Referat fra møte i Programrådet for ph.d.-programmet torsdag 20. november 2014

Til stede: Espen Stokkereit (ØI), Inga Ydersbond (ISV), Anne Inger Helmen Borge (PSI), Stian Andreassen (PSI - observatør), Arne Mastekaasa (ISS), Jostein Askim (ISV), Olav Wicken (TIK), Christian Krohn-Hansen (SAI), Tore Nilssen (ØI), Geir B. Asheim (leder)

Dagsorden ble godkjent.


VEDTAKSSAKER:

Sak 31: Søknad om endringer i studieplanene for ph.d. i samfunnsvitenskap, studieretning samfunnsgeografi og studieretning sosiologi
Saksnotat av 13.11.14.

Vedtak: Programrådet slutter seg til forslagene om endringer av studieplanen i samfunnsgeografi og i sosiologi. 

 

Sak 32: Ansvar for fakultetets kurs i etikk fra 1.1.2015
Saksnotat av 13.11.14.

Vedtak: Programrådet støtter at Psykologisk institutt overtar ansvaret for fakultetets kurs i etikk fra 1.1.2015. Fakultetets ledelse gis fullmakt til å forhandle om det faglige opplegget og de økonomiske rammene.

 

Sak 33: Godkjenning av faglig opplegg for fakultetets kurs i vitenskapsteori og etikk fra 1.1.2015
Saksnotat av 19.11.14. Emneansvarlig Ole Jacob Madsen (PSI) orienterte om faglig plan for kurset. Kurset tilbys i uke 17, fra 20. april, 2015. Emnet annonseres på web 26. november 2014. Det informeres om at PSI overtar ansvaret for emnet fra 2015 i SV-nytt.

Vedtak: Programrådet godkjenner faglig opplegg for fakultetets kurs i vitenskapsteori og etikk fra 1.1.2015.

 

DISKUSJONSSAKER:

Sak 34: Informasjon om frafall og gjennomføringstid på ph.d.-nivå
Notat av 13.11.14.

Programrådet mener at materialet gir en svært god oversikt for utviklingen over tid, for hele programmet og for store studieretninger. Men det kan være ønskelig å aggregerte data over flere kull for å fram forskjeller mellom forskjellige studieretninger og mellom interne og eksterne kandidater. Utfordringer med datagrunnlaget gir usikkerhet rundt resultatene. Det er uheldig at tallmaterialet ikke synliggjør tidlige frafall, det vil si kandidater som ikke egentlig har begynt sin ph.d.-utdanning. Forskningsdekan og ph.d.-rådgiver vil følge opp utviklingen av informasjon om frafall og gjennomføringstid på ph.d.-nivå ved UiO.

 

Sak 35: Diskusjon av årsplantiltak ph.d.
Leder av programrådet innledet i møtet. Programrådet vil følge opp årsplantiltak i sitt første møte i 2015.


Sak 36: Krav til artikkelbaserte avhandlinger
Notat av 6.11.14.

Programrådet diskuterte hvordan forventninger til artikkelbaserte avhandlinger best kan tydeliggjøres, og hvorvidt forventningene skal formuleres som "absolutte krav" eller som anbefalte retningslinjer. Programrådets leder argumenterte for å beholde fakultetets fellesbeskrivelser av krav til artikkelbaserte avhandlinger, og formulere mer presise forventninger i den enkelte studieplan. Programrådets leder anbefaler at eventuelle presiseringer er å forstå som anbefalinger.

 

ORIENTERINGSSAKER (inklusive fullmaktssaker)

Sak 37: Referatet fra møte 18.9.14 i Programrådet
Referatet er lagt ut på programstyrets nettsider (under møter og referater: www.sv.uio.no/forskning/doktorgrad-karriere/forskerutdanning/ph.d.-programradet/)

 

Sak 38: Orientering om nasjonalt arbeid med forskerlinje ved profesjonsstudiet i psykologi
Forskningsleder ved PSI, Anne Inger Helmen Borge, orienterte om arbeidet i møtet.

 

Sak 39: Arbeid med joint degree samarbeid ved Sosialantropologisk institutt
Forskningsleder ved SAI, Christian Krohn-Hansen, orienterte i møtet.

 

Sak 40: Møtedatoer 2015

19. februar 2015
28. mai 2015
17. september 2015
19. november 2015

Møtene avholdes kl. 12:15-14:00.

 

Eventuelt:

Sak 41: Offentlig sektor ph.d.-ordningen til NFR
Saksnotat av 18.11.14.

Programrådet ønsker å diskutere felles retningslinjer for krav virksomheter/søkere med finansiering fra offentlig sektor ph.d.-programmet i NFR.

 

Geir B. Asheim
Leder av Programstyret                                            Cecilie W. Lilleheil
                                                                                  Sekretær for Programstyret

Publisert 8. juni 2015 15:03