Referat fra møtet i programstyret for ph.d.-programmet 23. mai 2013

Til stede: Jostein Askim, Anne Inger Helmen Borge, Christian Krohn-Hansen, Jo Thori Lind, Arne Mastekaasa, Astrid Sandsør, Göran Sundquist, Terje Wessel, Inga Ydersbond, Vera Østensen (observatør PSI) og Geir Asheim

Forfall: Bruno Laeng

Sekretær: Cecilie W. Lilleheil

 

Dagsorden ble godkjent.


VEDTAKSSAKER:

Sak 16: Valg av nye representanter og vara for ph.d.-kandidatene til Programstyret 2013/14
Saksdokument: Protokoll fra valgmøte 30.04.13

Inga Ydersbond og Espen Stokkereit ble valgt, med fire vararepresentanter. Valgperiode er 1.7.2013-30.06.2014

Vedtak: Programstyret tar valget til etterretning

 

Sak 17: Presisering av krav til bedømmelseskomitéers sammensetning i Utfyllende regler til Forskrift for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo
Saksnotat av 02.05.13.

Bedømmelseskomiteen skal normalt settes sammen slik at:

Begge kjønn er representert
Minst ett av medlemmene er uten tilknytning til norske institusjoner
Minst ett av de andre medlemmene er uten tilknytning til Universitetet i Oslo
Alle medlemmene har doktorgrad eller tilsvarende kompetanse

Dersom kriteriene fravikes skal dette begrunnes særskilt.

Vedtak: Programstyret slutter seg til forslaget om presisering av krav til bedømmelseskomiteers sammensetning i §13 i Utfyllende regler til Forskrift for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo.
 

Sak 18: Forslag til endring av studieplanen i statsvitenskap
Saksnotat av 02.05.13.

Vedtak: Programstyret godkjenner forslaget til endringer i studieplanen i statsvitenskap med de merknader som fremkom i møtet.


Sak 19: Forslag til endring av studieplanen i sosialantropologi
Saksnotat av 02.05.13.

Vedtak: Programstyret godkjenner forslaget til endringer i studieplanen i sosialantropologi med de merknader som fremkom i møtet.


Sak 20: Forslag til endring av studieplanen i psykologi
Saksnotat av 02.05.13.

Før programstyret vurderte endringene var det en kort diskusjon og informasjonsutveksling om hvordan midtveisevalueringen gjennomføres i dag.

Vedtak:Psykologisk institutt omarbeider studieplanen, i tråd med de innspill som kom i møtet. Programstyret gir forskningsdekanen fullmakt til å godkjenne endringene i studieplanen i psykologi.


Sak 21: Forslag til endring av §2.2 i Programplan for ph.d.-programmet i samfunnsvitenskap ved Universitetet i Oslo.
Saksnotat av 02.05.13.

For å sikre at tilsatte stipendiater oppfyller kravet for opptak til program endres §2.2 i Programplanen, slik at det blir tydelig at automatisk opptak kun gis dersom stipendiaten oppfyller opptaksbetingelsene. Formuleringen i §2.2 i Programplanen endres til:

2.2 Søknadsfrist for opptak

I samfunnsøkonomi er det bare opptak én gang i året, med søknadsfrist 1. mars. For opptak ved de andre studieretningene er det ingen frist for å søke opptak.

Søkere som tilsettes i en stipendiatstilling ved fakultetet gis automatisk opptak dersom søkeren oppfyller programmets ordinære opptaksbetingelser og har en godkjent, individuell prosjektbeskrivelse. Opptaket formaliseres gjennom en tilleggsavtale til stipendiatens inngåtte arbeidsavtale.

Søkere med annen tilsetting eller med kvotestipend må søke ordinært opptak.

Vedtak: Programstyret slutter seg til forslaget til endring av §2.2 i Programplan for ph.d.-programmet i samfunnsvitenskap ved Universitetet i Oslo.

 

DISKUSJONSSAKER:
 

Sak 22: Rapport fra arbeidsgruppen som utredet ordningen med påbygningsmaster ved fakultetet
Saksnotat av 16.05.13 vedlagt.

 

ORIENTERINGSSAKER (inklusive fullmaktssaker):
 

Sak 23: Referatet fra møte 21.02.13 i Programstyret
Referatet er lagt ut på programstyrets nettsider (under møter og referater): www.sv.uio.no/forskning/doktorgrad-karriere/forskerutdanning/ph.d.-programstyret/


Sak 24: Arbeidsgruppe for gjennomgang av kurset i vitenskapsteori
Saksnotat av 16.05.13 vedlagt.

 

Sak 25: Oppsummering av dialogmøter mellom fakultetet og enhetene våren 2013
Forskningsdekanen orienterte i møtet. Det planlegges nye dialogmøter våren 2015.


Sak 26:Orientering om saker i Forskningskomitéen 15. mai 2013
Møtet i Forskningskomitéen 15. mai 2013 ble avlyst.


Sak 27: Møte i Veilederforum våren 2013
Veilederforum arrangeres 27. mai. Fakultetets fellesdel har tittelen «Hvordan kombinere motivasjon til en tidlig start på avhandlingsarbeidet med krav om kvalitet?» Kjetil Storesletten (professor i økonomi) innleder, etterfulgt av diskusjon. Enhetene har blitt oppfordret til å ha lokale arrangement etter lunsj. Antall påmeldte: 26


Sak 28: HF/SV – ph.d.-kurset i populærvitenskapelig formidling
Sekretæren orienterte i møtet.


Sak 29: Eventuelt

a) Orientering om Oslo Summer School in Comparative Social Science Studies sommeren 2013: Foreløpige tall viser at Sommerskolen blir godt besøkt også i år. Det er 11 kurs og 178 påmeldte. 20-30 av de påmeldte kommer fra UiO.

b) Minner om neste møte i Programstyret – torsdag 19. september kl. 12.15-14.00. Møtet avholdes i møterom 648 i 6. etasje i Eilert Sundts hus.

 

Geir B. Asheim
leder av Programstyret                                   

                                                                                  Cecilie W. Lilleheil
                                                                                  Sekretær

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publisert 24. mai 2013 11:25 - Sist endret 8. juni 2015 15:03