Referat fra møte i Programrådet for ph.d.-programmet torsdag 4. mai 2017

Til stede: Kristian Stokke (ISS), Mette Andersson (ISS), Tore Nilssen (ØI), Jostein Askim (ISV), Marianne Lien (SAI), Susanne Bauer (TIK), Andreas Steinvall Myhre (stip. ØI), Samira Aminihajibashi (stip. PSI), Tim Brennen (leder) og Mari Corell (referent).

Forfall:  Tor Endestad (PSI)

Ingen merknader til innkallingen.

Dagsorden ble godkjent.

Ingen saker til eventuelt.

Saker

Vedtakssak:

1. Sammenslåing av programplan og utfyllende regler til én programbeskrivelse

Vedtak: Programrådet vedtar programbeskrivelsen, som erstatter den tidligere programplanen og de utfyllende reglene.

Diskusjonssak:

2. Revisjon av ph.d.-programmet

Saksnotat

Konklusjon: Programrådet mener at det har vedtaksmyndighet når det gjelder endringene som skisseres i saksnotatet, jamfør fakultetets administrasjonsreglement der det blant annet står at programrådet skal ha ansvar for å vedta endringer i programplanen for ph.d.-programmet. På bakgrunn av dette mener programrådet at prosessen som skisseres i saksnotatet ikke er i henhold til fakultetets reglement. Programrådet setter, med utgangspunkt i at spørsmålet om beslutningstagende myndighet da vil være avklart, opp et nytt møte onsdag 10. mai, kl. 10.15-11.30 for å ta saken opp igjen.

Orienteringssaker:

3. Dr. philos.-forskriften er endret, det samme gjelder dokumentet Ramme for disputas

Forskningsdekanen orienterte om endringer rektor på fullmakt har vedtatt i dr.philos.-forskriften og dokumentet "Ramme for disputas". Endringene i dr.philos.-forskriften dreide seg i stor grad om harmonisering med den reviderte versjonen av ph.d.-forskriften og noe opprydding i begrepsbruk. Etter at detaljerte bestemmelser om disputasavvikling ble fjernet fra ph.d.-forskriften ble det aktuelt å oppdatere "Ramme for disputas".

 

Tim Brennen
leder av Programrådet                                            Mari Corell
                                                                                sekretær for Programrådet

 

 

 

 

 

 

 

 

Publisert 8. mai 2017 09:59