Referat fra møte i Programstyret for ph.d.-programmet 21. november 2013

Til stede: Espen Stokkereit, Göran Sundquist, Christian Krohn-Hansen, Tore Nilssen, Terje Wessel (observatør), Inga Ydersbond, Geir Asheim

Forfall: Anne Inger Helmen Borge, Arne Mastekaasa, Jostein Askim

Godkjenning av dagsorden.


VEDTAKSSAKER:

Sak 46: Endring av studieplanen for ph.d.-kandidater ved Økonomisk institutt
Saksnotat av 14.11.2013. Økonomisk institutt ønsker å endre studieplanen for kandidater ved instituttet for å styrke deler av opplæringsdelen og for å presisere hvilke krav som gjelder for artikkelbaserte avhandlinger. Instituttet foreslår følgende endringer:

a) En presisering til vedtaket om at to av tre obligatoriske emner skal være gjennomført før opptak til ph.d.-programmet: "To av de tre obligatoriske emnene skal være avlagt og bestått, hvert emne med karakteren C eller bedre, før opptak til ph.d."

b) Endrede krav til seminarpresentasjon om deltakelse på forskningsseminar:

"Doctoral students shall make three presentations during the course of their studies.
First, students shall present a paper at a seminar/workshop organised by the Department of Economics' Doctoral Committee, normally in the third semester. The purpose of the presentation is to facilitate an early start to the writing of the thesis and to provide feedback on the research plan.

Second, students shall present a paper from the thesis at one of the research seminars of the Department of Economics, approximately six months prior to expected submission of the thesis. The seminar should be open to participants from outside the Department. The purpose of the presentation is to provide training in addressing an academic audience and to get feedback on the content of the research project.

Third, students shall make a short presentation of a paper at a seminar organised by the Department of Economics' Doctoral Committee, normally in the last or penultimate semester. The seminar will take the form of a "job-market seminar" and experienced researchers from the Department of Economics will be present. The purpose of the presentation is to provide training in communicating research results clearly and convincingly in a short period of time."

c) Presisering av krav til artikkelbaserte avhandlinger.

Vedtak: Programstyret slutter seg til forslaget om endring av opplæringsdelen av studieplanen ved Økonomisk institutt (pk. a og b over) med virkning fra henholdsvis 01.01.15 (a) og 01.01.2014 (b).

Programstyret ber om en presisering av krav til artikkelbaserte avhandlinger før vedtak fattes.

 

DISKUSJONSSAKER:

Sak 47: Innføring av felles frister for undervisningsplanleggingen på ph.d.-nivå?
Saksnotat av 14.11.2013.

Programstyret er positive til frister i undervisningsplanleggingen for faste/obligatoriske emner i opplæringsplanene, gitt at det er en hensiktsmessig fleksibilitet i ordningen. Enhetene definerer selv hvilke emner som bør omfattes av denne ordningen. Ph.d.-konsulentene melder inn aktuelle emner til fakultetet til fastsatte frister for undervisningsplanlegging for bachelor- og masteremner.

Sak 48: Diskusjon av årsplantiltak - ph.d.
Leder av Programstyret presenterte forslag til tiltak i møtet. Årsplanen vedtas i Fakultetsstyret 12. desember 2014.

Sak 49:  Diskusjon av behovet for og organiseringen av veilederopplæring ved fakultetet/enhetene
Enhetene presenterte forslag til lokale tiltak i møtet.

Programstyret er positive til en kombinasjon av sentrale/UiO-tiltak og tiltak på enhetene. Programstyret diskuterte ulike lokale arrangement som sikrer erfaringsutveksling mellom veiledere innen samme fagområde.

Veilederopplæring er et tiltak i årsplanen for SV-fakultetet i 2014. Fakultetet følger opp hvordan tiltaket skal konkretiseres i løpet av våren 2014, i samråd med Programstyret.

 

ORIENTERINGSSAKER:

Sak 50: Referatet fra møte 10.10.13 i Programstyret
Det er ikke kommet merknader eller endringsforslag til utkastet til referat fra dette møtet. Referatet er lagt ut på via nettstedet (under møter og referater).

Sak 51: Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt for å vurdere ph.d.-kurset i vitenskapsteori
Saksnotat av 29.10.2013.

Leder av arbeidsgruppen, forskningsdekan Geir B. Asheim, presenterte rapporten i møtet.

 

Sak 52: Innstilling av samfunnsfaglige søkere til UNIFOR-legater der fakultetet gir eller er med på å gi innstilling.
Leder av Programstyret har fullmakt til, på vegne av Programstyret/fakultetet, å avgi innstilling til disse UNIFOR-legatene/stipendene. Til søknadsfristen 15.10.2013 gjaldt det to legater. Forskningsdekan Geir B. Asheim avga innstillingene.

a) Søkere til Kirkeruds legat
Disponibelt beløp for utdeling: Inntil kr. 29.000,-. SV-fakultetet innstilte Kjersti Lohne (kr. 10.000,-)

b) Søkere til Wenzins legat (fra fakultetene JUS, MED, SV og UV)
Maksimalbeløpet totalt var kr 270.000,-. Det var fem søkere, en fra SV-fakultetet. SV-fakultetet innstilte Kimberly Wynne (kr. 24.000,-)

Sak 53: Møtedatoer 2014

20. februar 2014
22. mai 2014
18. september 2014
20. november 2014

Møtene avholdes kl. 12:15-14:00.

 

Sak 54: Eventuelt:

a) NOKUT har presentert en foreløpig rapport fra evalueringen av kvalitetssystemet ved UiO. UiOs kvalitetssystem er godkjent, men evalueringskomiteen har mange kritiske kommentarer til kvalitetssystemet for ph.d. Hovedkommentaren deres er at kvalitetsarbeidet i for liten grad er systematisert. De mener kvalitetssystemet bør forenkles, og stille krav om evaluering og rapportering av kritiske risikofaktorer for kvaliteten i forskerutdanningen ved fakultetene. Systemet burde inneholde rutiner som omfattet veiledning, faglig miljø, fremdrift, frafall, utdanningsdelens kurs, og angi rutiner for å analysere resultater og peke på tiltak som kan iverksettes. Komiteen mener UiO må prioritere å få gjennomført revisjonen av kvalitetssystemet for forskerutdanningen.

Oppfølging av den endelige rapporten diskuteres i Programstyrets møter i 2014.

Publisert 28. nov. 2013 16:09 - Sist endret 8. juni 2015 15:03