Referat fra møte i Programrådet for ph.d.-programmet torsdag 11. februar 2016

Til stede: Knut Nustad (vara fra SAI), Kristian Stokke (ISS), Mette Andersson (ISS), Tor Endestad (PSI), Fulvio Castellacci (TIK), Jo Thori Lind (vara fra ØI), Nicolai Ellingsen (stip. ØI), Elisabeth Fevang (stip. ØI), Olav Schram Stokke (vara fra ISV), Solveig Hillesund (stip. ISV), Tim Brennen (leder)

Ikke til stede: Jostein Askim (ISV), Tore Nilssen (ØI), Marit Melhus (SAI), Peter Egge Langsæther (stip. ISV).

Dagorden ble godkjent.

Saker:

1. Velkommen og "bli-kjent"

En kort presentasjonsrunde rundt bordet. Flere enheter møtte med vararepresentanter (ISV, ØI og SAI). TIK har ikke oppnevnt ph.d.-ansvarlig foreløpig, derfor møtte senterleder.

2. Ekstern evaluering av ph.d.-programmet i 2016

Saksnotat med oppdatert mandat.

Merk: Fakultetet imøteser forslag til kandidater fra internasjonale institusjoner som har liknende store samfunnsfaglige fakulteter som Oslo. Begrunnede forslag sendes på e-post til ph.d.-rådgiver Cecilie W. Lilleheil, c.w.lilleheil@sv.uio.no. Frist torsdag 18. februar 2016.

3. Fremdriftsrapporter for 2015

Saksnotat av 8.2.16: Fremdriftsrappotering fra enhetene

Fremdriftsrapporteringen inngår i kvalitetssystemet for forskerutdanningen ved fakultetet, som del av den jevnlige overvåkingen av programmet og som grunnlagsmateriale for evaluering av opplæringsdelen og evaluering av opplegget for avhandlingsarbeidet. Fremdriftsrapporteringen kan også danne grunnlag for utskriving av program, se ph.d.-forskriftens § 5.4.

Studieretningene delte erfaringer om fremdriftsrapporteringen ved egen studieretning.

Forskningsdekanen er opptatt av at kandidatene ved opptak til programmet er klar over hvem de kan henvende seg til dersom de har problemer eller klager. Fremdriftsrapportene kan derfor ses i en større sammenheng som en av flere anledninger kandidatene har for å melde om problemer i eget prosjekt eller i programmet.

Forslag til ny mal med større vekt på faglig fremdrift legges frem på møte i mai.

4. Forslag om "Karriereplanleggingsdag for ph.d.-kandidater" i oktober 2016

Fakultetet har avsatt midler i budsjettet for 2016 til karriereveiledning for ph.d.-kandidater. Våren 2015 arrangerte PSYDoc en karrieredag der Karrieresenteret bistod med en kompetansekartleggingsøvelse for kandidatene. Dette arrangementet fikk gode tilbakemeldinger. Det kan være aktuelt å tilby et liknende arrangement for alle kandidater i programmet i høst. Forskningsdekan Tim Brennen og ph.d.-rådgiver Cecilie W. Lilleheil møter Karrieresenteret ved UiO til en diskusjon om et mulig arrangement for fakultetets ph.d.-kandidater høsten 2016.

Forslaget om en karriereplanleggingsdag ble godt mottatt i programrådet. Programrådet ønsker mer kunnskap om hvor ph.d.-kandidatene får jobb etter avlagt grad, for eksempel en alumni-database. Kunnskap om karriereveier for ph.d.-kandidater ses også som relevant i forhold til rekruttering til forskerutdanningen.  

5. Avklaring av habilitet for medlemmer av bedømmelseskomiteer

Fakultetet ønsker at det alltid skal oppgis hvem som har vært kandidatens veileder og medveileder i oversendelsesbrevet til fakultetet, og at det kommenteres på om det har vært samarbeid mellom veiledere og komitemedlem.

Fakultetet foreslår ny standardsetning til oversendelsesbrevet: Det foreligger ingen sampublisering mellom medlemmer av komiteen og doktorand, veiledere eller medforfattere, eller andre forhold av betydning for habilitet.

Standardsetningen er å forstå som et ideal. Eventuelle avvik fra dette skal begrunnes særskilt i oversendelsen av komiteforslag fra studieretningen til fakultetet.

Den faglige begrunnelsen av valg av komitemedlemmer kan holdes kort.

6. Orientering om prosess for å gi SV-forskere tilgang til tyngre regnekapasitet

Tor Endestad (PSI) orienterte i møtet, se også presentasjon fra Johannes Elgvin - sak 8.

Ved fakultetet kartlegges nå hvilke enheter som har behov for datalagring og tyngre regnekapasitet og som ønsker å knytte seg til pilot-prosjektet. Eventuelle behov meldes inn umiddelbart til seksjonsleder Johannes Elgvin.

7. Det norske universitetssenter i Paris

DNUP er et fransk-norsk senter for humaniora og samfunnsvitenskap eid av NTNU, UiB, UiO go UiT, Senteret tilbyr støtte til ph.d.-kurs og seminarer. Senterleder Bjarne Rogan og Johs. Hjellbrekke kom til programrådsmøtet for å informere om senterets tilbud.  

8. Presentasjon av forskningssaker ved fakultetet

ved Johannes Elgvin, seksjonsleder Seksjon for forskning og kommunikasjon.

9. Eventueltsaker

Ingen eventueltsaker.

 

Neste møte er torsdag 26. mai kl. 12:15-14:00.

 

Tim Brennen
Leder av Programrådet                                            Cecilie W. Lilleheil
                                                                                 Sekretær for Programrådet

 

Publisert 15. feb. 2016 16:03 - Sist endret 25. okt. 2016 09:44