Referat fra møtet i Programstyret for ph.d. ved SV-fakultetet 22. september 2011

Til stede: Anne Inger Helmen Borge, Dag Harald Claes, Anne Lise Ellingsæter, Christer Gulbrandsen, Hege Knutsen, Christian Krohn-Hansen, Marianne Lien, Astrid Sandsør og Göran Sundqvist.
Sekretær: Svein Erik Grøndahl

Forfall: Karen Helene Ulltveit-Moe og Kjetil S. Sundet (Borge vara) 

 

Dagsorden ble godkjent.
 

FULLMAKTSSAKER

 

Sak 7/2011: Godkjenning av innstillinger for opptak på ph.d.-programmet våren 2011
Etter innstilling fra enhetene avgjør dekanen på fullmakt søknader om opptak.  En intern oversikt over saksgangen for de som søkte opptak våren 2011 fulgte innkallingen.

 

DISKUSJONSSAKER
 

Sak 8: Innspill fra SV-fakultetet til UiOs ph.d.-prosjekt 2011/2012

Saksdokument: Notat fra sekretæren av 15.09.11, vedlagt bestillingen fra UiO med en spørsmålsliste.


Programstyrets medlemmer ga innspill til svaret fra fakultetet, og til hvordan fakultetet kan nyttiggjøre seg prosessen i sitt videre arbeid.
Prodekanen fikk fullmakt til å besvare bestillingen fra UiO. Svarnotatet fra fakultetet legges fram for Programstyret i neste møte.

 

Sak 9: Hvordan nyttiggjør vi oss sammendragene av doktorgradsavhandlingene?

Saksdokument: Notat fra sekretæren av 19.09.11, med forslag fra Ram Gaupta.


Medlemmene i Programstyret var skeptiske til standardløsninger der utbyttet ved nye oppgaver for enhetene/fakultetet ikke svarte til den økte ressursinnsatsen. Det er imidlertid bra med en bedre informasjon om og presisering/revisjon av de retningslinjene vi har for de to sammendragene.    
 

Sak 10: Ønske om at kandidater som har omarbeidet avhandlingen beskriver de
              endringene som er foretatt

Saksdokument: Kort bakgrunnsnotat av 15.09.11 fra sekretæren, på bakgrunn av henvendelsen fra ISS. Anne-Lise Ellingsæter orienterte i møtet.


Kandidater som omarbeider avhandlingen anbefales å gi en beskrivelse av de endringene som er foretatt. Denne anbefalingen forsterkes i nettdokumentet til kandidatene. 


Sak 11: Veilederforum - Veilederseminaret 18. oktober 2011

Saksdokument: Programmet for seminaret.
Prodekanen orienterte og inviterte til en kort diskusjon om mål og innhold med seminaret, inklusive til den planlagte vektleggingen på gjennomstrømning og etikk.

 

Møtet ga støtte til den planlagte vektleggingen i dette seminaret, men anbefalte varsomhet i bruken av ordet «gjennomstrømning». (Heller fremdrift, arbeid i forhold til planen, el.l.)
Det er viktig med en dialogisk form på seminaret, slik at veiledernes erfaringer kommer fram.
Programstyret anbefalte at det sendes en påminnelse om møtet.

 

Sak 12: Midtveisevalueringene – erfaringer så langt

Enhetene redegjorde kort for sine opplegg og erfaringer.

 

ORIENTERINGSSAKER


Sak 13: Programstyremøtene i 2011 og 2012
Referatet fra siste møte 3. mars er lagt ut på nettet, se: http://www.sv.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/forskerutdanning/for-administrasjon/phd-programstyret/

Våren 2012 vil dekan Fanny Duckert lede programstyret, før visedekan Geir Asheim trer inn som visedekan for forskning fra og med høsten 2012 og ut valgperioden i 2015.
Fakultetet tar sikte på å få en foreløpig møteplan for 2012 klar så fort som mulig.

 

Sak 14: Disputaser i 2011

Saksdokument: Notat fra sekretæren over disputaser og planlagte disputaser i 2011 så langt. Antall disputaser synes å bli høyt i 2011.

 

Sak 15: Vitenskapsteorikurset – evaluering og videreføring

Prodekanen orienterte i møtet om etableringen av det «nye» kurset, og evalueringen av kurset våren 2011. Koordineringsansvaret av kurset vil bli lagt til TIK.

 

Sak 16: Plandialogmøtet mellom SV-fakultetet og rektoratet: Fokus på
              gjennomstrømning
Saksdokument: UiO-notatet Indikatorer – mål 2014.  Prodekanen orienterte meget kort.

 

Sak 17: Støtte på 1 mill. til nasjonal samordning av ph.d.-kurs i samfunnsvitenskap

Saksdokument: Tilskuddsbrevet av 05.07.11 fra Kunnskapsdepartementet og søknaden fra Det nasjonale fakultetsmøtet for samfunnsvitenskapelige fag.

 

Sak 18: Den nasjonale evalueringen av forskerutdanningen (NFR/NIFU)

Saksdokument: Notat fra NIFU og NFR av 23.08.11. Vist til som vedlegg 2 under sak 8.

 

Sak 19: Økonomi og ressursbruk i doktorgradsutdanningen ved ISV
Saksdokument: Notat fra Dag Harald Claes og Dagfinn Hagen frå august 2011.

 

Sak 20: Oversikt over deltakelsen på Oslo Summer School 2011

Saksdokument: Deltakeroversikter utarbeidet av Tron Harald Torneby.

 

Sak 21: Eventuelt

Inger saker.

 

 

Marianne Lien

prodekan/leder                                    

Svein Erik Grøndahl
sekretær

Publisert 8. juni 2015 15:03 - Sist endret 28. sep. 2017 10:57