Referat fra møte i Programstyret for ph.d.-programmet 10. oktober 2013

Til stede: Arne Mastekaasa, Terje Wessel (observatør), Christian Krohn-Hansen, Tore Nilssen, Bruno Laeng, Jostein Askim, Vera Østensen (observatør), Tina Næss (for Göran Sundquist), Inga Ydersbond, Espen Stokkereit, Geir Asheim

Forfall: Anne Inger Helmen Borge, Göran Sundquist

Godkjenning av dagsorden.


VEDTAKSSAKER:

Sak 30: Endring av studieplanen for ph.d.-kandidater ved Økonomisk institutt
Saksnotat av 2.10.2013. Økonomisk institutt ønsker å innføre krav om at ph.d.-søkere skal ha avlagt minst to av de tre obligatoriske ph.d.-kursene i mikro-, makroøkonomi og økonometri før opptak til doktorgradsprogrammet.

Vedtak: Programstyret slutter seg til forslaget om endring av studieplanen ved Økonomisk institutt med virkning fra 1.1.2015.
 

Sak 31: Endring av studieplanen for ph.d.-kandidater ved Institutt for statsvitenskap
Saksnotat av 3.10.2013. Institutt for statsvitenskap ønsker å gå fra løpende opptak til ph.d.-programmet, studieretning statsvitenskap, til fire årlige opptak.

Vedtak: Programstyret slutter seg til forslaget om endring av studieplanen ved Institutt for statsvitenskap med virkning fra 1.1.2014


DISKUSJONSSAKER:

Sak 32: Erfaringer med Veilederforum våren 2013 - planlegging av nytt veilederforum i 2014
Programstyret diskuterte behovet for og eventuelt organiseringen av veilederopplæring ved fakultetet/enhetene. Enhetene bes om å forberede ideer til hvordan dette kan gjøres til neste møte i Programstyret, 21. november 2013. Sekretæren undersøker mulighetene for å gjennomføre en survey for å få informasjon om hvordan nåværende og tidligere kandidatene opplever at veiledningen fungerer.  

Sak 33: Tid fra innlevering av avhandling til disputas
Saksnotat av 3.10.2013.

Programstyret diskuterte erfaringer med tidsbruk fra innlevering av avhandling til disputas. Erfaringene tilsier at tida fra avhandling er innlevert til komité er oppnevnt kan reduseres. Enhetene kan vurdere å opprette komité før avhandlingen er levert. Fakultetet vil ikke endre komitéens frist på tre måneder til vurdering av avhandlingen. Tid fra innstillingen foreligger til disputas må ta høyde for tid til merknader fra kandidat og krav til offentliggjøring av avhandlingen. Innstillinger må foreligge absolutt senest 5 uker før disputas. Fakultetet kan utrede hvorvidt DUO kan fungere for å oppfylle forskriftens krav om at avhandlingen skal være offentlig tilgjengelig to uker før disputas.

Sak 34: Forslag til nytt notat til bedømmelseskomiteer
Saksnotat av 2.10.2013.

Programstyret kom med innspill til endringer av notatet.

ORIENTERINGSSAKER (inklusive fullmaktssaker)

Sak 35: Referatet fra møte 23.05.13 i Programstyret
Referatet er lagt ut på programstyrets nettsider (under møter og referater)

Sak 36: Orientering fra møte i Forskningskomitéen 26. september 2013
Leder orienterte om at Forskningskomitéen ble nedlagt i  møte 26. september 2013. Rektoratet vil be en gruppe forskningsdekaner utrede forslag til et nytt forum for forskningsstrategiske spørsmål.

Sak 37: Foreløpig orientering om NOKUT-evalueringen
Leder orienterte om møtet med NOKUT 27. august. Programstyret vil orienteres om NOKUT-rapporten når den foreligger.

Sak 38: Godkjenning av innstillinger for opptak på ph.d.-programmet våren 2013
Saksnotat med oversikt over utfallet av søknadene om opptak våren 2013 ble delt ut i møtet. Forskningsdekanen har tidligere fått fullmakt til å godkjenne innstillingene om opptak fra enhetene.

Sak 39: Fremdriftsrapporter for 2012
Saksnotat av 2.10.2013 viste enhetenes rapportering til fakultetet om fremdriftsrapporteringen for kandidater og veiledere i 2012. Mal for fremdriftsrapporteringen i 2014 tas opp til diskusjon i Programstyret i mai 2014.

Sak 40: Orientering fra arbeidsgruppen for gjennomgang av kurset i vitenskapsteori
Arbeidsgruppen bestod av:

Geir B. Asheim (ØI/forskningdekan), leder
Anne Inger Helmen Borge (PSI)
Christian Krohn-Hansen (SAI)
Jo Thori Lind (ØI)
Taran Thune, (TIK, ansvarlig for vitenskapsteorikurset V13)
Cecilie W. Lilleheil (SV), sekretær

Leder orienterte om at arbeidsgruppen anbefaler at felleskurset i vitenskapsteori videreføres, med med visse justeringer. Økonomisk institutt ønsker å tilby et eget kurs. I forbedringen av kurset i vitenskapsteori diskuterte arbeidsgruppen følgende: De ulike fags perspektiv må presenteres på fagets egne premisser. Pensum må rettes mer mot tekster «innenfra» og i mindre grad ett fags kritikk av andre fag. Alle fagmiljøer må ta ansvar for å foreslå slike tekster til kursansvarlig – og bidra med undervisningsressurser inn i undervisningen. Kandidatene ved Psykologisk institutt utgjør en stor gruppe av ph.d.-gruppen. Deres faglige interesser må innarbeides bedre i kurset. Kurset bør skape en arena for tverrfaglighet gjennom at fagenes posisjoner presenteres på egne premisser.

Rapport fra arbeidsgruppen presenteres på neste møte i Programstyret.

Sak 41: Endringer i Administrasjonsreglementet for Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Saksnotat av 2.10.2013.

I utkast til nytt administrasjonsreglement er det særlig endringene i §8 som omtaler Programråd for studie- og forskerutdanningsprogrammer, og omtalen av Programråd for ph.d.-programmet som er nye. I forslaget endrer "Programstyret for ph.d.-programmet" navn til "Programråd for ph.d.-programmet" i tråd med omtalen i Normalregler for fakulteter.

Sak 42: Oslo Summer School in Comparative Social Science Studies 2013
Sekretær sender ut oversikt over hvilke enheter som har ansvar for hvilke kurs, og antall deltakere på hver av kursene.

Sak 43: Orientering om høring - forslag til endringer i universitets- og høyskoleloven
Fakultetets høringsfrist er torsdag 10. oktober. UH-loven foreslås endret i forhold til tvungen avslutning av doktorgrad ved uredelighet i doktorgradsavhandlingen (punkt 11):

"6) Institusjonens klagenemnd, jf. § 5-1, kan vedta tvungen avslutning av ph.d.-utdanning, ved vesentlige mislighold av ph.d.-avtalen eller forsettelig eller grov uaktsom vitenskapelig uredelighet etter forskningsetikkloven § 5 andre ledd. Ved fusk på prøver underveis i ph.d.-utdanningen kan institusjonenes klagenemnd vurdere om reaksjonen skal fastsettes etter denne bestemmelsens tredje ledd, eller om forholdet er så alvorlig at de gir grunnlag for tvungen avslutning. Institusjonene fastsetter nærmere regler for tvungen avslutning i forskrift. Departementet eller særskilt klageorgan oppnevnt av dette, jf. § 5-1 sjuende ledd, er klageinstans".

Til dette har SV-fakultetet levert følgende høringsuttalelse:

Dette er en vesentlig endring fra i dag, hvor det er fakultetet som i utgangpunktet gjør vedtak om tvungen avslutning. Fakultetet er usikre på hvor hensiktsmessig det er at en sentral klagenemd skal overta dette ansvaret. Dersom institusjonens klagenemnd blir organet som skal vedta tvungen avslutning av ph.d.-utdanningen må det sikres at klagenemnd og klageinstans innehar kompetanse om forskerutdanningen.
 

Sak 44: Doktorgrader i tall
Lenke til informasjon fra NIFU.

Sak 45: Eventuelt
a) Kontakt mellom kandidat og komité: Verken kandidat eller komitémedlemmer skal ta initiativet til kontakt i forkant av, eller mens komitéen har avhandlingen til vurdering.

Geir B. Asheim
Leder av Programstyret            Cecilie W. Lilleheil 
                                                 Sekretær

 

 

 

Publisert 8. juni 2015 15:03 - Sist endret 22. nov. 2018 11:06