Referat fra møtet i Programstyret for ph.d. 30. september 2010

Til stede: Dag Harald Claes, Anne-Lise Ellingsæter, Christer Gulbrandsen, Ingjerd Hoem, Stig Jakobsen, Marianne Lien, Göran Sundqvist og Salman Turken.  

Sekretær: Svein Erik Grøndahl.
Tron Harald Torneby var observatør under sak 15/10.

Forfall: Tim Brennen og Karen Helene Ulltveit-Moe
 

Dagsorden ble godkjent, med et par saker under Eventuelt.
 

Sak 15/10: REVISJON AV SV-FAKULTETETS KURS I VITENSKAPSTEORI

Saksnotat av 22.09.2010 med prodekanen som saksansvarlig.
                     
Vedtak:  Saksnotatet ble vedtatt, med enkelte endringer som kom fram i møtet.

Endringene i det obligatoriske kurset i vitenskapsteori blir gjennomført fra og med våren 2011. Kurset vi da gi 6 studiepoeng. Semestrene V-11 og H-11 vil være en prøveordning , med sikte på et fastere opplegg fra og med V-12.

Undervisningen vil bestå av fire komponenter:
-  Vitenskapsteori, primært som forelesninger og med Lars Mjøset som hovedansvarlig

- Forskerrollen, forholdet mellom egen og andres disipliner, tverrfaglighet, formidling.
TIK-senteret vil være hovedansvarlig for denne komponenten.
 Disse to delene har et samlet omfang som svarer til 5 studiepoeng, med hovedvekt på den første delen.
-  Etikk; regelverk og etisk refleksjon. Gitt som en kombinasjon av forelesninger og
seminarer. Prodekanen vil ha hovedansvaret V-11. Denne delen godkjennes med 1 studiepoeng. Kandidater som har en tilsvarende komponent i sin forskerutdanning kan bli fritatt. Det gjelder nå for studieretningene i psykologi, sosiologi og samfunnsgeografi ved SV-fakultetet.
- Sluttseminar, etter samme opplegg som tidligere, og som en del av de 5 studiepoengene. Kursdeltakerne kan imidlertid velge fordypning i etikk som alternativ til vitenskapeteori i sluttseminaret.

 

Det opprettes en referansegruppe fra de syv studieretningene bestående av:

  • Marianne Lien, prodekan/leder
  • Tim Brennen, Psykologisk institutt
  • Aanund Hylland, Økonomisk institutt
  • Geir Thomas Hylland Eriksen,  Sosialantropologisk institutt
  • Raino Malnes, Institutt for statsvitenskap,
  • Göran Sundqvist, TIK
  • Anne-Lise Ellingsæter, ISS/sosiologi
  • Hege Knutsen, ISS/samfunnsgeografi


Sak 16/10: FORSLAG TILFORHÅNDSGODKJENNING AV DOKTORGRADSKURS Saksnotat av 22.09.2010.

Vedtak: Et nytt avsnitt om forhåndsgodkjenning av eksterne kurs tas inn som annet avsnitt under punkt 1 i Retningslinjer for godkjenning av doktorgradskurs (emner) ved SV-fakultetet:

”Forhåndsgodkjenning av faglig relevante eksterne kurs kan gis når det er praktisk ut fra foreliggende dokumentasjon. Godkjenningen kan gjøres betinget av bestemte typer dokumentasjon i etterkant, for å sikre at kurset har det faglige nivå og det omfang som disse retningslinjene forutsetter i punktene 3 og 4.”

DISKUSJONSSAKER

Sak 17/10:    DIALOGSAMTALER  HØSTEN 2010
Prodekanen redegjorde kort for planene om dialogsamtaler med enhetene nå i høst.
 I tillegg til de tre annonserte fellestemaene midtveisevalueringer, veiledning og gjennomstømning ble møtet med instituttsektoren 22.11.2010 trukket fram som et aktuelt tema i dialogsamtalene.     
 

Sak 18/10:    MØTE MELLOM SV-FAKULTETET VED OG INSTITUTTSEKTOREN I OSLO-REGIONEN 22. NOVEMBER 
Saksnotat av 21.09.2010. 

Møtet omhandler både forskning og forskerutdanning.  Medlemmene av programstyret drøftet intensjonene med møtet, og vårt samarbeid med instituttsektoren om forskning og forskerrutdanning mer generelt.   

Sak 19/21:    ERFARINGER MED ”LØPENDE” SAKSBEHANDLING AV SØKNADER OM OPPTAK 

Medlemmene ble invitert til å komme med erfaringer så langt.

Tilbakemeldingene var klart positive. Men den tidligere fellesbehandlingen av søknader i programstyret var lærerik for ny medlemmer.


ORIENTERINGSSAKER

Sak  20/10:   a)Referatet fra siste møte i Programstyret 29. april 2010

Det kom ikke inn endringsforslag til referatutkastet innen merknadsfristen 16.04.10.  Referatet er nå lagt ut på nettsiden http://www.sv.uio.no/studier/forskerutdanning/Programstyret/programstyret29042010.html

b) Oslo Summer School in Comparative Social Science Studies 2010
Saksnotat fra Tron Harald Tornerby, med deltakeroversikter nå i sommer.
Prodekanen viste til at fakultetet jobber videre med å få finansiell støtte utenfra til Sommerskolen.


c) Intensjonserklæring om ”Research School in Peace and Conflict Studies
Saksnotat: Kopi av Memorandum of Understanding undertegnet av PRIO (v/Kristian Berg Harpviken), NTNU  (v/dekan Jan Mortern Dyrstad) og UiO (ved dekan Knut Heidar) . Dag Harald Claes er oppnevnt som medlem av referansegruppen fra SV-fakultetet.  
Enkelte avklaringer i møtet.
 

Sak  21/10:   EVENTUELT

a) Besøk ved Maison des Sciences de l’Homme
Marianne Lien og Anne-Lise Ellingsæter redegjorde kort for sitt besøk på denne samarbeidsinstitusjonen i Paris, og pekte på de seminartilbud og andre støttemuligheter som denne institusjonen gir, se http://www.paris.uio.no//

b) ”Doktorgrader i tall” fra NIFU-STEP
Septemberutgaven av dette informasjonsflaket ble delt ut på møtet.

 

Marianne E. Lien
leder                                                                

                                                                        Svein Erik Grøndahl
                                                                        sekretær 

Publisert 25. jan. 2011 21:36 - Sist endret 8. juni 2015 15:03