Referat fra møte i Programrådet for ph.d.-programmet torsdag 6. oktober 2016

Til stede: Kristian Stokke (ISS), Mette Andersson (ISS), Tore Nilssen (ØI), Susanne Bauer (TIK), Samira Aminihajibashi (stip. PSI), Andreas Steinvall Myhre (stip. ØI) og Tim Brennen (leder).

Ikke til stede: Tor Endestad (PSI), Marianne Lien (SAI) og Jostein Askim (ISV)

Dagsorden ble godkjent.

Eventuelt (ECTS - Mette, prøveforelesning og disputas - Tim)

Saker

Orienteringssaker:

1. Orientering fra forskningsdekanen

a. Endring av pensum i SV9101 Kurs i vitenskapsteori. Saksnotat med vedlegg

Forskningsdekanen orienterte om endringene i pensum, som ble godkjent på fullmakt.

Kurset vil bli tatt opp til diskusjon som del av prosessen rundt revisjon av opplæringsdelen som vil foregå framover.

b. Forum for forskningsspørsmål

Forskningsdekanen orienterte om Forum for forskningsspørsmål. Det finnes i dag ikke noe egnet forum for forskningssaker, ph.d.-programrådet kan ikke fungere som et slikt forum. Fakultetet trenger noe som speiler Forum for forskningsdekaner. Instituttlederne kommer til å nominerer noen til å sitte i forumet, som blir en plass for å diskutere eksternfinansiering, påvirkningsarbeid, motivering osv.
 

2. Møteplan for 2017

I møteplanen for 2017 endres 17.november (som er en fredag) til 16. november.

Torsdag 16.02.2017, 12.15-14.00

Torsdag 04.05.2017, 12.15-14.00

Torsdag 21.09.2017, 12.15-14.00

Torsdag 16.11.2017, 12.15-14.00

Vedtakssaker:

3. Endring i retningslinjene for artikkelbaserte avhandlinger – samfunnsøkonomi

Saksnotat med vedlegg

Vedtak: Programrådet godkjenner forslag til endringer i retningslinjer for artikkelbaserte avhandlinger – særlige retningslinjer for samfunnsøkonomi. Enstemmig vedtatt.

4. Endring i studieplan - samfunnsøkonomi

Saksnotat med vedlegg

Vedtak: Programrådet godkjenner forslag til endringer i studieplanen for studieretningen i samfunnsøkonomi. Enstemmig vedtatt.

5. Endring i opptakskrav og studieplan - samfunnsøkonomi

Saksnotat med vedlegg

Vedtak: Programrådet godkjenner forslag til endringer i opptakskravene og studieplanen for studieretningen i samfunnsøkonomi. Endringene gjøres gjeldende for kandidater med opptak fra 1.1.2017. Enstemmig vedtatt.

Diskusjonssak:

6. Besøket av den internasjonale evalueringskomiteen

Komiteens besøk 5. og 6. september ble diskutert.

7. Eventueltsaker

a. ECTS - Det er forskjellige standarder, både mellom undervisningsinstitusjoner og fagområder, for hvordan man beregner arbeidsmengden som skal ligge til grunn for tildeling av studiepoeng. Saken settes opp til diskusjon på et senere møte.

b. Forskningsdekanen ba om innspill til spørsmålet om hvorfor vi bør beholde prøveforelesningen som en del av doktorgradsprøven.

 

Tim Brennen                                                                                      Mari Corell
leder av Programrådet                                                                       sekretær for Programrådet

Publisert 11. okt. 2016 12:33 - Sist endret 11. okt. 2016 12:41