Innkalling til møte i Programrådet for ph.d.-programmet torsdag 21. september 2017

Møtet finner sted på møterom 648, ES-hus kl. 12:15-14:00.

Merknader til innkallingen.

Godkjenning av dagsorden.

Saker til eventuelt.

Saker

Orienteringssaker

1. Velkommen til de nye ph.d.-representantene

2 representanter for ph.d.-kandidatene i perioden 1.7.2017-30.6.2018:

  • Lotte Danielsen, stipendiat ved Sosialantropologisk institutt
  • Stein Helge Kingsrød, ph.d.-kandidat ved statsvitenskap, Forsvarets høgskole

Vararepresentanter er:

2. Sommerskolen evalueres

Forskningsdekanen orienterer om evaluering av sommerskolen, The Oslo Summer School in Comparative Social Science Studies. Medlemmene av komiteen er Director Egle Havrdová, Prague Summer School; professor Mats Benner, Lunds Universitet; og dr. Jens Jungblut, INCHER-Kassel.

Mandatet:

"A panel will be appointed, comprising administrative and academic expertise and including people with experience of competitor summer schools. The panel will produce a report that describes and evaluates the summer school, and provides suggestions for improvement in line with the faculty's strategy. The panel is free to comment on any aspect of the school, but we would like these to include statements on the following aspects of the school: the academic quality of the teaching, the appropriateness of the courses’ exam format, the academic quality of the external students admitted, the effect of the summer school on the faculty’s reputation, the standard of the school relative to social sciences competitors at faculties of similar quality to ours, the overall budget, the price charged to external students, the relationship to the rest of the PhD programme, and untapped potential regarding the faculty’s running of the school.

The faculty administration will endeavour to provide the panel with any information it should require. We envisage a video-meeting between the panel and key members of the faculty staff (e.g. research dean and administration, leader of the school), and we ask for the final report to be delivered by November 30th.”

Diskusjonssaker

3. Arbeidsgruppe revisjon av opplæringsdel

Forskningsdekanen orienterer om arbeidet til den nedsatte gruppen for endringer i fellesdelen av opplæringsdelen. Programrådet fattet vedtak 10. mai, arbeidsgruppen ble oppnevnt 28. juni og medlemmene er Jostein Askim (ISV), Paul Wenzel Geissler (SAI), Tor Endestad (PSI) og forskningsdekan Tim Brennen.

Punkter til diskusjon:

- tidsplan
- emneansvar
- konsekvenser for de retningsspesifikke studieplanene

Vedlegg: Notat om nedsettelse av arbeidsgruppe

4. Videre arbeid med evalueringen

Forskningsdekanen har tidligere presentert ti punkter til oppfølging etter den eksterne evalueringen. Forskningsdekanen redegjør for hvor vi står med tanke på disse punktene nå og hva som skal gjøres framover.

Fakultetet vil komme med forslag om tydeligere krav til kappen for artikkelbaserte avhandlinger. I tillegg bes retningene vurdere og eventuelt komme med forslag om revisjon av deres kriterier for avhandlinger.

Endringer i disse kriteriene bør foreslås for fakultetet, skriftlig innen 9. november, slik at de kan bli med sakskartet for neste ph.d.-programrådsmøte.

4. Eventueltsaker

 

 

Tim Brennen
leder av Programrådet                                            Mari Corell
                                                                                sekretær for Programrådet

 

 

 

 

 

 

 

Publisert 14. sep. 2017 16:44 - Sist endret 14. juni 2018 21:13