Referat fra møte i Programrådet for ph.d.-programmet torsdag 18. september 2014

Til stede: Tore Nilssen (ØI), Christian Krohn-Hansen (SAI), Anne Inger Helmen Borge (PSI), Vera Østensen (observatør, PSI), Jostein Askim (ISV), Inga Ydersbond (stipendiat ISV), Eivind Hammersmark Olsen (stipendiat ØI), Olav Wicken (TIK), Geir B. Asheim (forskningsdekan).

Ikke til stede: Arne Mastekaasa (ISS), Terje Wessel (observatør, ISS).

Dagsorden ble godkjent.


VEDTAKSSAKER:

Sak 22: Søknad om endringer i studieplanen for ph.d. i samfunnsvitenskap, studieretning Teknologi, innovasjon og kultur - Presisering av krav til artikkelbaserte avhandlinger.
Saksnotat av 9.9.14.

Vedtak: TIK er bedt om å revidere sitt forslag i tråd med diskusjonen i møtet.

 

Sak 23: Ansvar for fakultetets kurs i vitenskapsteori fra 1.1.2015
Saksnotat av 10.9.14 ligger vedlagt.

Vedtak: Programrådet støtter at Psykologisk institutt overtar ansvaret for fakultetets kurs i vitenskapsteori fra 1.1.2015. Fakultetets ledelse gis fullmakt til å forhandle om det faglige opplegget og de økonomiske rammene frem mot neste møte i programrådet. I programrådets møte i november 2014 vedtas faglig opplegg for kurset i vitenskapsteori vår og høst 2015. Kurset planlegges gjennomført i uke 17 (på norsk) og 48 (på engelsk).

 

 

DISKUSJONSSAKER:

Sak 24: Hvordan kan vi få bedre informasjon om frafall og gjennomføringstid på ph.d.-nivå?
Notat av 10.9.14.
Programrådet mener figurene som er utviklet fungerer godt for å synliggjøre gjennomføringstid - og gjør det mulig å sammenlikne mellom kull og studieretninger. Programrådet ønsker i tillegg figurer som tar med informasjon om kullstørrelse, interne/eksterne kandidater og eksterne arbeidsgivere, til neste møte.
 

Sak 25: Rutiner ved innlevering av avhandlinger
Notat av 11.9.14.
Programrådet ba om å få informasjon om studieretningene kan vedta "absolutte formkrav" til artikkelbaserte avhandlinger, selv om ph.d.-forskriften og programplanen ved SV-fakultetet er "normalkrav". Programrådet ønsker også informasjon om hvordan eventuelle søknader fra ph.d.-kandidater som bryter med absolutte formkrav skal behandles. Har ph.d.-kandidatene rett til å få sin avhandling vurdert? Saken settes opp i neste programrådsmøte.  


Sak 26: Utkast til mal for oppstartssamtale mellom kandidat og veileder
Notat av 11.9.14.
Programrådet er positive til å tilby kandidater og veiledere en momentliste for en oppstartssamtale. Ph.d.-rådgiver Cecilie W. Lilleheil bes om å lage en momentliste som er tilpasset ph.d.-nivået. Det er viktig at momentlisten gjøres kjent blant kandidater og veiledere, f.eks gjennom at den sendes ut sammen med opptaksbrevet og synliggjøres på web.  

 

ORIENTERINGSSAKER (inklusive fullmaktssaker)

Sak 27: Referatet fra møte 15.5.14 i Programrådet
Referatet er lagt ut på programstyrets nettsider (under møter og referater: www.sv.uio.no/forskning/doktorgrad-karriere/forskerutdanning/ph.d.-programradet/)


Sak 28: Opplegg for populærvitenskapelig formidlingskurs i 2015
Ph.d.-rådgiver Cecilie W. Lilleheil orienterte i møtet.
SV og HF vil samarbeide om et felles tilbud vår (uke 7) og høst (uke 39) 2015. Hvert kurs går over fire dager og vil ha plass til fem ph.d.-kandidater fra hvert fakultet. Kandidatene søker om plass på kurset og leverer motivasjonsbrev sammen med søknaden.


Sak 29: Godkjenning av innstillinger for opptak på ph.d.-programmet våren 2014
Oversikt over søkere og utfall ble presentert i møtet.
Programrådet vil gjerne se en oversikt over utviklingen over flere semestre. Er det en nedgang i antall søknader?
 

Eventuelt:

Sak 30: Videre kvalitetsutvikling av UiOs ph.d.-utdanning
Leder av programrådet orienterte om sakslisten til Forum for forskningsdekaner som arrangeres 24. september 2014. Her skal punkter om ph.d.-utdanningen i UiOs årsplan for 2015-2017 diskuteres. Satsningsområder for ph.d.-feltet ved UiO vil også påvirke tiltak for ph.d.-utdanningen ved SV-fakultetet.

 

Geir B. Asheim
Leder av Programrådet                                            Cecilie W. Lilleheil
                                                                                 Sekretær for Programrådet

 

Publisert 8. juni 2015 15:03