Referat fra møte i Programrådet for ph.d.-programmet torsdag 4. juni 2015

Til stede: Olav Schram Stokke (ISV, vara for Jostein Askim), Eivind Hammersmark Olsen (stip. ØI), Terje Wessel (observatør ISS), Arne Mastekaasa (ISS), Tore Nilssen (ØI), Bruno Laeng (PSI, vara for Anne Inger Helmen Borge), Inga Ydersbond (stip. ISV), Knut Nustad (SAI), Geir B. Asheim (leder)

Ikke til stede: Jostein Askim (ISV), Anne Inger Helmen Borge (PSI), Olav Wicken (TIK)

Dagsorden ble godkjent.


VEDTAKSSAKER:

Ingen vedtakssaker til møtet.

 

DISKUSJONSSAKER:

Sak 14: Forslag til endringer i opplegget for kurset i vitenskapsteori (SV9101)
Emneansvarlig Ole Jacob Madsen presenterte evaluering av kurset i vitenskapsteori (SV9101) og etikk (SV9102) fra våren 2015.

 • SV9102 Etikk har fått svært gode evalueringer og kan fortsette i sin nåværende form.
 • SV9101 Vitenskapsteori har fått greie evalueringer og kan forbedres.

Madsen presenterte følgende mulige forbedringspunkter for SV9101:

 • seminargruppene de første to dagene kan ledes av vitenskapelig ansatte
 • det kan gis skriftlig tilbakemelding på essay
 • pensumboken kan byttes ut
 • bedre kjønnsbalanse blant foreleserne

Programrådet er positive til forslagene til forbedringer. Eventuelle endringer i de økonomiske rammene for emnet avklares direkte mellom Psykologisk institutt og fakultetet.

 

Sak 15: Relansering av nettsidene for ph.d.-programmet
Ph.d.-rådgiver Cecilie W. Lilleheil presenterte status for relanseringen 10. juni og ba om innspill til siste finpuss på nettsidene. Programrådet er fornøyd med utformingen av de nye nettsidene.

Sak 16: Rammene for nytt kvalitetssystem vedtatt
I mars 2015 vedtok Universitetsstyret rammene for kvalitetssystemet ved UiO. Nå er det opp til fakultetet å fylle systemet med innhold. Elementene i kvalitetssystemet (for ph.d.) er:

 • Gjennomgang av program- og emnebeskrivelser
 • Periodisk evaluering av program
 • Evaluering av opplæringsdelen
 • Evaluering av opplegget for avhandlingsarbeidet
 • Supplerende undersøkelser
 • Erfaringsdeling

Forskningsdekan og ph.d.-rådgiver ba om innspill til innhold i evalueringen av opplæringsdelen og opplegget for avhandlingsarbeidet og spurte: Hvordan kan vi legge opp til innhenting av informasjon og gjennomføring av tiltak som studieretningene opplever som relevante og som gir resultater?

Programrådet vil følge opp diskusjon om innhold i kvalitetssystemet for ph.d. i møte i september.

 

ORIENTERINGSSAKER (inklusive fullmaktssaker)

Sak 17: Referatet fra møte 26.2.15 i Programrådet
Referatet er lagt ut på programrådets nettsider (under møter og referater)

Sak 18: Evaluering av ph.d.-programmet i 2016
Ph.d.-rådgiver Cecilie W. Lilleheil ga en kort orientering om status for internevalueringen i 2015, og presenterte mandat for arbeidet som gjennomføres av Taran Thune (TIK).

Sak 19: Kurset i populærvitenskapelig formidling vår 2015
Ph.d.-rådgiver Cecilie W. Lilleheil ga en kort oppsummering av evalueringen for våren 2015 og planene for høsten 2015. Vårens kurs har fått gode tilbakemeldinger og har resultert i flere kronikker i dagspressen. Høstens kurs gjennomføres over fire dager i september: 16.-17. og 21.-22.

Sak 20: Oppsummering av dialogmøter mellom fakultetet og studieretningene
I løpet av februar/mars 2015 besøkte forskningsdekan og ph.d.-rådgiver alle studieretningene i ph.d.-programmet for en gjensidig utveksling av erfaringer. Forskningsdekan og ph.d.-rådgiver opplevde møtene som nyttige og som møter som gir innsikt i organsieringen og planer for arbeid med forskerutdanningen ved studieretningene. Et mål i møtene er å bidra til erfaringsutveksling på tvers av studieretninger.

Sak 21: Nye ph.d.-representanter til programrådet 
13. mai 2015 ble det arrangert valgmøte og de nye ph.d.-representanter til programrådet for perioden 1.7.15-30.6.16 er:

 • Nicolai Ellingsen, stipendiat ved Økonomisk institutt
 • Peter Egge Langsæther, stipendiat ved Institutt for statsvitenskap

Vararepresentanter er:

Sak 22: Orientering fra møter i Forum for forskningsdekaner
Forskningsdekanen orienterte i møtet. Forum for forskningsdekaner har særlig jobbet med hvordan rapporten fra Strategic Advisory Board (SAB) bør følges opp ved UiO. Bedre karrieremuligheter for ph.d.-kandidater og postdoktorer ved UiO, inkludert hvordan Karrieresenteret ved UiO kan tilby tjenester også til fakultetenes ph.d.-kandidater, er en relevant sak fra forskningsdekanforumets gjennomgang av SAB-rapporten. Andre tema forumet har diskutert er veilederopplæring og bedre indikator for gjennomføring i ph.d.-utdannelsen. SV-fakultetet har ønsket at KDs indikator om andel kandidater som er ferdig i løpet av seks år fra opptak innføres som indikator også ved UiO.

Sak 23: Endret møtedato for Programstyret for ph.d.-programmet i september 2015
Møtet 17. september 2015 er flyttet til torsdag 24. september.

Sak 24: Eventuelt  
Ingen saker til eventuelt.

 

Geir B. Asheim
Leder av Programstyret                                            Cecilie W. Lilleheil
                                                                                  Sekretær for Programstyret

Publisert 8. juni 2015 15:03 - Sist endret 31. okt. 2019 14:15