Referat fra møte i Programrådet for ph.d.-programmet torsdag 24. september 2015

Til stede: Jostein Askim, ISV, Nicolai Ellingsen (stip. ØI), Terje Wessel (observatør ISS), Arne Mastekaasa (ISS), Tore Nilssen (ØI), Anne Inger Helmen Borge (PSI), Peter Egge Langsæther (stip. ISV), Knut Nustad (SAI), Olav Wicken (TIK), Geir B. Asheim (leder)

Dagsorden ble godkjent.

VEDTAKSSAKER:

Sak 25: Endringer i opplegget for kurset i vitenskapsteori (SV9101) fra 2016
Saksnotat av 21.09.15.

Vedtak:

Programrådet slutter seg til forslaget fra Psykologisk institutt og anbefaler at professor Jaan Valsiner fungerer som vikar for Ole Jacob Madsen i 2016. Programrådet anbefaler at kurset evalueres våren 2016 og at organiseringen av kurset diskuteres i møte i programrådet i september 2016.

Sak 26: Endringer i studieplanen for statsvitenskap
Saksnotat av 21.09.15.

Forslaget innebærer å:

a) fjerne 1 studiepoeng for konferansedeltakelse
b) midtveisevalueringen tas inn i doktorgradsseminaret som et ekstra element
c) introduksjonskurs til forskerrollen knyttes sammen med tematisk seminarrekke med krav om deltakelse i 10 av 14 seminar i løpet av programperioden

På sikt kan dette inkludere flere studieretninger som et felles generisk tilbud.

Vedtak:

Programrådet godkjenner forslag til endringer i studieplanen for studieretning statsvitenskap.

DISKUSJONSSAKER:

Sak 27: Diskusjon om innholdet i kvalitetssystemet for ph.d.-programmet
Saksnotat av 22.09.15.

Programrådet understreker at arbeidet for å øke kvaliteten i ph.d.-programmet gjøres fortløpende for hver studieretning. Prosedyrebeskrivelsene i kvalitetssystemet bør i størst mulig grad fange opp/synliggjøre dette arbeidet. Det kan være hensiktsmessig å se evaluering av opplæringsdelen og avhandlingsarbeidet i sammenheng, og velge ut noen få indikatorer som evalueres, f.eks gjennomføringstid.

Sak 28: Innspill til årsplantiltak for 2016
Programrådet diskuterte input til årsplanen i møtet. De foreslåtte tiltakene er:

Tiltak 8: Gjennomføre ei ekstern evaluering av ph.d.-programmet ved fakultetet
Tiltak 9: Følgje opp ph.d.-kandidatane si gjennomføringstid

ORIENTERINGSSAKER:

Sak 29: Orientering fra Forum for forskningsdekaner
Forskningsdekan Geir B. Asheim orienterte i møtet om UiOs arbeid med:

a) Tilrettelegging for inngåelse av fellesgrader på ph.d.-nivå (f.eks med midler fra EU/Marie Curie)
b) Revisjon av ph.d.-forskriften (tema som tvungen avslutning, hvem kan avvise innleverte ph.d.-avhandlinger, flytte frist for revisjonstid) osv.

Medlemmene av programrådet vil involveres i arbeidet med å utforme høringsuttalelse fra SV-fakultetet når forslag til revidert ph.d.-forskrift foreligger.

Sak 30: Prosess for forskriftsrevisjon høsten 2015
Orienteringssak fra Avdeling for fagstøtte til Forum for forskningsdekaner vedlagt.

Sak 31: Eventuelt

a) Neste møte i programrådet flyttes fra 19. til 26. november 2015. Tidspunkt: 12:15-14:00.

 

Geir B. Asheim
Leder av Programstyret                                            Cecilie W. Lilleheil
                                                                                  Sekretær for Programstyret

Publisert 24. sep. 2015 15:23 - Sist endret 7. jan. 2016 10:46