Referat fra møtet i Programstyret for phd-programmet 17. november 2011


Til stede: Dag Harald Claes, Anne Lise Ellingsæter, Christer Gulbrandsen, Aanund Hylland, Hege Knutsen, Christian Krohn-Hansen, Tina Næss, Marianne Lien, Astrid Sandsør og Kjetil Sundet.
Sekretær: Svein Erik Grøndahl

Forfall: Karen Helene Ulltveit-Moe (Hylland vara) og Göran Sundqvist (Næss observatør).
 

Dagsorden ble godkjent, med et par saker under Eventuelt.
 

VEDTAKSSAKER

 

Sak 22/2011: Godkjenning av referatet fra møtet 22. september
Vedlagt følger forslag til referat fra forrige møte i september.

Forslag til vedtak: Referatet godkjennes, med en navnerettelse under forfallslisten.
 

DISKUSJONSSAKER
 

Sak 23: Erfaringer fra veilederseminaret

Programstyret drøftet opplegget av veilederseminar fremover, ut fra erfaringene nå i høst.

Det var et klart ønske om å fortsette med årlige veilederseminarer.. Det er viktig med forutsigbarhet, ikke minst ved at datoene fastsettes tidlig. Seminarene bør begrenses til noen få spesielt aktuelle tema, gjerne etter innspill fra enhetene. Seminardelen som foregikk ved enhetene om ettermiddagen var vellykket og nyttig.  Opplegget i høst, med fakultetsdel om formiddagen og en valgfri instituttdel om ettermiddagen videreføres.
Fakultetet bør lage en «kokebok» som nye veiledere kan vises til, og forbedre nettdokumentet om veilederes rettigheter og plikter.

 

Sak 24: Internasjonalisering – status ved fakultetet
Saksnotat utarbeidet av prodekanen, og med overskrift som i sakstittelen.  

Den økonomiske og praktiske utfordringen ved utenlandsopphold gjelder i første rekke ved lange opphold (opp mot 1 år), og spesielt for kandidater med familie.
Støtten til utenlandsopphold for kandidatene bør i utgangspunktet ordnes lokalt. Her er det en del variasjoner mellom enhetene i hvordan støtten organiseres. Fakultetet kan eventuelt bidra med å etablere avtaler med gode, utenlandske universiteter, gjerne i Europa, i tillegg til å informere om mulige eksterne søknadskilder. Stipendiatene anbefales å reise ut, og gjerne på kortere opphold.

 

Sak 25: Etablering av en arbeidsgruppe for mediekurs i forskerutdanningen
Saksnotat av 08.11.11 fra sekretæren.

Prodekanen orienterte om at påtroppende dekan Fanny Duckert går inn i arbeidsgruppen som dets leder. Den endelige utformingen av mandat og arbeidsplan for gruppen tas av det nye dekanatet.

 

Sak 26: Disputaser – IHR og effektivisering

I lys av pågående arbeid med Internt Handlingsrom (IHR) er det aktuelt å se på mulige forenklinger av rutiner, og samarbeid på tvers, i forbindelse med doktorgradsadministrasjon. Et mulig område er i administrasjon av disputaser. Prodekanen inviterte til debatt.

Konklusjon: Det kan være praktisk med en frivillig samordning av (sider ved) disputasavviklingen for de mindre enhetene. Men totalt sett vil det være lite å vinne på en samordning på fakultetsnivå, slik det gjøres med personal-, økonomi- og IT-funksjoner.

 

ORIENTERINGSSAKER

 

Sak 27: Implementering av Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for ph.d.-programmet
             ved fakultetet

Saksnotat av 17.11.11 ble ettersendt elektronisk, og lagt fram på møtet.

Prodekan og sekretær orienterte. Programstyret vil etter planen få et forslag til godkjenning i neste møte, 23.02.12.


Sak 28: Innspillet fra SV-fakultetet til UiO-prosjektet Kvalitet i ph.d.-utdanningen
Saksnotat: Fakultetet svar av 23.10.11 på spørsmål som FA stilte i notat av 19.08.11. Dette Programstyret ga i møte 22.09.11 (sak 8) innspill til fakultetets svarnotat.

 

Sak 29: Evaluering av ph.d.-utdanningen i Norge – fakultetets dokumentasjon og selv-evaluering
Saksnotat: Fakultetets svar av 11.11.11 på spørreskjemaet fra NIFU (ettersendt).

Prodekan og sekretær redegjorde kort for arbeidet med å formulere fakultetets svar.  

 

Sak 30: Samarbeidsavtale om nasjonal forskerutdanning i sosialantropologi
Saksnotat: Samarbeidsavtalen av 26.10.11 som fakultetet har sluttet seg til, etter anmodning fra SAI.

 

Sak 31: Vitenskapsteorikurset våren 2012

Kort orientering ved prodekanen.
Kurset vil fra V-12 bli administrert fra TIK. Mjøset vil være ansvarlig for undervisningsdelen om vitenskapsteori også våren 2012.

 

Sak 32: Ny rekord i antall disputaser 2011

Saksnotat: En oppsummering av 16.11.11 over disputaser som er holdt eller fastsatt i 2011.

Oversikten viser at fakultetet i 2011 vil ha gjennomført 61 disputaser, som er det klart høyeste antall noe år. (15 mer enn de to foregående årene.)

 

Sak 33: Møtetider i Programstyret i 2012
Etter samråd med det nye dekanatet er møteplanen i Programstyret for 2012 denne:

  • Torsdag 23. februar  
  • Torsdag 24. mai       
  • Torsdag 20. september
  • Torsdag 22. november

 Alle møtene holdes fra kl 12.15-14, og i Fakultetsstyrerommet i 3. etg.

EVENTUELT

Sak 34a: Anmodning om å arrangere nyvalg fra stipendiatgruppen til Programstyret

Christer Gulbrandsen trekker seg som representant fra nyttår av.
Han vil i samarbeid med sekretæren arrangere nyvalget.

 

Sak 34b: Forslag om å nedsette en arbeidsgruppe for revisjon av skjemaene for rapportering av samforfatterskap i doktorgradsarbeider
Sekretæren redegjorde kort for ønsket om en forenkling av skjemaene. Programstyret sluttet seg i hovedtrekk til forslaget, og saken vil bli fulgt opp med den nye ledelsen av Programstyret over nyttår.

 

 

Marianne Lien
prodekan/leder

                                                               Svein Erik Grøndahl
                                                               sekretær

Publisert 7. des. 2011 14:29 - Sist endret 8. juni 2015 15:03