Referat fra møte i Programrådet for ph.d.-programmet torsdag 1. februar 2018

Til stede: Arne Mastekaasa (ISS), Tore Nilssen (ØI), Jostein Askim (ISV), Susanne Bauer (TIK), Lotte Danielsen (stip. SAI), Stein Helge Kingsrød (ph.d.-kand. ISV), Tim Brennen (leder) og Mari Corell (referent).

Forfall: Marianne Lien (SAI), Kristian Stokke (ISS)

Ikke møtt: Tor Endestad (PSI)

Fra Sommerskolen: Lars Mjøset og Tron Harald Torneby

Ingen merknader til innkallingen.

Dagsorden ble godkjent.

Tre saker til eventuelt, se punktet eventueltsaker under.

Saker

Vedtakssak

1. Evaluering og styring av sommerskolen

Forskningsdekanen innledet og orienterte om at dekanatet nylig har vedtatt at deltakeravgiften for 2018 blir økt med 1000 kr til 4500 kr for ett kurs, og fra 6000 til 7000 kr for to kurs.

Punkter som ble tatt opp til diskusjon var:

  • Hvilke andre endringer ønskes som følge av evalueringsrapporten?
  • Kan skolen tiltrekke flere av våre egne stipendiater?
  • Kan den bidra i større grad til å fasilitere tverrfaglighet?
  • Er antall studiepoeng forsvarlig?

Fakultetet kommer tilbake til eventuelle forslag til vedtak senere, som oppfølging av diskusjonen.

Vedtak: Ph.d.-programrådet skal være sommerskolens høyeste organ, og ha ansvaret for helheten i sommerskolen.

Enstemmig vedtatt.

Orienteringssaker

2. Status for revisjonen av fellesdelen

Forskningsdekanen redegjorde for status for revisjon av fellesdelen.

Nettside med informasjon til ph.d.-kandidatene finnes her: http://www.sv.uio.no/forskning/phd/oppbygging/revisjon-h-2018.html

3. Timeregnskap

Satsene er sendt på ny runde til instituttene.

Eventueltsaker

1. Møtet som er satt opp 8. mars avlyses, neste og siste møte dette semesteret blir torsdag 26. april.

2. Jostein Askim stilte spørsmål ved om det er mulig å slutte med prøveforelesning som del av doktorgradsprøven.

3. Lotte Danielsen tok opp hvor mye det har å si for stipendiatenes pliktarbeidssituasjon at satsene for undervisning, spesielt for seminarundervisning, er redusert i det nye timeregnskapet.

 

Tim Brennen
leder av Programrådet                                            Mari Corell
                                                                                sekretær for programrådet

 

 

 

 

 

 

 

 

Publisert 7. feb. 2018 12:16 - Sist endret 7. feb. 2018 12:20