Referat fra møtet i Programstyret 24.05.2012

Til stede: Jostein Askim, Lillian Baltzrud (observatør ISS), Fanny Duckert, Ingjerd Höem, Bruno Laeng, Tina Næss (observatør TIK), Jo Thori Lind, Astrid Sandsør, Inga Ydersbond og Guro Øvregård (observatør ISV).
Forfall: Anne I. H. Borge (Laeng vara), Tore Nilssen (Lind vara), Arne Mastekaasa (Lillian Baltzrud observatør), Christian Krohn-Hansen (Höem vara), og Göran Sundqvist (Tina Næss obervatør) og Terje Wessel.

 

Godkjenning av dagsorden.

Dagsorden ble godkjent, med et par saker under Eventuelt.

 

VEDTAKSSAKER
 

Sak 10: Valg av ny representanter og vara for ph.d.-kandidatene for 2012/13
Saksdokument: Protokoll fra valgmøtet 25.04.2012.
Astrid Sandsør og Inga Ydersbond ble valgt, og med fire vararepresentanter.


Vedtak: Programstyret tar valget til etterretning.
 

Sak 11: Presisering av formulering i Programplanen for ph.d.-programmet i
              samfunnsvitenskap

Saksdokument: Notat av 14.05.2012 fra sekretæren.
Kan bedømmelseskomiteene anbefale at kandidatene gjør mindre endringer i den innleverte avhandlingen også når den ellers konkluderer med at avhandlingen er verdig til å forsvares i disputas? Formuleringen i punkt 8 i programplanen kan tolkes slik, men det er ikke meningen.

 

Vedtak: Punkt 8 i Programplan for ph.d.-programmet i samfunnsvitenskap ved UiO endres til (endringer i kursiv):

«Bestemmelser om avhandlingen og bedømmelsen av den finnes i Forskrift for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo, §§ 10 ff.
Bedømmelseskomiteen har normalt en frist på seg på 3 måneder til å avgi innstilling.

Dersom bedømmelseskomiteen finner at avhandlingen kan forsvares, får doktoranden skriftlig beskjed om det minst en måned før disputasen.

Dersom bedømmelseskomiteen finner at avhandlingen i sin nåværende form ikke kan godkjennes for disputas, men at avhandlingen etter en revisjon antas å kunne forsvares, gir komiteen en anbefaling om det til fakultetet. Komitéens anbefaling må konkretiseres.  Dersom fakultetet godkjenner anbefalingen, får doktoranden en frist til å innarbeide disse endringene i den endelige avhandlingen. Denne fristen skal maksimum settes til 6 måneder. Komiteen gir så sin endelige innstilling om den reviderte avhandlingen er verdig til å forsvares for ph.d.-graden.

Dersom bedømmelseskomiteen finner at avhandlingen har graverende mangler og/eller omfattende svakheter som ikke kan rettes opp i løpet av om lag tre månedsverk, så skal den refuseres.»

Endringene foretas også i den engelske versjonen av programplanen.


Sak 12: Klage på avslag på søknad om opptak på ph.d.-studiet i psykologi

Saksnotat av 15.05.2012 fra sekretæren.  Saken er unndratt offentlighet.

Vedtak: Fakultetet opprettholder sin beslutning om å avslå søknaden om opptak. Saken oversendes UiOs Klagenemnd til endelig avgjørelse.     

 

Sak 13: Utkast/skisser til beskrivelsene at læringsutbyttet etter gjennomført ph.d-utdanning ved fakultetets studieretninger.  

Saksnotat av 16.05.2012 fra sekretæren.

Vedtak: Fakultetet tar de framlagte beskrivelsene av læringsutbytte for studieretningene under ph.d.-programmet til etterretning.

 

DISKUSKJONSSAKER
 

Sak 14: Status i arbeidet med UiO-prosjektet «Kvalitet i ph.d.-utdanningen ved UiO»

Saksdokument: «Doktorgradsstudiet ved Universitetet i Oslo. Resultater fra spørreskjemaundersøkelse blant doktorgradskandidatene».
Dokumentet ble lagt fram i et høringsseminar som UiO arrangerte 10.05.2012.


Astrid Sandsør, som deltok på seminaret, kommenterte i en innledning enkelte momenter hun fant spesielt viktige ut fra et stipendiatperspektiv: Styrke veilederkompetansen. Øke tilbudet av kurs, ved å trekke inn flere nivåer (blant annet sentralt ved UiO), og som kurs levert på tvers i organisasjonen etter bestilling. Dette inkluderer ikke minst kurs som tar sikte på å gi såkalte «generiske ferdigheter».  Hennes innledning ble fulgt av enkelte kommentarer og synspunkter mer generelt på vårt forbedringspotensiale og våre muligheter på fakultetet.
 

Sak 15: Betingelser for at tverrfaglige kurs ved UiO kan inngå i vår kandidaters individuelle studieplaner som tellende kurs
Saksnotat fra sekretæren av 16.05.2012, foranlediget av korrespondanse med det tverrfaglige UiO-programmet MILEN om godkjenning av kurs de gir og ønsker å gi for sin forskerskole. 

En kort diskusjon i programstyret. Temaet ble også berørt under sak 14 og 20 a).

 

ORIENTERINGSSAKER

 

Sak 16: Referatet fra møte 23.02.2012 i Programstyret

Det kom ikke inn merknader eller endringsforslag til utkastet til referat fra dette møtet. Referatet er lagt ut på via nettstedet (under møter og referater): http://www.sv.uio.no/forskning/doktorgrad-karriere/forskerutdanning/ph.d.-programstyret/


Sak 17: Fakultetets arbeidsgruppe for kurs i forskningsformidling i forskerutdanningen

Dekanen orienterte kort om status for arbeidet så langt, og spesielt om et forslag gruppen arbeider med om å arrangere et (halv)årlig velkomstseminar for nye kandidater.   

 

Sak 18: Orientering om behandlingen av klage på underkjent avhandling (2. gang)
Sekretæren ga en kort orientering.


Sak 19: Status for fakultetets to forslag til søknader om støtte til nasjonale forskerskoler
Sekretæren orienterte meget kort i møtet.

 

Sak 20: EVENTUELT

 1. Nasjonal samordning av doktorgradskurs i samfunnsvitenskapeligefag
  Rapporten fra dette prosjektet er til behandling hos initiativtaker Nasjonalt fakultetetsmøte for samfunnsvitenskapelige fag. Gudleik Grimstad er prosjektansvarlig og rådgiver Anja Olsen Moberg prosjektleder.
  Rapporten og nasjonal koordinering av kurs tas opp på neste møte i Programstyret.

   
 2. Eget temamøte om ph.d.-tilbud der også de administrativt ansvarlige deltar
  Det vil være hensiktsmessig med et slikt møte til høsten.
  Fakultetet ble også oppfordret til å legge møter i det administrative nettverket i tilknytning til og gjerne i forkant av møtene i programstyret.

 

 

Fanny Duckert
leder av Programstyret                                   

Svein Erik Grøndahl
sekretær

Publisert 1. aug. 2012 10:16 - Sist endret 8. juni 2015 15:03