Referat fra møte i Programstyret for ph.d.-programmet 20. februar 2014

Til stede: Arne Mastekaasa (ISS), Arne Rogde Gramstad (stipendiat ØI), Inga Ydersbond (stipendiat ISV), Tore Nilssen (ØI), Jostein Askim (ISV), Christian Krohn-Hansen (SAI), Jane Summerton (TIK), Tina Næss (observatør TIK), Vera Østensen (observatør PSI), Anne Inger Helmen Borge (PSI), Geir B. Asheim (leder)

Ikke til stede: Terje Wessel (ISS), Olav Wicken (TIK), Bruno Laeng (PSI)

Godkjenning av dagsorden.


VEDTAKSSAKER:

Sak 1: Endring av studieplanen for ph.d.-kandidater ved Økonomisk institutt: Retningslinjer for artikkelbaserte avhandlinger
Saksnotat av 13.02.2014. Økonomisk institutt ønsker å presisere hvilke krav som gjelder for artikkelbaserte avhandlinger.

Vedtak: Programstyret slutter seg til forslaget om endring av studieplanen ved Økonomisk institutt. Ikrafttredelse 1.1.2014. Retningslinjene for artikkelbaserte avhandlinger formuleres slik: 

Norsk

1. En artikkelbasert avhandling skal bestå av minst tre artikler i et format som tilsvarer det man finner i standard artikler i typiske internasjonale fagtidsskrifter i samfunnsøkonomi.
2. Dersom én av artiklene fremstår som mer omfattende enn en typisk tidsskriftsartikkel, kan de øvrige artiklene være mindre omfattende eller én artikkel ha én medforfatter.
3. Minst én av artiklene skal være eneforfattet. Den skal være i full størrelse og omfang.
4. Dersom en artikkel har flere enn én medforfatter, eller flere enn én av artiklene har medforfatter(e), skal avhandlingen som hovedregel inneholde flere enn tre artikler.
5. Avhandlingen skal normalt ikke inneholde flere enn fire artikler.
6. Dersom man tar antallet medforfattere for hver enkelt artikkel og summerer disse over alle artikler, skal summen normalt ikke overstige fire.

English

1. An article-based thesis shall consist of at least three papers in a format corresponding to that of standard articles in typical international academic journals in Economics.
2. If one of the papers is larger in scale or scope than a typical journal article, then the other papers may be correspondingly smaller or one paper may have one co-author.
3.  At least one of the papers shall be single-authored. This paper shall be of full scale and scope.
4. Normally, if one paper has more than one co-author, or more than one of the papers have co-author(s), then the thesis shall consist of more than three papers.
5. Normally, the thesis shall not consist of more than four papers.
6. Normally, taking the number of co-authors of each paper and summing these over all papers, the total shall not exceed four.

Sak 2: Søknad om å opprette eget emne i vitenskapsteori under ph.d.-programmet
Saksnotat av 13.02.2014. Økonomisk institutt ønsker å tilby et eget emne i vitenskapsteori - ECON9010.

Vedtak: Programstyret for ph.d.-programmet godkjenner ECON9010 som et alternativt kurs til SV9101 - vitenskapsteori. Kurset er tilpasset kandidater i samfunnsøkonomi men er også åpent for andre kandidater som har nytte av kurset. Saken behandles på nytt av programstyret hvis det gjøres endringer i opplegget for ECON9010.   

Sak 3: Endring av studieplanen for ph.d.-kandidater ved TIK – Senter for teknologi, innovasjon og kultur
Saksnotat av 13.02.2014. TIK ønsker å endre studieplanen for ph.d.-kandidater ved å
a) fjerne emnet TIL9001 Theory and History som obligatorisk element i opplæringsdelen,
b) gi inntil 3 studiepoengs uttelling for presentasjon ved nasjonale og internasjonale konferanser.

Vedtak: Programstyret slutter seg til forslaget om endring av studieplanen ved TIK-Senter for teknologi, innovasjon og kultur slik TIK foreslår.

Sak 4: Endring av Utfyllende regler til forskrift for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo
Saksnotat av 13.02.2014.

Vedtak: Programstyret slutter seg til forslaget om endring av §5.3 Opptaksperiode i Utfyllende regler til forskrift for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo. Etter endringen vil Utfyllende regler §5.3 formulers slik:

§ 5.3 Opptaksperiode
Opptaket på ph.d.-programmet i samfunnsfag skjer normalt for en periode på fire år, med tre års effektiv forskerutdanning og til sammen ett års pliktarbeid. Kandidater med ekstern arbeidsgiver plikter å påse at fakultetet informeres om permisjoner.

 

DISKUSJONSSAKER:

Sak 5: Tiltak overfor kandidater med utløpt periode på ph.d.-programmet
Saksnotat av 13.02.2014.

Programstyret ønsker at spørsmålet om eventuelle tiltak overfor kandidater med utløpt periode på ph.d.-programmet innlemmes i større diskusjoner om:

a) Hvilke grep fakultetet/studieretningene tar for å følge opp kandidater underveis i ph.d.-løpet, inkludert tiltak ved eventuelle forsinkelser
b) Hvordan fakultetet kan bidra til bedre data om gjennomstrømning og fremdrift.

Temaene tas opp i neste programstyremøte.

 

ORIENTERINGSSAKER (inklusive fullmaktssaker)

Sak 6: Referatet fra møte 21.11.13 i Programstyret
Referatet er lagt ut på programstyrets nettsider (under møter og referater: www.sv.uio.no/forskning/doktorgrad-karriere/forskerutdanning/ph.d.-programstyret/)

Sak 7: Fremdriftsrapportering 2013 – rapportering fra enhetene
Saksnotat av 13.02.2014.

Sak 8: Liste over søkere til ph.d.-programmet høst 2013
Sekretær for programstyret presenterte liste over søkere i møtet.

Sak 9: Status for fakultetes kurs i vitenskapsteori fra våren 2015
Jane Summerton, senterleder ved TIK, og programstyrets leder orienterte i møtet. TIK ønsker ikke å videreføre den treårige avtalen (2012-2014) om å ha det faglige ansvaret for kurset i vitenskapsteori. Fra 1.1.2015 må fakultetet finne en annen løsning for kurset. Programstyret vil orienteres om status i møtet i mai.

Sak 10: Rapport fra sakkyndig komite 9.12.13: NOKUT-evalueringen
Endelig rapport fra NOKUT kan lastes ned fra siden: www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/kvalitetssystem/kvalitetssystem-utdanning/nokut/

Sak 11: Endret møtedato for Programstyret for ph.d.-programmet i mai 2014
Møtet 22. mai 2014 flyttes til torsdag 15. mai kl. 12:15-14:00.

Sak 12:  Oversikt over antall disputaser ved SV-fakultetet siste fire år
2013: 59 disputaser (hvorav 1 dr.philos.)
2012: 67 disputaser (hvorav 2 dr.philos.)
2011: 61 disputaser (hvorav 6 dr.philos.)
2010: 46 disputaser (hvorav 5 dr.philos.)


Eventuelt:

Sak 13: Veilederopplæring

Diskusjoner i programstyret høsten 2013 tyder på at SV-fakultetet vil ha en modell for veilederopplæring med en kombinasjon av sentrale (UiO) tiltak for veilederopplæring, kombinert med opplæring på enhetsnivå. I programstyrets møte i mai legges det opp til en diskusjon av hvordan opplæringen kan tilbys.

I mellomtiden vil forskningsdekan-forumet i april diskutere oppfølgingen av rapporten "Akademisk, attraktiv, allsidig", hvor det blant annet foreslås et sentralt tilbud om veilederopplæring og generiske kurs for ph.d.-kandidatene. Saken skal deretter opp i Universitetsstyret før sommeren.

 

 

Geir B. Asheim
Leder av Programstyret                                            Cecilie W. Lilleheil
                                                                                  Sekretær for Programstyret

 

Publisert 4. mars 2014 09:52 - Sist endret 8. juni 2015 15:03