Referat fra møtet i Programstyret for ph.d.-graden ved SV-fakultetet 3. mars 2011

Til stede: Tim Brennen, Dag Harald Claes, Anne Lise Ellingsæter, Christer Gulbrandsen, Hege Knutsen, Christian Krohn-Hansen, Marianne Lien, Göran Sundqvist, Salman Türken, Karen Helene Ulltveit-Moe og Nina Vestlund.
Sekretær: Svein Erik Grøndahl

Forfall: Christer Gulbrandsen og Astrid Sandsør (Türken og Vestlund vara)

Dagsorden ble godkjent, med et par saker i tillegg til orientering/under eventuelt.

 
VEDTAKSSAKER 

Sak 1:  Satser for bedømmelse av doktoravhandlinger
Saksnotat av  23.02.2011, inklusive henvendelsen fra Dag Harald Claes.

Vedtak:
Programstyret anbefaler et tillegg på 50 % (15 timer) for bedømmelse av doktoravhandlinger som er revidert/omarbeidet. Dette skrives inn i retningslinjene for timeregnskapet, og er bindende.
For eksterne bedømmere som skal ha honorarer, anbefaler programstyret at laveste lønnstrinn for professorer legges til grunn ved beregning av det faste honoraret. Denne bestemmelsen gjøres veiledende.


Sak 2: Fakultetets retningslinjer for midtveisevalueringerSaksdokument av 01.02.2011, vedlagt forslag til retningslinjer og tilbakemeldinger fra enhetene.

Vedtak:
Prodekanen får fullmakt til å revidere det fremlagte forslaget til retningslinjer ut fra endringene som fremkom i møtet, og legge det reviderte forslaget fram for programstyret til sirkulasjon.
Programstyret anbefaler at fakultetets Programplan for ph.d. og fakultetets Utfyllende regler til UiOs forskrift revideres med henvisninger til disse retningslinjene, slik det er foreslått i saksdokumentet.


FULLMAKTSSAKER

 Sak 3: Innstilling overfor UNIFOR  av søkere til to legater for 2011
Prodekanen har innstilt stipendiatene Henning Øien fra ØI til Professor Morgenstiernes fond (kr 32 500) og Tao Yin fra SAI til Ingmund Kirkeruds legat (kr 36 000).   

Sak 4:  Godkjenning av valg for 2011 for ph.d.-kandidater i Programstyret

Valget ble gjennomført 23. februar. Prodekanen har godkjent valget av Astrid Sandsør (ny) og Christer Gulbrandsen (gjenvalg) som de to representantene. Valgmøtet har fått godkjent fire vararepresentanter fra egen gruppe: 1: Gry Østenstad, 2: Salman Türken, 3: André Anundsen og 4: Nina Merethe Vestlund. 

Sak 5: Godkjenning av innstillinger for opptak på ph.d.-programmet høsten 2010
Saksdokument: Oversikt over utfallet av utfallet av søknadene om opptak høsten 2010. Prodekanen har tidligere fått fullmakt til å godkjenne innstillingene om opptak fra enhetene.


ORIENTERINGSSAKER

Sak 6 a): Referatet fra siste møte i Programstyret, 18. november 2010
Ingen merknader kom inn til referatutkastet. Referatet er lagt ut på nettet, se:https://www-adm.sv.uio.no/forskning/doktorgrad-karriere/forskerutdanning/ph.d.-programstyret/moter-referater/programstyret18112010

Her ligger også en oversikt over møtedatoene i 2011. (Alle møtene starter kl 12.15)

Sak 6b): Orientering fra møtet i Forskningskomiteen ved UiO 10.02.2010Saksdokument: Tallmateriale utarbeiden av UiO over gjennomføringstid ved fakultetene. Prodekanen orienterte.
Programstyret ønsker at data om frafallet trekkes inn når gjennomstrømningen i forskerutdanningen tallfestes og analyseres, og ber sekretæren følge opp dette.

Sak 6c): Støtte til PhD-kurs ved Fransk-norsk senter for humaniora og samfunnsvitenskap
Prodekanen orienterte, med utgangspunkt i senterets handlingsplan for 2011 som var sendt ut som e-post. Nettadressen til senteret er http://www.paris.uio.no/

Sak 6d): Skrivekurs/workshop for internasjonal publisering i regi av fakultetet
Prodekanen orienterte om planene for dette kurset fremover. Kurset arrangeres både for ansatte forskere og stipendiater. Enheten ble bedt om å melde seg dersom de ønsket å kunne tilby kurset for egne ansatte. Det ble uttrykt ønske om et slikt tilbud, og ISS foreslår at det gis årlig.

Sak 6e): Retningslinjer for samarbeid om kandidater med tverrfakultære ph.d.- prosjekter ved UiO
Retningslinjene ble delt ut på møtet, til orientering. De vil bli lagt ut på For ansatte-nettsider ved SV.

Sak 6f):  NIFUs informasjonsark Doktorgrader i tall fra februar 2011
Informasjonsarket ble delt ut til orientering.


EVENTUELT

Sak 7: Utfyllende presiseringer til fakultetets Regler for artikkelbaserte avhandlinger
Som en oppfølging av dialogmøtet med Psykologisk institutt har prodekanen utarbeidet en utdyping/presisering til retningslinjene, til intern bruk. Kort redegjørelse fra prodekanen. 

Sak 8: PhD-evalueringen som er gjennomført internt ved ISS
Ellingsæter og Knutsen redegjorde for opplegget av og resultater fra den evalueringen deres kandidater ga av ph.d.-utdanningen ved ISS høsten 2010.
Oppsummering av resultatene kan fås ved henvendelse til forskningslederne.    

 

Marianne Lien
prodekan/leder

                                                                       Svein Erik Grøndahl
                                                                       sekretær

Publisert 8. juni 2015 15:03 - Sist endret 28. sep. 2017 10:56