Referat fra møte i Programrådet for ph.d.-programmet torsdag 16. februar 2017

Til stede: Kristian Stokke (ISS), Mette Andersson (ISS), Tore Nilssen (ØI), Jostein Askim (ISV), Marianne Lien (SAI), Andreas Steinvall Myhre (stip. ØI), Samira Aminihajibashi (stip. PSI), Tim Brennen (leder) og Mari Corell (referent).

Forfall: Susanne Bauer (TIK) og Tor Endestad (PSI)

Merknader til innkallingen.

Godkjenning av dagsorden.

Saker til eventuelt.

Saker

Diskusjonssaker:

1. Offentlig sektor-ph.d.

Janike Harsheim, spesialrådgiver NFR, orienterte om Offentlig sektor-ph.d. og utlysningen som åpnet 1. februar og stenges 1. april. NFR har midler til å innvilge 20 søknader, de jobber med å finne ytterligere finansiering.

Presentasjon av offentlig sektor-ph.d.

 

2. Framdriftsrapportering 2016

 

Studieretningene delte erfaringer fra framdriftsrapporteringen. Forskningsdekanen følger opp noen av instituttene i forbindelse med rapporteringen.

Vedtakssaker:

3. Sammenslåing av programplan og utfyllende regler til en programbeskrivelse

Programrådet sender saken tilbake til sekretæren og ber om at endringene i utfyllende regler og programplan, som er slått sammen i den foreslåtte programbeskrivelsen, gjøres detaljert rede for. Saken settes opp på neste programrådsmøte.

Saksnotat med vedlegg

4. Innføring av regionalt essay som obligatorisk innlevering første semester - sosialantropologi

Vedtak: Programrådet godkjenner innføringen av et obligatorisk, men ikke studiepoengsgivende, essay ved sosialantropologi. Enstemmig vedtatt.

Saksnotat med vedlegg

5. Endring i studieplan – sosialantropologi

Vedtak: Programrådet godkjenner endringen i sosialantropologis studieplan. Enstemmig vedtatt.

Saksnotat med vedlegg

Diskusjonssak:

6. Revidering ph.d.

Forskningsdekanen redegjorde for forslagene i saksnotatet, deretter ble det diskusjon. Noen momenter fra diskusjonen:

  • Det er generell enighet om at en form for introduksjonselement er en god idé.
  • Det er ikke generell enighet om hvordan vi bør organisere vitenskapsteorikurset. Det kom forslag om å legge det ned, gjøre det mer retningsspesifikt og tilføre elementer av konkret tematikk og forskningsmetode.
  • Det er behov for noen typer avhandlingsrettede kurs i opplæringsdelen, for eksempel avhandlingsseminar med opponenter. Det ble fremhevet at dette er et annerledes element enn for eksempel midtveisevaluering.
  • Det er ikke enighet om uttelling for generiske ferdigheter eller at kurs i generiske ferdigheter bør være obligatoriske.
  • Det er behov for skrivekurs som omhandler artikler.
  • Kriterier for tildeling av reisestipend: Hvordan sikre at instituttenes beste kandidater får støtte?

Saksnotat

7. Eventueltsaker

  • Programrådsmøte torsdag 4. mai flyttes likevel ikke, men holdes 12.15-14

 

Tim Brennen
leder av Programrådet                                            Mari Corell
                                                                                sekretær for Programrådet

Publisert 17. feb. 2017 13:45 - Sist endret 5. mai 2017 10:55