Referat fra møte i Programrådet for ph.d.-programmet torsdag 17. november 2016

Til stede: Kristian Stokke (ISS), Mette Andersson (ISS), Tore Nilssen (ØI), Tina Næss (TIK), Tor Endestad (PSI), Marianne Lien (SAI), Andreas Steinvall Myhre (stip. ØI), Tim Brennen (leder) og Mari Corell (referent).

Ikke til stede: Samira Aminihajibashi (stip. PSI)

Dagsorden ble godkjent.

Eventuelt (møte i desember i forbindelse med rapporten - Tim; flytting av møtedato - Tim; forespørsel fra komiteen- Mari)

Saker

Orienteringssaker:

1. Høring om endringer av dr.philos.-forskriften

Programleder orienterte om endringene i dr.philos-forskriften, rammer for disputas og veiledning til bedømmelse. Endringene er hovedsakelig gjort for å harmonisere dr.philos.-forskriften og tilhørende regelverk med den nye versjonen av ph.d.-forskriften.

2. Uttelling for formidlingskurs

Programrådet tok saken til orientering.

Programrådet ønsker at kandidatene melder seg opp innen en frist, skriver et par setninger om hvorfor de ønsker å ta kurset, og at fakultetet foretar en vurdering av hvem som bør få plass. Kandidatene får eventuelt uttelling i form av to studiepoeng etter søknad til studieretningene.

Mari undersøker om det er mulig å la flere enn ti (fem fra HF og fem fra SV) kandidater ta kurset.

Vedtakssak:

3.  Pilotordning med to måneder til bedømmelse av doktorgradsavhandling

Saksnotat med vedlegg

Vedtak: Programrådet vedtar ikke pilotordningen, men ber instituttene oppfordre komiteene til å bruke mellom seks uker og tre måneder på bedømmelse av doktorgradsavhandlinger.

Diskusjonssak:

4. Tildeling av ECTS/studiepoeng

Etter ønske i forrige programrådsmøte 6. oktober var diskusjon rundt tildeling av ECTS/studiepoeng (heretter studiepoeng) satt opp til diskusjon. Det er forskjellige standarder, både mellom undervisningsinstitusjoner og fagområder, for hvordan man beregner arbeidsmengden som skal ligge til grunn for tildeling av studiepoeng.

Det var enighet om at fakultetet trenger å avklare hvordan uttelling i form av studiepoeng skal beregnes på ph.d.-nivå. Saken settes opp på nytt til våren, mest sannsynlig i forbindelse med drøfting av vedtak i forbindelse med evalueringsrapporten.

5. Eventueltsaker

- Programrådsleder orienterte kort om evalueringsrapporten, som er ventet snarlig, og luftet muligheten for et ekstraordinært programrådsmøte  i desember for å diskutere rapporten.

- Møtet som er satt opp 4. mai flyttes fra kl. 12.15 til kl.14.15

- Programrådet ønsker ikke at studieretningenes egenevalueringer skal ligge som vedlegg til evalueringsrapporten når den foreligger.

 

Tim Brennen
leder av programrådet                                            Mari Corell
                                                                                sekretær for programrådet

Publisert 21. nov. 2016 10:46 - Sist endret 26. okt. 2018 12:39