Referat fra møtet i Programstyret for ph.d-programmet 18. november 2010

 Til stede: Dag Harald Claes, Christer Gulbrandsen (ikke under sak 22), Ingjerd Hoem, Stig Jakobsen, Marianne Lien, Göran Sundqvist, Salman Türken og Imac Zambrana.
Sekretær: Svein Erik Grøndahl
Fravær/forfall: Tim Brennen, Karen Helene Ulltveit-Moe og Anne-Lise Ellingsæter.

Dagsorden bler godkjent, med to saker under Eventuelt.
 

VEDTAKSSAKER

Sak 22/10: KLAGE PÅ DELVIS UNDERKJENNING AV KURS

Saksdokument (unntatt offentlighet):
- Søknad i juni 2010 fra ph.d.-kandidat om godkjenning av eksternt kurs med 10 studiepoeng,
- svar fra instituttet 14.09.2010 som bare finner å kunne godkjenne kurset med 5 studiepoeng,
- klage av 21.09.2010 fra kandidaten til fakultetet på dette vedtaket, og
- uttalelse fra instituttet 10.11.2010 til denne klagen.

Vedtak:

Med 4 mot 2 stemmer ble klagen ikke imøtekommet.
Det eksterne kurset godkjennes med 5 studiepoeng. Dersom kandidaten skriver et essay med utgangspunkt i kurset, kan det godkjennes med 10 studiepoeng.

Fakultetet vil komme tilbake til behovet for å presisere retningslinjene for godkjenning av eksterne kurs.

Protokolltilførsel fra Salman Türken og Imac M. Zambrana:
"Stipendiatrepresentantene vil anføre at det i denne saken ikke har vært lagt tilstrekkelig vekt på forutsigbarhet for phd-studenten og studiepoeng tildelt fra en anerkjent institusjon. Vi mener det bør gjøres en gjennomgang av retningslinjene for kursgodkjenning med sikte på å gjøre internasjonalisering enklere, saksbehandlingen mer forutsigbar og forhindre at det i fremtiden anvendes "doble standarder" ved kursgodkjenning."
 

Sak 23/10: GODKJENNING AV REFERATET FRA MØTET 30. 09.2010  

Vedtak:
Utkastet til referatet fra møtet 30.09.2010 godkjennes.
 

DISKUSJONSSAKER             
 

Sak 24/10 : ÅRSPLAN 2011 (2011-2013)
Fakultetetsstrategiske plan for 2011-2020 ble vedtatt i juni. Den danner et utgangspunkt for strategiske tiltak i 3-årige, rullerende ”årsplaner”. En skisse til denne årsplanen ble lagt fram til diskusjon i programstyret, før vedtak i fakultetsstyret 09.12.2010.

Det ble foreslått å få inn et punkt om internasjonalisering, og at det ble sett på formuleringen om DUO/Open access.

                     

ORIENTERINGSSAKER

Sak 25/10 a): Midtveisevalueringer

Midtveisevalueringer skal gjøres obligatorisk for alle ph.d.-kandidater ved fakultetet i løpet av 2011. Prodekanen orienterte om opplegg og erfaringer fra Juridisk fakultet, og om ulike modeller og en strategi for implementering ved våre enheter.
Temaet tas opp på de kommende dialogmøtene. Prodekanen vil utarbeide en bestilling.

 

Sak 25/10 b):Møteplan for 2011 i programstyret  ph.d.
Saken ble utsatt pga. tidspress.
[I etterkant er denne møteplanen bestemt for 2011, alle møtene på torsdager fra kl 12.15-14:
3. mars, 14. april, 22. september og 17. november.]

Sak 25/10 c): Felleskurset i vitenskapsteori fra 2011

Prodekanen orienterte kort om status.

Sak 25/10 d): Deltakelse på Berkeleysenteret 2011-2015
Fakultetet har ønsket deltakelse med én plass på Berkeley i den neste programperioden. Programmet på Berkeley forutsetter støtte fra Forskningsrådet. Det avgjøres i midten av desember.  
 

Sak 25/10 e): Status for søknader om opptak som hittil er mottatt høsten 2010   
Det ble delt ut en oversikt fra arkivsystemet ePhorte over de søknadene som er mottatt, og hvor langt vurderingsprosessen er kommet for de enkelte søknadene.

 

EVENTUELT

Sak 26/10 a): Møtet mellom forskningsinstitutter Oslo-regionen og SV-fakultetet

Programmet for det kommende møtet 22.11. ble delt ut, og kort kommentert.

Sak 26/10 b): Oversikt over gjennomstrømningen i forskerutdanningen per 15.11.2010
En oversikt som også omfatter det meste av 2010 ble delt ut. Tallene viser en god utvikling.

 

Marianne E. Lien
leder                                                                

                                                                        Svein Erik Grøndahl
                                                                        sekretær

Publisert 25. jan. 2011 21:05 - Sist endret 8. juni 2015 15:03