Innkalling til møte i Programrådet for ph.d.-programmet torsdag 1. februar 2018

Møtet finner sted i fakultetsstyrerommet 450, ES-hus kl. 12:15-14:00.

Merknader til innkallingen.

Godkjenning av dagsorden.

Saker til eventuelt.

Saker

Vedtakssak

1. Evaluering og styring av sommerskolen

Forskningsdekanen innleder. Dekanatet har nylig vedtatt at deltakeravgiften for 2018 blir økt med 1000 kr til 4500 kr for ett kurs, og fra 6000 til 7000 kr for to kurs.

Vi ønsker å diskutere innholdet i evalueringsrapporten og komme tilbake til eventuelle vedtak senere, som oppfølging av diskusjonen. Punkter til diskusjon:

  • Hvilke andre endringer ønskes som følge av evalueringsrapporten?
  • Kan skolen tiltrekke flere av våre egne stipendiater?
  • Kan den bidra i større grad til å fasilitere tverrfaglighet?
  • Er antall studiepoeng forsvarlig?

Sommerskolens plassering i organisasjonen er i dag uklar. Sommerskolen har en faglig leder, Lars Mjøset, og en styringsgruppe med en faglig representant fra hvert institutt samt en faglig representant fra UV-fakultetet. Initiativet til sommerskolen kom i 1992 fra Institutt for sosiologi (ISO). Fakultetets doktorgrads- og forskningsutvalg (FU) delegerte ansvaret for den første sommerskolen i 1993 til ISO. Fra rapporten til FU etter sommerskolen i 93 kan man lese at styringsgruppa er opprettet, og består av representanter fra instituttene (da sosiologi, statsvitenskap og samfunnsøkonomi). Noen ytterligere spor etter vedtak om styringsstrukturen ved sommerskolen har vi ikke funnet.

Opp gjennom 90- og 2000-tallet har styringsgruppa, fakultetsledelsen og programstyret/rådet vært organer der sommerskolesaker har blitt tatt opp. Fakultetsstyret har fått saker om sommerskolen til orientering. Et forslag fra evalueringskomiteen er å knytte ansvaret for sommerskolen til hver enkelt studieretnings ph.d.-ansvarlig. Vi ønsker nå å få et klarere styringsforhold og en tydeligere plassering av ansvaret for sommerskolen i organisasjonen, og foreslår å plassere ansvaret for sommerskolen under programrådet. Vi vil komme tilbake til en mer detaljert beskrivelse av ansvarsfordelingen mellom programråd og faglig leder.

Forslag til vedtak: Ph.d.-programrådet skal være sommerskolens høyeste organ, og ha ansvaret for helheten i sommerskolen.

Vedlegg: Sommerskoleevalueringen

Orienteringssaker

2. Status for revisjonen av fellesdelen

Forskningsdekanen redegjør for status for revisjon av fellesdelen.

3. Timeregnskap

Oppfølging av eventueltsak fra møtet 23. november. Satsen for bedømmelse er satt til 20, deltakelse i disputas av 3. opponent og av disputasleder er satt til 8, og ved evt. inntredelse som ordinær opponent vil 3. opponent få 10 timer til.

 

 

Tim Brennen
leder av Programrådet                                            Mari Corell
                                                                                sekretær for Programrådet

Publisert 25. jan. 2018 14:41 - Sist endret 25. jan. 2018 15:38