Referat fra møte i Programrådet for ph.d.-programmet torsdag 21. september 2017

Til stede: Kristian Stokke (ISS), Mette Andersson (ISS), Tore Nilssen (ØI), Jostein Askim (ISV), Marianne Lien (SAI), Susanne Bauer (TIK), Tor Endestad (PSI), Lotte Danielsen (stip. SAI), Stein Helge Kingsrød (kand. ISV), Tim Brennen (leder) og Mari Corell (referent).

Ingen merknader til innkallingen.

Dagsorden ble godkjent.

Ingen saker til eventuelt.

Saker

Orienteringssaker

1. Velkommen til de nye ph.d.-representantene

Forskningsdekanen ønsket velkommen til de nye ph.d.-representantene.

2. Sommerskolen evalueres

Forskningsdekanen orienterte om evaluering av sommerskolen, The Oslo Summer School in Comparative Social Science Studies.

Diskusjonssaker

3. Arbeidsgruppe revisjon av opplæringsdel

Forskningsdekanen orienterte om arbeidet til gruppen for endringer i fellesdelen av opplæringsdelen, og om tidsplanen for arbeidet.

Emneansvar foreslås lagt ved en eller flere enheter, forskningsdekanen vil ha et overbyggende blikk. Det ble påpekt at dersom emneansvar blir lagt på enhetsnivå bør det være en struktur på plass som sørger for at det ikke blir enhetens kurs. Mulige løsninger ble nevnt, for eksempel ressursgruppe med ansvar eller flere emneansvarlige, Programrådet vil fortsatt ha overordnet ansvar for fellesdelen.

I forbindelse med punktet konsekvenser for de retningsspesifikke studieplanene ble det påpekt at ph.d.-kandidatene ikke er representert i arbeidsgruppen. Forskningsdekanen planlegger i løpet av de neste to ukene dialogmøter med de ph.d.-ansvarlige ved studieretningene, og det ble enighet om at ph.d.-ansvarlige tar med seg en ph.d.-kandidat fra studieretningen på disse møtene.

4. Videre arbeid med evalueringen

Forskningsdekanen har tidligere presentert ti punkter til oppfølging etter den eksterne evalueringen. Forskningsdekanen redegjorde for hvor vi står med tanke på disse punktene nå og hva som skal gjøres framover. Punkter til oppfølging framover:

  • Alle ph.d.-kandidatene bør ha en plan for gjennomføring av ph.d.-løpet. Retningene bes om å se på hvordan ph.d.-kandidatene tas imot ved studieretningene, og om vi gir dem en tilfredsstillende plan med milepæler.
  • Fakultetet vil komme med forslag om tydeligere krav til kappen for artikkelbaserte avhandlinger. I tillegg bes retningene vurdere, og eventuelt komme med, forslag om revisjon av deres kriterier for avhandlinger. Endringer i disse kriteriene bør foreslås for fakultetet, skriftlig innen 9. november, slik at de kan bli med sakskartet for neste ph.d.-programrådsmøte.
  • Punktet om hvordan vi skal opprettholde veilederkompetanse blir tatt opp på instituttledermøte.
  • Tverrfaglighet: dekanatet vurderer å bruke strategiske stipendiatstillinger til tverrfaglige prosjekter. En gjennomgang og oppmykning av opptaksrutinene vil også kunne fasilitere tverrfaglighet
  • Tilgang til god informasjon: Nettsidene skal brukertestes i løpet av høsten.
  • Spørsmålet om hvordan vi skal få til økt internasjonal mobilitet blant ph.d.-kandidatene går til instituttledermøte.
  • Karriereplanlegging: Retningene bes sørge for at hver stipendiat får personlig akademisk karriereveiledning, fra veileder eller annen person. Fakultetet kommer til å oppmuntre flere til å søke om Marie Curie stipend.
  • Når det gjelder felles opptak bes hver retning om å tenke på hvordan vi legger best til rette for å fange opp de beste kandidatene.

 

Tim Brennen
leder av Programrådet                                            Mari Corell
                                                                                sekretær for Programrådet

Publisert 28. sep. 2017 13:29 - Sist endret 28. sep. 2017 13:29