Referat fra møtet i programstyret for ph.d.-programmet 21. februar 2013

Til stede: Jostein Askim, Christian Krohn-Devold, Bruno Laeng, Jo Thori Lind, Arne Mastekaasa, Astrid Sandsør, Malin Folgerø Stensland (observatør ISV), Göran Sundquist, Inga Ydersbond og Geir Asheim

Forfall: Anne Inger Helmen Borge og Terje Wessel

Sekretær: Cecilie W. Lilleheil


Dagsorden ble godkjent.


VEDTAKSSAKER:


Sak 1: Hjemling av hva som skal være med i innledende del av  artikkelbaserte avhandlinger (Utfyllende regler til Forskrift for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo)

Saksnotat av 13.2.13.
Forslag til revisjon av §10.1 Krav til avhandlingen – Innledende del (forslag til endringer i kursiv):

Innledende del:

Innledende del i avhandlingen skal ikke bare sammenfatte, men også sammenstille de problemstillinger og konklusjoner som legges fram i artiklene i et helhetlig perspektiv, og på den måten dokumentere sammenhengen i avhandlingen. I dette ligger også en oppsummering av avhandlingens bidrag til forskningsfeltet.

Hvis avhandlingen inneholder tidligere publiserte artikler, skal innledende del også inneholde faglige ajourføringer, slik at avhandlingen som helhet framstår som faglig oppdatert. I motsatt fall foretas slike ajourføringer i hver artikkel. Dersom enkeltarbeidene ikke inneholder en diskusjon av sentrale begrep i avhandlingen sett som et hele, må sammenstillingen også omfatte slike begrepsavklaringer.Dersom alle artiklene er skrevet på engelsk, skal innledende del skrives på engelsk. Dette gjelder for alle med opptak på ph.d.-programmet fra 1.1.13.

Kandidaten må være eneforfatter på innledende del.

Studieplanene for de enkelte studieretningene kan konkretisere øvrige krav til innholdet i innledende del.

Vedtak: Programstyret slutter seg til forslaget om endring av §10.1 i fakultetets Utfyllende regler til Forskrift for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo

 

DISKUSJONSSAKER:
 

Sak 2: Evaluering av kurset i vitenskapsteori

Saksnotat av 13.2.13. Fullversjon av evalueringen ble sendt ut per post.
Taran Thune og Tina Næss fra TIK presenterte evalueringen fra høsten 2012 og redegjorde for hvordan endringene våren 2013 er en respons på tilbakemeldingene. TIK ønsket seg også innspill på hvordan kurset kan gjøres mer relevant for alle kandidatene, og om kurset kan gis på ett språk (engelsk).

Det var alminnelig oppslutning i Programstyret om å starte en prosess for å skaffe et bedre beslutningsgrunnlag for hva som skal skje videre med kurset i vitenskapsteori. Forskningsdekanen nedsetter en arbeidsgruppe.

Programstyret vil bli orientert om sammensetning og mandat for arbeidsgruppen i møte 23.5.13.


Sak 3: Kvalitetssikring av opptaksrutiner ved tilsetting av stipendiater ved fakultetet

Saksnotat av 13.2.13. Sekretæren orienterte i møtet.
For å sikre at tilsatte stipendiater oppfyller kravene for opptak til programmet oppfordres tilsettingsmyndigheten til å kontakte faglig ansvarlig for den aktuelle studieretningen stipendiaten vil tilhøre, for å få søkerens kvalifikasjoner for opptak vurdert, i forkant av tilsetting.


Sak 4: Forslag til forenkling av arkivrutiner ved opptak av eksternt finansierte ph.d.-kandidater

Saksnotat av 9.1.13. Sekretæren orienterte i møtet.
Programstyret diskuterte saksnotatet og ga sin tilslutning til forslaget om endring av rutinene slik de beskrives i notatet. Dersom fakultetet opplever at de nye rutinene ikke fungerer tas saken opp til ny diskusjon.


Sak 5: Uttelling for faglig formidling og seminaraktivitet i studieplanene ved SV-fakultetet

Saksnotat av 13.2.13. Forskningsdekanen orienterte om bakgrunnen for denne saken i møtet. I eksisterende studieplaner og i forslag til endringer kommer det fram at enhetene har ulik praksis for tildeling av studiepoeng til seminar- og formidlingsaktiviteter. Forskningsdekanen la vekt på at faglig formidling skal være en del av opplæringsdelen. Samtidig kan det diskuteres hvorvidt dette bør gi studiepoeng. Forskningsdekanen mener det er en fare for at det blir for lite rom for kurs av faglig karakter i opplæringsdelen, dersom poeng brukes til å gi uttelling for andre aktiviteter. Enhetene kan selv reflektere over hvorvidt det er ønskelig med en samordning i poengtildeling.

Godkjenning av nye studieplaner er utsatt til møtet 23.5.13. Enhetene sender inn forslag til studieplanendringer innen 3. mai. Studieplanene kan med fordel være på engelsk.


Sak 6: Presisering av krav til bedømmelseskomitéers sammensetning i Utfyllende regler til Forskrift for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo

Saksnotat av 13.2.13. Programstyret ønsker et forslag til endring av Utfyllende regler. Endringene presenteres som en vedtakssak til møtet 23.5.13.

 

ORIENTERINGSSAKER (inklusive fullmaktssaker)
 

Sak 7: Referatet fra møte 29.11.12 i Programstyret

Referatet er lagt ut på programstyrets nettsider (under møter og referater). 
 

Sak 8: Utlysning av H.M.Kongens gullmedalje for 2013 – frist for enhetene til å foreslå kandidater 12. mars 2013.

Utlysningen ble sendt ut sammen med møteinnkallingen.

Sak 9: Orientering om saker i Forskningskomitéen 13. februar 2013

Forskningsdekanen orienterte i møtet. Rapporten «Akademisk, attraktiv, allsidig» skal legges fram for Universitetsstyret 12. mars. Forskningskomitéen ba forskningsdekanen ved SV-fakultetet om å kommentere forslagene i rapporten. Forskningsdekanen ga sin tilslutning til ideene om et generisk kurstilbud og et tilbud til veiledere fra UiO-sentralt.

Forskningskomitéen diskuterte også om hvordan kvalifikasjonene ved fullført program ivaretas.
 

Sak 10: Godkjenning av innstillinger for opptak på ph.d.-programmet høsten 2012

En oversikt over utfallet av søknadene om opptak høsten 2012 ble presentert i møtet.
Prodekanen har tidligere fått fullmakt til å godkjenne innstillingene om opptak fra enhetene.
 

Sak 11: NIFUs informasjonsark Doktorgrader i tall fra februar 2013

Informasjonsarket er tilgjengelig på web.
 

Sak 12: Ny rekord i antall disputaser ved SV-fakultetet i 2012

Saksnotat av 13.2.13.
En oppsummering over disputaser som er holdt i 2012 viser at fakultetet gjennomførte 67 disputaser, 35 ved Psykologisk institutt. (Rekorden var på 61 disputaser i 2011).
 

Sak 13: Møte i Veilederforum våren 2013

Veilederforum arrangeres 27. mai. Fakultetets fellesdel har tittelen «Hvordan kombinere motivasjon til en tidlig start på avhandlingsarbeidet med krav om kvalitet?» Kjetil Storesletten (professor i økonomi) innleder, etterfulgt av diskusjon. Enhetene oppfordres til lokale arrangement etter lunsj.
 

Sak 14: Innstilling av samfunnsfaglige søkere til UNIFOR-legater der fakultetet gir eller er med på å gi innstilling

Leder av Programstyret har fullmakt til, på vegne av Programstyret/fakultetet å avgi innstilling til disse UNIFOR-legatene/stipendene. Til søknadsfristen 15.11.12 gjaldt det tre legater, og forskningsdekan Geir Asheim avga innstillingene:

a) Søkere til Ingmund Kirkeruds legat
Maksimalbeløp: 28 000,-. Anbefalt tildelt til: Hilde Reinertsen

b) Søkere til Morgenstiernes fond
Maksimalbeløp: 52 000,-. Anbefalt tildelt til: Solveig Christiansen

c) Søkere til Norges Handelsforbunds fond til fremme av studier i distribusjonsøkonomi ved Universitetet i Oslo
Maksimalbeløp: 64 000,-. Anbefalt tildelt til: Ester Ann Nisja Bøler

 

Sak 15: Eventuelt

  1. Minner om at neste møte i Programstyret er 23. mai kl. 12.15 på Fakultetsstyrerommet.

 

Geir B. Asheim
leder av Programstyret                                            Cecilie W. Lilleheil
                                                                             sekretær

 

 

Publisert 1. mars 2013 10:03 - Sist endret 8. juni 2015 15:03