Referat fra møte i Programrådet for ph.d.-programmet onsdag 10. mai 2017

Til stede: Kristian Stokke (ISS), Mette Andersson (ISS), Tore Nilssen (ØI), Jostein Askim (ISV), Marianne Lien (SAI), Susanne Bauer (TIK), Knut Inge Fostervold (møtte for Tor Endestad, PSI), Samira Aminihajibashi (stip. PSI), Tim Brennen (leder) og Mari Corell (referent).

Forfall:  Andreas Steinvall Myhre (stip. ØI),

Ingen merknader til innkallingen.

Dagsorden ble godkjent.

Ingen saker til eventuelt.

Saker

Vedtakssak:

1. Revisjon av opplæringsdelen

Saksnotat

Vedtak: Forskningsdekanen gis fullmakt til å nedsette en arbeidsgruppe som vil levere et forslag til undervisningsplan med sikte på å utvide fakultetets del av opplæringsdelen til inntil 10 studiepoeng. Delen vil inkludere vitenskapsteori, forskningsetikk og generiske ferdigheter, og vil organiseres i samlinger. Arbeidsgruppen skal utrede økonomisk-administrative konsekvenser. Arbeidsgruppen skal foreslå flere scenarioer og levere sin rapport i god tid. Det planlegges at endringene gjelder fra høsten 2018.

Vedtatt med 8 stemmer (Stokke, Andersson, Nilssen, Askim, Lien, Bauer, Fostervold og Brennen) mot 1 (Aminihajibashi) stemme.

 

Tim Brennen
leder av Programrådet                                            Mari Corell
                                                                                sekretær for Programrådet

 

 

 

 

 

 

 

 

Publisert 15. mai 2017 16:03