Referat fra møte i Programrådet for ph.d.-programmet torsdag 26. februar 2015

Til stede: Olav Schram Stokke (ISV, vara for Jostein Askim), Eivind Hammersmark Olsen (stip. ØI), Terje Wessel (observatør ISS), Arne Mastekaasa (ISS), Tore Nilssen (ØI), Olav Wicken (TIK), Inga Ydersbond (stip. ISV), Knut Nustad (SAI), Geir B. Asheim (leder)

Ikke til stede: Anne Inger Helmen Borge (PSI), Jostein Askim (ISV)

Dagsorden ble godkjent.


VEDTAKSSAKER:

Ingen vedtakssaker til møtet.

 

DISKUSJONSSAKER:

Sak 1: Forskerutdanningskurs uten vurdering som del av opplæringsdelen
Saksnotat av 19.2.15.

Programrådets leder anbefaler at uttelling for ph.d.-kurs uten formell vurdering av kandidatens læringsutbytte kan gis etter skriftlig rapport som redegjør for kursets innhold og omfang, og dets relevans for kandidatens prosjekt. Det må vedlegges brev fra kursleder (event. vertsinsitusjon) som dokumenterer deltakelse. Hvis dette brevet informerer om at kandidaten har deltatt aktivt i kurset, kan det gis uttelling for både forberedelse til undervisningen og deltakelse i undervisning.

Programrådet ga sin tilslutning til anbefalingen.

 

Sak 2: Evaluering av ph.d.-programmet i 2016
Saksnotat av 19.2.15.

Programrådets leder Geir B. Asheim og professor Bjørn Stensaker fra Institutt for pedagogikk innledet til diskusjon i møtet.

Stensaker anbefalte at fakultetet anlegger en bred prosess med en innledende selvevaluering før en mer spesifisert ekstern evaluering. Eksisterende data bør hentes inn i evalueringsprosessen.

Programrådet var positive til å starte en selvevaluering i 2015. Programrådets leder og sekretær presenterer forslag til prosess i et senere møte.

 

Sak 3: Veilederopplæring sentralt og lokalt
Professor Bjørn Stensaker fra Institutt for pedagogikk fortalte om modulen «forskningsveiledning» under Fagområdet for universitetspedagogikk (FUP), og om arbeidet med å eventuelt levere et tilbud til alle veiledere ved UiO. Ved SV-fakultetet er det tenkt at veilederopplæringen skal bestå av både et sentralt kurstilbud og mer uformelle møter/tiltak lokalt. Lokale tilbud bør utfylle heller enn konkurrere med UiOs tilbud til veilederopplæring.

 

ORIENTERINGSSAKER (inklusive fullmaktssaker)

Sak 4: Referatet fra møte 20.11.14 i Programrådet
Referatet er lagt ut på programrådets nettsider (under møter og referater)

 

Sak 5: Fremdriftsrapportering 2014 – rapportering fra enhetene
Saksnotat av 19.02.2015.

Studieretningene presenterte sine erfaringer med fremdriftsrapporteringen i 2014. Noen erfaringer og kommentarer:
- studieretningene har god erfaring med kontakt med forsinkede kandidater for å diskutere sluttføring
- kan være ønskelig at kandidater i permisjon også leverer fremdriftsrapport (eventuelt før permisjonsperioden)
- det bør legges inn mer luft mellom knappen for "ønsker å bli kontaktet" og knappen for "lever rapport"
- utfordring med kandidater som er usikre på hva rapportene brukes til og som ikke vil være åpne i tilbakemeldingene
- utfordring med å få eksterne medveiledere til å levere rapporter

 

Sak 6: Forskningsrådets forskerskoleutlysning
Forskningsrådet har lyst ut en rekordstor pott til flere nye nasjonale forskerskoler, med søknadsfrist 15. april 2015: http://www.forskningsradet.no/no/Utlysning/FORSKERSKOLER/1254005627520

Det avholdes informasjonsmøte 6. mars. Føringene for utlysningen er tilgjengelig via nettsiden over. Utlysningen er åpen for alle fag, profesjoner og temaer.

Fakultetet må melde om eventuelle planer til UiO innen 19. mars.

 

Sak 7: Dialogmøter mellom fakultetet og studieretningene
I løpet av februar/mars 2015 besøker forskningsdekan og ph.d.-rådgiver alle studieretningene i ph.d.-programmet for en gjensidig utveksling av erfaringer. Et forslag til temaliste er sendt ut til alle enheter.

 

Sak 8: Liste over eksterne søkere til ph.d.-programmet høst 2014
Sekretær for programstyret presenterte liste over søkere i møtet. Det kan se ut som om det er en nedgang i søkere med ekstern finansiering. Programrådet ber om en oversikt over søkere de siste årene til neste møte i programrådet.

 

Sak 9: Oslo Summer School in Comparative Social Science Studies

Programrådet fikk presentert:
Resultater fra Oslo Summer School 2014
Bekreftet kursprogram for Oslo Summer School i 2015

 

Sak 10: Innstilling av samfunnsfaglige søkere til UNIFOR-legater der fakultetet gir eller er med på å gi innstilling.
Leder av Programstyret har fullmakt til, på vegne av Programstyret/fakultetet, å avgi innstilling til disse UNIFOR-legatene/stipendene. Til søknadsfristen 15.10.2014  gjaldt det to legater. Forskningsdekan Geir B. Asheim avga innstillingene.

a) Søkere til Kirkeruds legat 2014:
Disponibelt beløp for utdeling: Inntil 30.000,-. SV-fakultetet innstilte Martin Flatø (20.000,-)

b) Professor Morgenstiernes fond 2014:
Disponibelt beløp for utdeling: Inntil 58.000,-. SV-fakultetet innstilte Martin Eckhoff Andresen (22.000,-) og Elisabeth Thuestad (36.000,-).

 

Sak 11: Orientering fra møte i Forum for forskningsdekaner 19. januar 2015
Forskningsdekanen orienterte om planene for oppstart av veilederopplæring i UiOs regi, i møtet.

 

Sak 12: Endret møtedato for Programstyret for ph.d.-programmet i mai 2015
Møtet 28. mai 2015 er flyttet til torsdag 4. juni kl. 12:15-14:00.

 

Sak 13:  Oversikt over antall disputaser ved SV-fakultetet siste fem år

2014: 58 disputaser (ingen dr.philos.)
2013: 59 disputaser (hvorav 1 dr.philos.)
2012: 67 disputaser (hvorav 2 dr.philos.)
2011: 61 disputaser (hvorav 6 dr.philos.)
2010: 46 disputaser (hvorav 5 dr.philos.)

 

Geir B. Asheim
Leder av Programstyret                                            Cecilie W. Lilleheil
                                                                                  Sekretær for Programstyret

Publisert 8. juni 2015 15:03 - Sist endret 7. jan. 2016 10:46