Referat fra møtet i programstyret for ph.d.-programmet 20. september 2012

Til stede: Geir Asheim, Jostein Askim, Anne Inger Helmen borge, Christian Krohn-Devold, Cecilie W. Lilleheil (observatør SV), Ingvild Lunde (observatør ISS), Sissel Myklebust, Tore Nilssen, Astrid Sandsør, Inga Ydersbond og Vera Østensen (observatør PSI).
Forfall: Arne Mastekaasa og Terje Wessel (Ingvild Lunde observatør).
Sekretær: Svein Erik Grøndahl

Godkjenning av dagsorden:

Dagsorden ble godkjent, med et par saker under Eventuelt (sak 31).


VEDTAKSSAKER:

Sak 21: Valg av og endringer i Programplan for ph.d.-programmet i samfunnsvitenskap

Saksdokument: Notat av 12.09.2012 fra sekretæren, med vedleggene 21A og 21B.

Vedtak: Programstyret godkjente at fakultetes programplan for ph.d.-programmet legges opp etter modell 2 i notatet, og de foreslåtte endringene under punkt 1.6: Kvalifikasjon ved fullført program (formuleringer av læringsutbyttet).

Programstyret sluttet seg også til lederens forslag om en språklig endring under punkt 2.1.2 der det presiseres at "Ved opptak inngås det en formell avtale med veileder(e)", og til at betegnelsen "sammendrag [av avhandlingen]" generelt endres til "innledende del". Betegnelsene "Felles" og "Programspesifikt" presiseres til "Felles for UiO" og For SV".

 

DISKUSJONSSAKER

Sak 22: Hjemling av hva som kan/bør/skal være med in den innledende del ("kappen") i artikkelbaserte avhandlinger ved enhetene

Saksdokument: Notat av 12.09.12 fra sekretæren.

Programstyret drøftet notatet, og sluttet seg til hovedtrekkene i fremdriftsplanen for å få formulert og regelfestet de enkelte enhetenes beskrivelse av hva kandidaterne skal vise i den innledende delen (betegnelsen vi skal bruke), eventuelt momenter denne delen bør inneholde:

  • De enkte studieretningene foreslår endringer i sine nåværende studieplander der beskrivelsen av den innledende delen nevnt over tas inn i studieplanen. Andre forslag til studieplanendringer kan tas opp til behandling i møtet. Fakultetet anbefaler at studieplanforslagene skrives på engelsk.
  • Fakultetet utformer et forslag til hvordan formuleringer i enhetenes studieplaner om den innledende delen skal regelfestes i fakultetes Utfyllende regler til UiO-forskriften.
  • Programstyret fatter vedtak om endringer i studieplaner og utfyllende regler i første møte over nyttår (21. februar).
     

Sak 23:Møte i Veilederforum nå i høst?

Møtet utsettes til våren 2012, slik at vi får med tilbakemledinger fra veiledere om behov for og ønsker om veiledersamlinger/ kurs i fremdriftsrapportene (svarfrist 01.10), og om eventuelle planler som UiO sentralt kan ha for felles veiledersamlinger oppfølging av sitt ph.d.-prosjekt (se sak 31 c).

Sak 24: Eget temamøte om ph.d.-tilbud der også de administrativt ansvarlig møter

Det tas sikte på et felles møte før nyttår, etter at Cecilie W. Lilleheil har tiltrådt (jfr. sak 26).

 

ORIENTERINGSSAKER

Sak 25: Refeatet fra møte 24.05.2012 i Programstyret
Referatet er lagt ut på programstyrets nettvsider (under møter og referater).
 

Sak 26: Cecilie Wingerei Lilleheil er tilsatt som rådgiver for ph.d.-saker på fakultetet
Hun overtar jobben etter Svein Erik Grøndahl, som går av med pensjon 31.10.2012. Cecilie Lilleheil kommer fra HF, og tiltrer 19.11.2012.
 

Sak 27: Flytting av møtet i Programstyret 22. november til 29. november
Programstyret slutter seg til å flytte det neste/siste møtet i 2012 til torsdag 29 november fra kl. 12.15, Det er også lagt en møteplan for 2013, se sak 31 b).


Sak 28: Nasjonal samordning av doktorgradskurs i samfunnsvitenskapelige fag - rapport fra prosjektet
Rapporten forelå som saksnotat til møtet, mens kursportalen finnes på nettsiden http://www.phdcourses-socsci.uio.no/ 
Programstyret hadde en kort meningsutveksling om rapporten og kursportalen. Programstyret vil komme tilbake til saken etter at Cecilie W. Lilleheil har tiltrådt stillingen. Hun vil være nasjonal koordinator for kursportalen i 20% sstilling, dekket av de involverte insitusjonene etter en nøkkel beskrevet i rapporten.
 

Sak 29: Orientering om utfallet av de klagesakene som er til behandling i Klagenemda
Klagenemda har behandlet klager fra to kandidater der fakulteet hadde underkjent avhandlingene. I begge tilfeller fant Klagenemda at klagen ikke kunne etterkommes.
 

Sak 30: Invitasjon til konferanse om evaluering av norsk doktorgradsutdanning
Enhetene er sendt e-post med invitasjon fra Forskningsrådet til konferansen "Mangfold og kvalitet i doktorgradsutdanningen" torsdag 11. oktober kl. 10-16 i Ullevål Business Class, Ullevål Stadion.

Sak 31: EVENTUELT

a. Innspill til fakultetets årsplan for 2013
Lederen inviterte til innspill til arbeidet som nå pågår med å fremme tiltak i årsplanen for neste år. Momenter som kom inn:
- Bedre integrering av master og ph.d.-utdanningen i fag der det er naturlig
- Mer oppslutning i media om ph.d.-kandidatenes prosjekter generelt og disputasene spesielt
- Grunnlovsjubileet i 2014. (Dette tiltaket tas imidertid hånd om på andre måter.)

b. Møteplan i ph.d.-programstyret for 2013
følgende møteplan ble lagt for 2013, med alle møtene på torsdager fra kl. 12.15:
- 21. februar
- 23. mai
- 19. september
- 21. november

c. Rapporten "Akademisk, attraktiv, allsidig. En helhetlig plattform for ph.d.-utdanningen ved Universitetet i Oslo"
Denne ferske rapporten fra arbeidsgruppen som har hatt ansvaret for ph.d.-prosjektet ved UiO ble delt ut til medlemmene av programstyret.
(Rapporten blir sendt på en kort høringsrunde, og vil etter planen bli behandlet i siste møte i Universitetesstyret før jul.)

Geir B. Asheim
leder av Programstyret                                           

Svein Erik Grøndahl
sekretær

Publisert 8. juni 2015 15:03