal gi uttelling i form av 7 studiepoeng. Endringen trer i kraft fra og med sommerskolen 2019.

Vedtak: Et sommerskolekurs, gjennomført med aktiv deltakelse og godkjent eksamensoppgave, skal gi uttelling i form av 8 studiepoeng. Endringen trer i kraft fra og med sommerskolen 2019.

Vedtatt med 6 stemmer (Endestad, Stokke, Kingsrød, Hovi, Andersson og Brennen) mot 2 stemmer (Krohn-Hansen og Danielsen).

Orienteringssak

6. (13.25-13.50) Status fellesdelen

Forskningsdekanen redegjorde for status for arbeidet med fellesdelen.

Vedtakssak

7. Emnebeskrivelser

Emnebeskrivelsene for emnene SV9104 Research ethics, SV9105 Philosophy of social science og SV9106 Dissemination, og for den obligatoriske aktiviteten SV9103 Introduction, foreligger nå til programrådets gjennomgang.

Vedtak: Emnebeskrivelsene for emnene SV9104 Research ethics, SV9105 Philosophy of social science og SV9106 Dissemination, og for den obligatoriske aktiviteten SV9103 Introduction, godkjennes.

Enstemmig vedtatt.

Eventueltsaker

1. Mette Andersson meldte inn et ønske om å diskutere innstillinger i programrådet. Bør programrådet definere nærmere hva som er kravene til en innstilling? Saken settes opp til høsten.

2. Lotte Danielsen meldte inn at det arbeides for å danne et forum for doktorgradsstipendiater ved fakultetet.

 

Tim Brennen
leder av Programrådet                                            Mari Corell
                                                                                sekretær for Programrådet

Publisert 2. mai 2018 13:13 - Sist endret 3. mai 2018 15:05