Referat fra møte i Programstyret for ph.d.-programmet torsdag 15. mai 2014

Til stede: Kristian Krohn-Hansen (SAI), Olav Schram Stokke (ISV), Arne Mastekaasa (ISS), Tore Nilssen (ØI), Terje Wessel (ISS, observatør), Vera Østensen (PSI, observatør), Anne Inger Helmen Borge (PSI), Inga Ydersbond (stipendiat ISV), Geir Asheim (leder)

Ikke til stede: Espen Stokkereit (stipendiat ØI), Olav Wicken (TIK)

Godkjenning av dagsorden.


VEDTAKSSAKER:

Ingen vedtakssaker

 

DISKUSJONSSAKER:

Sak 14: Data om frafall og gjennomføringstid
Saksnotat av 06.05.14. Programleder orienterte om hvordan forslaget om å innføre kullanalyser vil kunne gi bedre oversikt over hvordan programmet har fungert over tid. 
Programstyret ønsker å få presentert kullanalyser (brutto- og nettotid) i neste programstyremøte.

 

Sak 15: Oppfølging av ph.d.-kandidater
Saksnotat av 06.05.14. Programstyret diskuterte erfaringer med oppfølging av ph.d.-kandidater blant annet gjennom fremdriftsrapporteringen. PSI orienterte om sine erfaringer med tett administrativ oppfølging av ph.d.-kandidatene hvert halvår og om planer om tettere oppfølging av nye veiledere. Programstyret mener midtveisevalueringene fungerer godt, der det har blitt institusjonalisert, fordi det skaper forventninger om at kandidatene skal komme tidlig i gang med sitt avhandlingsarbeid. Midtveisevalueringen kan også avdekke om veilederforholdet har kommet godt i gang. Introduksjonskurs er en god arena for å tydeliggjøre forventninger til kandidat og orientere om hvilke krav kandidat kan stille til veileder. ØI har god erfaring med residensplikt samt ett årlig opptak. Det knytter eksterne kandidater tettere til fagmiljøet og skaper kullfølelse blant stipendiatene.

Programstyret ønsker et forslag til temaliste for oppstartssamtale mellom kandidat og veileder for å avklare felles forventninger til hverandre og kunne stille krav.

 

Sak 16: Mal for fremdriftsrapporter
Saksnotat av 07.05.14.
Programstyret ønsker:
- en felles mal
- at vesentlige spørsmål om faglig fremdrift flyttes frem i skjemaet
- flere åpne spørsmål
- tydeligere informasjon om hvem som vil se informasjon fra skjemaet/ hva det brukes til

 

ORIENTERINGSSAKER (inklusive fullmaktssaker)

Sak 17: Referatet fra møte 20.02.14 i Programstyret
Referatet er lagt ut på programstyrets nettsider (under møter og referater: www.sv.uio.no/forskning/doktorgrad-karriere/forskerutdanning/ph.d.-programstyret/)

Sak 18: Plan for fakultetes kurs i vitenskapsteori fra våren 2015
Saksnotat av 08.05.14.
Programstyret er positive til skissen fra PSI.

I det videre arbeidet med kursets innhold presiserte programstyrets leder at det er ønskelig at PSI går i dialog med fakultetet om rammene for kurset. Kan elementer fra tidligere organisering diskuteres, f.eks frekvens og sluttseminar? Hva er eventuelt de faglige/administrative ulempene/gevinstene med det? Bør det hentes inn eksterne forelesere av interesse for kandidatene og enhetene?

Sak 19: Nominasjon til H.M.Kongens gullmedalje 2014
Programstyrets leder orienterte i møtet.

Sak 20: Valg av nye ph.d.-representanter til programstyret
Protokoll fra valget var vedlagt innkallingen.

Inga Ydersbond (ISV) og Eivind H. Olsen (ØI) er ph.d.-kandidatenes representanter i programstyret i perioden 1.7.14-30.6.15
Espen Stokkereit (ØI) er 1. vara, Askill H. Halse (ØI) er 2. vara.

Sak 21: Oppfølging av NOKUT-evalueringen
Programstyrets leder orienterte i møtet.

SV-fakultetet er representert i en arbeidsgruppe ved UiO om nytt kvalitetssystem for ph.d. Fakultetet vil motta en høring med forslag til nytt kvalitetssystem før sommeren.
 


Eventuelt:

Neste programstyremøte er torsdag 18. september kl. 12:15.

 

Geir B. Asheim
Leder av Programstyret                                            Cecilie W. Lilleheil
                                                                                  Sekretær for Programstyret

 

Publisert 27. mai 2014 10:52 - Sist endret 8. juni 2015 15:03