Referat fra ekstraordinært møte i Programrådet for ph.d.-programmet mandag 19. desember 2016

Til stede: Kristian Stokke (ISS), Mette Andersson (ISS), Tore Nilssen (ØI), Susanne Bauer (TIK), Tor Endestad (PSI), Jostein Askim (ISV), Marianne Lien (SAI), Andreas Steinvall Myhre (stip. ØI), Samira Aminihajibashi (stip. PSI), Tone Vold-Sarnes (leder for studieseksjonen), Ingjerd Hoëm (studiedekan), Tim Brennen (leder) og Mari Corell (referent).

 

Tema for møtet var den eksterne evalueringsrapporten.

Forskningsdekanen innledet. Deretter var det runde rundt bordet med kommentarer til rapporten og innspill fra studieretningene.

Det følgende er ikke en fullstendig redegjørelse for diskusjonen i møtet, men det var en del punkter det var enighet om eller som dukket opp flere ganger i løpet av diskusjonen. Blant dem var:

  • fakultetet bør være synligere og fakultetets rolle bør være bedre definert.
  • det er behov for det komiteen kaller CPD (Continuing Professional Development) og kurstilbud som omfatter generiske/generelle ferdigheter.
  • det er behov for veilederopplæring.
  • det er vilje til å samarbeide om kurs på tvers av retningene.
  • det er ønskelig å gjøre noe med vitenskapsteorikurset, flere mulige løsninger ble nevnt.
  • standard for tildeling av studiepoeng bør avklares.
  • mindre rigiditet når det gjelder opptakskrav (går ikke på kvalitet).
  • det er behov for bedre informasjon til kandidatene, for eksempel ved å lage en håndbok, slik komiteen nevner.

Etter jul vil rapporten bli diskutert på allmøte med kandidatene 24. januar, i instituttledermøte i januar og på fakultetsstyrets seminar 16.-17. mars.

På programrådsmøtet 16. februar vil det komme fremlegg som legger opp til videre diskusjon.

Tim Brennen
leder av programrådet                                            Mari Corell
                                                                                sekretær for programrådet

Publisert 21. des. 2016 15:35