Referat fra møte i Programrådet for ph.d.-programmet torsdag 23. november 2017

Til stede: Kristian Stokke (ISS), Mette Andersson (ISS), Tor Endestad (PSI), Tore Nilssen (ØI), Jostein Askim (ISV), Marianne Lien (SAI), Susanne Bauer (TIK), Lotte Danielsen (stip. SAI),  Mari Andrine Hjorteset (stip. ISS), Tim Brennen (leder) og Mari Corell (referent).

Ingen merknader til innkallingen.

Dagsorden ble godkjent.

Tre saker til eventuelt, se punktet eventueltsaker under.

Saker

Vedtakssaker

V-SAK 1 Foreslåtte endringer i fakultetets fellesdel - arbeidsgruppens rapport

Opprinnelig vedtaksforslag:

Fakultetets fellesdel endres i tråd med skisse 1 i arbeidsgruppens rapport. Endringen innebærer en økning fra 6 til 10 studiepoeng. Endringene trer i kraft fra høsten 2018. Arbeidet med plassering av emneansvar, plassering av administrasjon, informasjon og utformingen av innholdet i emnene fortsetter i henhold til tidsplanen i rapporten.

Tilleggsforslag:

Marianne Lien fremmet et tillegg og en endring av det opprinnelige forslaget, det samlede forslaget ble:

Fakultetets fellesdel endres i tråd med skisse 1 i arbeidsgruppens rapport. Endringen innebærer en økning fra 6 til 10 studiepoeng. Endringene trer i kraft fra høsten 2018. Emnene skal administreres samlet på fakultetsnivå. Arbeidet med plassering av emneansvar, informasjon og utformingen av innholdet i emnene fortsetter i henhold til tidsplanen i rapporten.

Forslaget ble vedtatt med 9 stemmer (Stokke, Andersson, Endestad, Nilssen, Lien, Bauer, Danielsen, Hjorteset og Brennen) mot 1 stemme (Askim).

Alternativt vedtaksforslag:

Jostein Askim fremmet et alternativt vedtaksforslag:

Fakultetets fellesdel endres i tråd med skisse 3 i arbeidsgruppens rapport. Endringen innebærer en økning fra 6 til 10 studiepoeng. Endringene trer i kraft fra høsten 2018. Emnene skal administreres samlet på fakultetsnivå. Arbeidet med plassering av emneansvar, informasjon og utformingen av innholdet i emnene fortsetter i henhold til tidsplanen i rapporten.

Forslaget falt med 1 stemme (Askim) mot 9 stemmer (Stokke, Andersson, Endestad, Nilssen, Lien, Bauer, Danielsen, Hjorteset og Brennen).

Vedlegg:

Framleggsnotat

Arbeidsgruppens rapport

V-SAK 2 Foreslåtte endringer i studieretningenes studieplaner

Endringene i studieplanene beskrevet i framleggsnotatet innføres høsten 2018.

Enstemmig vedtatt.

Vedlegg:

Framleggsnotat

Beskrivelser av endringene i studieretningenes studieplaner fra alle studieretningene

V-SAK 3 Forslag om endringer i fakultetets krav til avhandlinger

Endringen i fakultetets krav til avhandlinger vedtas.

Enstemmig vedtatt.

Vedlegg:

Framleggsnotat

Utkast til endret tekst i programbeskrivelsen

Utkast til endret nettside med krav til avhandlingen

V-SAK 4 Forslag til endringer i retningslinjene for artikkelbaserte avhandlinger ved studieretningen for samfunnsøkonomi

Forslag til vedtak:

Endringene i retningslinjene for artikkelbaserte avhandlinger ved studieretningen for samfunnsøkonomi vedtas.

Enstemmig vedtatt.

Vedlegg:

Framleggsnotat

Notat fra Økonomisk institutt om forslag til nye retningslinjer for artikkelbaserte avhandlinger

Til sammenlikning, retningslinjene slik de er i dag

Orienteringssaker

O-SAK 1 Møteplan 2018

- torsdag 1. februar, 12.15-14.00

- torsdag 8. mars, 12.15-14.00

- torsdag 26. april, 12.15-14.00

- torsdag 14. september, torsdag 13. september 12.15-14.00

- torsdag 8. november, 12.15-14.00

Eventueltsaker

1. Forskningsdekanen orienterte om at rapporten fra den eksterne evalueringskomité om Oslo Summer School in Comparative Social Science studies har kommet. Rapporten settes opp som sak på neste programrådsmøte, rapporten sendes per e-post til programrådets medlemmer.

2. Mette Andersson orienterte om at Arne Mastekaasa kommer til å representere sosiologi i ph.d.-programrådet i en periode på vårparten.

3. Lotte Danielsen tok opp saken med nye satser for bedømmelse og deltagelse ved disputas i arbeidspliktregnskapet. Forskningsdekanen følger opp, saken settes opp på neste møte i ph.d.-programrådet.

 

Tim Brennen
leder av Programrådet                                            Mari Corell
                                                                                sekretær for programrådet

 

 

 

 

 

 

 

 

Publisert 27. nov. 2017 12:19 - Sist endret 13. des. 2017 10:44