Innkalling til møte i Programrådet for ph.d.-programmet torsdag 26. april 2018

Møtet finner sted i møterom 648, ES-hus kl. 12:15-14:00.

Merknader til innkallingen.

Godkjenning av dagsorden.

Saker til eventuelt.

Saker

Vedtakssak

1. Forslag til ny studieplan og nye retningslinjer for artikkelbaserte avhandlinger ved studieretningen for psykologi

PSI ønsker å endre studieplanen ved studieretningen. Endringene ved studieretningen for PSI er den mest omfattende endringen ved studieretningene i forbindelse med omleggingen til høsten, og legges med dette i sin helhet fram som en vedtakssak for programrådet. Den nye studieplanen inneholder 12-15 sp i teori- og metodekurs, 3 valgfrie sp til presentasjoner/postere, 5 sp til forskningsseminarene, og 10 sp til fellesdelen, se vedlegg for detaljer.

PSI ønsker å endre retningslinjene for artikkelbaserte avhandlinger, se vedlegg for detaljer.

Forslag til vedtak: Forslag til ny studieplan og nye retningslinjer for artikkelbaserte avhandlinger ved studieretningen for psykologi vedtas. Endringene trer i kraft fra og med høsten 2018.

Vedlegg:

Forslag til ny studieplan

Forslag til nye retningslinjer artikkelbaserte avhandlinger

Diskusjonssaker

2. Opplæring av ph.d.-kandidater i regi av HumSam-biblioteket

Forskningsdekanen har fått en henvendelse fra HumSam-biblioteket med tilbud om at biblioteket kan bidra i fakultetets nye fellesdel og ønsker innspill fra programrådet på om dette kan være aktuelt. Biblioteket kan blant annet bidra med opplæring innenfor følgende temaer:

 • Litteratursøk og -oversikt
 • Synliggjøring av forskning
 • Open access/open science
 • Forskningsdata
 • Akademisk redelighet
 • Publisering

3. Framdriftsrapportering 2017

Forskningsdekanen oppsummerer årets framdriftsrapportering. Har programrådet kommentarer og innspill, er det eventuelt behov for endring av rapporteringsprosessen?

Vedlegg: Framdriftsrapporter 2017

Orienteringssak

4. Sensorveiledninger

I februar sluttet universitetsstyret seg til anbefalingene fra en arbeidsgruppe som har foreslått et rammeverk for sensorveiledninger ved UiO. Saken gjelder eksamener i UH-lovens forstand. Dvs. at avhandlingen og doktorgradsprøven ikke er omfattet. Alle emner på ph.d.-nivå med eksamen skal ha en sensorveiledning fra og med høsten 2018.

Vedlegg: UiO-retningslinjer for sensorveiledninger.

Vedtakssak

5. (kl. 13.00-13.25) Sommerskolekurs og studiepoeng

Hvor mange studiepoeng (sp) skal sommerskolekursene gi? Det er ønskelig å sikre at det er samsvar mellom uttelling i form av studiepoeng og den påkrevde aktiviteten på sommerskolekursene. Normalt sett skal 1 sp tilsvare 25-30 timers arbeid.

Aktivitetene som er knyttet til deltakelsen på et sommerskolekurs kan skisseres slik:

 1. pensumlesing og forberedelse - 40 timer
 2. undervisning mandag - fredag, fulle dager - 40 timer
 3. arbeid underveis, som f.eks. presentasjonsforberedelse - 10 timer
 4. bearbeiding av kunnskap i etterkant - 10 timer
 5. essay på 6-8000 ord - 75 timer

Samlet kan de fire første aktivitetene på listen over sies å tilsvare rundt 100 timer og tilsvarer ca. 4 sp. I tillegg kommer et essay på 6-8000 ord, som tilsvarer ca. 2 ukers heltidsarbeid/75 timer og ca. 3 sp. På bakgrunn av dette anslaget foreslår vi at et sommerskolekurs skal gi uttelling i form av 7 sp.

Vedtaksforslag: Et sommerskolekurs, gjennomført med aktiv deltakelse og godkjent eksamensoppgave, skal gi uttelling i form av 7 studiepoeng. Endringen trer i kraft fra og med sommerskolen 2019.

Orienteringssak

6. (13.25-13.50) Status fellesdelen

Forskningsdekanen redegjør for status av arbeidet med fellesdelen.

Vedlegg:

Undervisningsopplegg for de nye emnene

Vedtakssak

7. Emnebeskrivelser

Emnebeskrivelsene for emnene SV9104 Research ethics, SV9105 Philosophy of social science og SV9106 Dissemination, og for den obligatoriske aktiviteten SV9103 Introduction, foreligger nå til programrådets gjennomgang.

Vedtaksforslag: Emnebeskrivelsene for emnene SV9104 Research ethics, SV9105 Philosophy of social science og SV9106 Dissemination, og for den obligatoriske aktiviteten SV9103 Introduction, godkjennes.

Vedlegg:

Emnebeskrivelser for:

Tim Brennen
leder av Programrådet                                            Mari Corell
                                                                                sekretær for Programrådet

Publisert 17. apr. 2018 09:00 - Sist endret 20. apr. 2018 09:15