Referat fra møte i Programrådet for ph.d.-programmet torsdag 26. november 2015

Til stede: Nicolai Ellingsen (stip. ØI), Terje Wessel (ISS),Tore Nilssen (ØI), Anne Inger Helmen Borge (PSI), Vera Østensen (observatør PSI), Knut Nustad (SAI), Olav Wicken (TIK), Geir B. Asheim (leder)

Ikke til stede: Jostein Askim, ISV, Arne Mastekaasa (ISS), Peter Egge Langsæther (stip. ISV),

Dagorden ble godkjent.

VEDTAKSSAKER:

Sak 32: Mandat for eksternevaluering av ph.d.-programmet ved SV-fakultetet, 2016
Saksnotat av 17.11.15.

Vedtak: Programrådet slutter seg til forslaget til mandat for eksternevaluering av ph.d.-programmet i 2016 og prosess for oppnevning av evalueringskomité, med de endringer som fremkom i møtet. Komiteen skal også ha en ph.d.-kandidat. Programrådet mener at dette bør være en kandidat med opptak på et ph.d.-program utenfor Norge.   

Sak 33: Endringer i studieplanene for sosiologi og for samfunnsgeografi
Saksnotat av 23.11.15

Vedtak: Programrådet godkjenner forslag til endringer i studieplanene for studieretningen i sosiologi og for studieretningen i samfunnsgeografi. Ordningen vil gjelde for alle ph.d.-kandidater i studieretningene i sosiologi og i samfunnsgeografi fra 1.1.2016.    

Sak 34: Kvalitetssystem for ph.d.-programmet
Saksnotat av 23.11.15.

Vedtak: Programrådet godkjenner forslag til kvalitetssystem for ph.d.-programmet. 

DISKUSJONSSAKER:

Sak 35: Tredje ordinære medlem av bedømmelseskomite (ph.d.)
Fakultetet opplever at det er stor variasjon i rolleforståelsen for tredje ordinære medlem av bedømmelseskomiteer. Bør informasjonen til tredje ordinære medlem/komiteens koordinator endres? Se informasjon som nå ligger på fakultetets nettsider (veiledning og huskeliste). Programrådet tar opp saken til diskusjon i møte i 2016. Det bør klargjøres at tredje medlem av komiteen også leser og gir sine tilbakemeldinger/skriver kommentarer til innstillingen og ikke kun fungerer som koordinator av komiteen. Det kan diskuteres å lage felles retningslinjer for tredje komitemedlem, som publiseres på programsidene.  

Sak 36: Innspill høringssvar - revisjon av UiOs ph.d.-forskrift
Forslag til revisjon av ph.d.-forskriften ble diskutert i møtet. Høringsfristen er 17. desember 2015. Programrådet har ingen innspill til høringssvaret.

ORIENTERINGSSAKER:

Sak 37: Orientering fra Forum for forskningsdekaner
Forskningsdekan Geir B. Asheim orienterte i møtet.
- Om karriereplanlegging: Medisinsk fakultet har startet et postdoktorprogram.
- Forskningsetikkseminar. Nødvendige godkjenninger før ph.d.-kandidater gis opptak til program kan være et tema for programrådet i 2016: Hva er institusjonens ansvar, hvordan sikres og oppbevares godkjenninger?

Det er plan om at FUP skal opprette et tilbud om veilederopplæring, et en-dagskurs, fra våren 2016.

Sak 38: Eventuelt

a) Møtedatoer i 2016:

  • 11. februar
  • 26. mai
  • 22. September
  • 17. november

 

Geir B. Asheim
Leder av Programstyret                                            Cecilie W. Lilleheil
                                                                                  Sekretær for Programstyret

 

Publisert 1. des. 2015 16:11 - Sist endret 7. jan. 2016 10:46