Referat fra møtet i Programstyret for ph.d.-programmet ved SV-fakultetet 23. februar 2012

Til stede: Anne Inger Helmen Borge, Fanny Duckert, Christer Gulbrandsen, Christian Krohn-Hansen, Arne Mastekaasa, Tore Nilssen, Astrid Sandsør, Göran Sundqvist og Guro Øvregård.
Sekretær: Svein Erik Grøndahl

Forfall: Jostein Askim (Øvregård observatør) og Terje Wessel.


Dagsorden ble godkjent, med et par saker under Eventuelt.
 

VEDTAKSSAKER

Sak 1: Læringsutbyttet etter gjennomført ph.d.-program ved fakultetet:  Tilpassing til det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket (krv)

Saksnotat av 15.2.2012, vedlagt notat i sak 27 i møtet 17.11.2011

Vedtak: Programstyret gir dekanen fullmakt til å godkjenne beskrivelsen av læringsutbyttet på programnivå, med de endringer det var enighet om på møtet.

Enhetene bes komme med en skisse til en spesifisering av læringsutbyttet for egen studieretning (basert på programbeskrivelsen) innen 14. mai, og starte arbeidet med beskrivelser av læringsutbytte for faste emner.

 

Sak 2: Oppsummering fra enhetene av fremdriftsrapportene for 2011

Saksdokument av 13.2.2012. Enhetene og stipendiatene ga tilbakemelding på hvordan de synes fremdriftsrapporteringen og oppsummeringen til fakultetet fungerte.

Vedtak: Oppsummeringene tas til etterretning. Praksis ved ikke-obligatoriske forlengelser av phd-kandidater der perioden er i ferd med eller har gått ut tas opp som egen sak på et senere møte. 

 

Sak 3: Skal vi gå over til å sende ut sakspapirene til møtene i Programstyret elektronisk?

Diskusjonen i Programstyret viste stor enighet i saken. Det ble lagt særlig vekt på at elektronisk formidling av sakspapirene gikk raskere og i praksis var lettere tilgjengelig.

Vedtak: Innkalling og sakspapirer sendes ut elektronisk. Alle sakene samles i én pdf-fil, slik at medlemmene slipper å skrive ut saksdokumentene separat.

 

Sak 4: Er det greit å skrive sammenfatningen på norsk, når alle artiklene er skrevet på engelsk?

Spørsmålet, som ikke er besvart i vårt regelverk, er reist spesielt fra ett institutt.
 

Vedtak: Dersom alle artiklene er skrevet på engelsk, vil fakultetet fremover kreve at også sammenfatningen (kappen) blir skrevet på engelsk. Dette kravet vil ikke gjelde for kandidater som alt har begynt å skrive sammenfatningen på norsk.

 

ORIENTERINGSSAKER (inklusive fullmakssaker)

Sak 5: Status i arbeidet med UiO-prosjektet «Kvalitet i ph.d.-utdanningen ved UiO»

Det ble orientert om prosjektet i sak 28 i forrige møte 17.11.2011.
Göran Sundqvist er med i styringsgruppen for prosjektet. Han orienterte om status for prosjektet, inklusive om arbeidet med generiske tilbud ved UiO og det spørreskjemaet som er sendt ut til alle phd-kandidater ved universitetet.


Sak 6: Fakultetets arbeidsgruppe for kurs i forskningsformidling i forskerutdanningen

Gruppen består av dekanen (leder), professor Christian Krohn-Hansen/SAI, Eirin Pedersen (stipendiat/ISS) og kommunikasjonsrådgiver Ram Gaupta/Synnøve Aasland.
Fanny orienterte meget kort om arbeidet som nettopp er igangsatt. 

 

Sak 7: Referatet fra møte 17. november 2011 i Programstyret

Det er ikke kommet merknader eller endringsforslag til utkastet til referat fra dette møtet. Referatet er lagt ut på via nettstedet (under møter og referater): http://www.sv.uio.no/forskning/doktorgrad-karriere/forskerutdanning/ph.d.-programstyret/

 

Sak 8: Oversikt fra NIFU over antall doktorgrader i Norge i 2012

Saksdokument: NIFUs årlige tosiders oversikt.

 

Sak 9: Innstilling av samfunnsfaglige søkere til UNIFOR-legater der fakultetet gir
            eller er med på å gi innstilling.

Leder av Programstyret har fullmakt til, på vegne av Programstyret/fakultetet, å avgi innstilling til disse UNIFOR-legatene/stipendene. Til søknadsfristen 15.11.2011 gjaldt det to legater, og prodekan Marianne Lien avga innstillingene.

a) Søkere til Kirkeruds legat
Maksimalbeløpet på kr 27 000 ble anbefalt fordelt mellom Tereza Kuldova (kr 20 000) og Heidi Østby Haugen (kr 7 000).

b) Søkere til Wenzins legat (fra fakultetene JUS, MED, SV og UV)
Maksimalbeløpet totalt var kr 238 000, hvorav SV-fakultetet ut fra antallet kvalifiserte søkere kunne gi innstilling for kr 138 800. De innstilte søkere fra SV var: Marit Brochmann (kr 19 000), Kristian Garthus-Niegel (kr 16 200), Mads Dahl Gjefsen (kr 16 000), Bergljot Gjelsvik (kr 40 800), Heidi Ø. Haugen (kr 26 800) og Marianne Millstein (kr 20 000). 
 

EVENTUELT

  1. Kommende valgallmøte for valg av stipendiat-medlemmer til Programstyret
    Christer Gulbrandsen anmodet medlemmene av Programstyret om å oppfordre sine stipendiater om møte på dette valgallmøte, og eventuelt være villige til å stille som kandidat.
     
  2. Gjennomføring/oppfølging av kandidatundersøkelse for våre egne doktorander
    Hvor havner de og hva gjør de etter at de har disputert hos oss?
    Programstyret ga klarsignal for å arbeide videre med planene for en undersøkelse. Opplegget legges fram for programstyret før spørreskjemaene sendes ut.


Fanny Duckert
leder av Programstyret                                   
                                                                                Svein Erik Grøndahl
                                                                                sekretær

Publisert 26. mars 2012 11:21 - Sist endret 8. juni 2015 15:03