Referat fra møte i Programrådet for ph.d.-programmet torsdag 26. mai 2016

Til stede: Marit Melhuus (SAI), Kristian Stokke (ISS), Jostein Askim (ISV), Susanne Bauer (TIK), Tore Nilssen (ØI), Solveig Hillesund (stip. ISV), Elisabeth Fevang (stip. ØI), Tim Brennen (leder)

Ikke til stede: Tor Endestad (PSI), Mette Andersson (ISS), Nicolai Ellingsen (stip. ØI), Peter Egge Langsæther (stip. ISV).

Dagsorden ble godkjent.

Det ble meldt en sak til eventuelt (Jostein Askim).

Saker:

1. Orientering om prosess med ekstern evaluering av ph.d.-programmet i 2016.

Leder orienterte om status for ekstern evaluering av ph.d.-programmet, om medlemmene av evalueringspanelet, og om panelets mandat som ble vedtatt i Programrådet for ph.d.-programmet torsdag 26. november 2015. Det planlegges en SITE-visit med evalueringspanelet 5. - 6. September 2016, og medlemmer av programmrådet anbefales å sette av disse dagene. Leder opplyste videre medlemmene av Programrådet om at de snart vil motta en bestilling fra panelet som innebærer en selvbeskrivelse [self description] av de ulike studieretningene under fakultetets ph.d.-program. 

2. Orientering om ny setning i retningslinjer for bedømmelseskomiteer

Leder orienterte om at bedømmelseskomiteer eksplisitt må ta stilling til kandidatens eget bidrag i avhandlingen.

Norsk: http://www.sv.uio.no/forskning/phd/avhandling-bedommelse/bedommelseskomite/komiteinfo_phd.html
Engelsk: http://www.sv.uio.no/english/research/phd/thesis-adjudication/adjudication-committee/guidelines_phd.html

3. Orientering om endring i Vancouverreglene

ICMJE (International committee of Medical Journal Editors) har utarbeidet anbefalinger/ retningslinjer for publisering av vitenskapelige artikler, omtalt som Vancouverreglene. De fleste medisinske tidsskrift bruker disse retningslinjene for publisering av vitenskapelige artikler. Disse anbefalingene ligger til grunn for SV-fakultetets krav om at ph.d.-kandidater som har medforfattere må dokumentere omfanget av medforfatterskapet og egen innsats i de enkelte arbeidene, gjennom erklæringer fra medforfatterne som skal leveres sammen med avhandlingen når den leveres til bedømmelse (se Avhandlingen - krav og retningslinjer).

ICMJE har endret sine anbefalinger om hva som definerer en medforfatter fra tre til fire kriterier. De fire kriteriene er:

  • Substantial contributions to the conception or design of the work; or the acquisition, analysis, or interpretation of data for the work; AND
  • Drafting the work or revising it critically for important intellectual content; AND
  • Final approval of the version to be published; AND
  • Agreement to be accountable for all aspects of the work in ensuring that questions related to the accuracy or integrity of any part of the work are appropriately investigated and resolved.

Det fjerde punktet er nytt. Bidragsytere som ikke oppfyller alle fire kriteriene bør omtales/få anerkjennelse, men ikke føres opp som medforfatter, anbefaler ICMJE.

For kartlegging av ph.d.-kandidatenes arbeidsinnsats per artikkel har ikke endringen av Vancouverreglenen noen praktiske konsekvenser. I eventuelle saker om forskningsfusk/uredelighet kan det ha betydning.

SV-fakultetets skjema om medforfatterskap er foreløpig ikke oppdatert i tråd med endringene (se under Ressurser).  

4. Orientering om valg av nye ph.d.-representanter i Programrådet

12. mai 2016 ble det gjennomført valg av nye ph.d.-representanter til programrådet for perioden 1.7.2016-30.6.2017.

De nye faste representantene er:

  • Samira Aminihajibashi, stipendiat ved Psykologisk institutt
  • Andreas Steinvall Myhre, Økonomisk institutt

Vararepresentantene er:

  • Maren Toft, stipendiat ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi
  • Vilde Hernes, stipendiat ved Institutt for statsvitenskap

5. Orientering om vikar for ph.d.-rådgiver

Ph.d.-rådgiver Cecilie W. Lilleheil har fått innvilget ett års permisjon fra sin stilling ved fakultetet fra 1. august 2016.

6. Orientering om prosess for å gi SV-forskere tilgang til tyngre regnekapasitet

ved Johannes Elgvin, seksjonsleder Seksjon for forskning og kommunikasjon.

7. Ph.d.-dag gjennomført 12. mai

Ph.d.-dagen 12. mai var et halvdagsarrangement for ph.d.-kandidater (interne og eksterne). Del 1 var seminar med kompetansekartleggingsøvelse i regi av Karrieresenteret ved UiO. Del 2 var valgmøte (valg av ph.d.-representanter til programrådet) og lunsj. 13 kandidater deltok på seminaret, 23 kandidater deltok på valgmøtet. Tilbakemeldingene på seminaret var at det var nyttig, men at kandidatene ønsket seg mer tid til å jobbe med egen kompetansekartlegging i seminaret.  

8. Eventueltsaker

Adressering I CRIStin for kandidater på UiOs ph.d.-programmer.

I UiOs adresseringsinstruks og retningslinjer for ulike grupper heter det at "Eksternt ansatte ph.d.- kandidater skal oppgi UiO som forfatteradresse i publikasjonen, dersom UiO har gitt et nødvendig og vesentlig bidrag til eller grunnlag for det publiserte arbeidet. En aktiv utøvelse av veilederansvar på den aktuelle publikasjonen er et tilstrekkelig bidrag."

Askim påpekte at dette i praksis ikke er implementert ved Institutt for statsvitenskap, og mest sannsynlig ikke ved øvrige enheter heller, da dette fremstår som noe urimelig. Programrådets leder løfter saken videre.

 

Tim Brennen
Leder av Programrådet                                            Tron Harald Torneby
                                                                                 fung. sekretær for Programrådet

 

Publisert 27. mai 2016 10:31 - Sist endret 11. okt. 2022 09:59