Referat fra møtet i programstyret for ph.d.-programmet 29. november 2012

 

Til stede: Geir Asheim, Christian Krohn-Devold, Vera Østensen (observatør PSI), Bruno Laeng, Terje Wessel, Jostein Askim, Tore Nilssen, Sissel Myklebust, Vibeke Wøien Hansen, Astrid Sandsør

Forfall: Anne Inger Helmen Borge, Arne Mastekaasa og Inga Ydersbond

Sekretær: Cecilie W. Lilleheil

 

Godkjenning av dagsorden:

Dagsorden ble godkjent, med en sak under Eventuelt (sak 39).

 

DISKUSJONSSAKER

Sak 32: Møte i Veilederforum våren 2013

Programstyret gir sin tilslutning til forslaget om å arrangere Veilederforum sent våren 2013, eventuelt høsten 2013.


Sak 33: Dialogmøter med enhetene

Programstyret er positiv til at det arrangeres dialogmøter mellom instituttene og Forskningsdekanen og fakultetes rådgiver for ph.d.-programmet tidlig våren 2013.

 

ORIENTERINGSSAKER

Sak 34: Referatet fra møte 20.09.12 i Programstyret

Referatet er lagt ut på programstyrets nettsider (under møter og referater).
 

Sak 35: Orientering om arbeidet med den nasjonale forskerkursportalen for samfunnsvitenskapelige fag

Portalen er etablert og arbeidet med å legge inn kurs for våren 2013 har såvidt startet. Portalen er tilgjengelig på websiden: http://www.phdcourses-socsci.uio.no/ 
 

Sak 36: Orientering om planlegging av felles ph.d.-kurs i formidling (SV-HF)

Utviklingen av et felleskurs for ph.d.-kandidater ved SV og HF er under planlegging. Eventuelle innspill fra medlemmer av Programstyret kan sendes sekretæren på e-post: c.w.lilleheil@sv.uio.no
 

Sak 37: Orientering om arbeidet med en ettårig påbyningsmaster/forskningsmaster

Det er nedsatt en komité som består av Geir Asheim (leder), Jostein Askim, Katrine Fangen og Cecilie W. Lilleheil (sekretær for komiteen) som skal utrede en ordning med en ettårig påbyningsmaster/forskningsmaster ved SV-fakultetet. Arbeidsgruppen har sitt første møte før jul og planlegger å levere sine rapporter innen 15. mars 2013.  
 

Sak 38: Fakultetes høringsuttalelse til rapporten "Akademisk, attraktiv, allsidig. En helhetlig plattform for ph.d.-utdanningen ved Universitetet i Oslo".

Rapporten tas til etterretning.
 

Sak 39: Eventuelt

  • a) Fakultetets felleskurs i vitenskapsteori
    Kursopplegget er endret fra høsten 2012 og evalueres nå.
    Programstyret tar opp felleskurset i vitenskapsteori på neste møte.
     
  • b) Minner om at neste møte i Programstyret er 21. februar kl. 12.15 på Fakultetsstyrerommet.

 

Geir B. Asheim
leder av Programstyret                                           

Cecilie W. Lilleheil
sekretær

Publisert 8. juni 2015 15:03