Referat fra møtet i ph.d.-programstyret ved SV-fakultetet 18. februar 2010

Til stede: Anne-Lise Ellingsæter, Christer Gulbrandsen, Ingjerd Hoem, Aanund Hylland, Stig Jacobsen, Ingela L. Kvalem, Marianne Lien, Jenny Nornes, Göran Sundqvist og Salman Turken.

Sekretær: Svein-Erik Grøndahl

Forfall: Tim Brennen (Ingela Kvalem vara), Dag Harald Claes (Jenny Nornes observatør) og Helene Ulltveit-Moe  (Aanund Hylland vara)
 

Dagsorden ble godkjent. Et par saker ble varslet under Eventuelt. Sak 5 ble utsatt.

 

DISKUSJONSSAKER

Sak 01/10: OPPSUMMERINGER AV FREMDRIFTSRAPPORTENE FOR 2009

Saksnotat av 10.02.10, vedlagt oppsummeringene fra de enkelte enhetene.

Oppsummeringene var ulike, og enkelte vel tynne. Det ble reist spørsmål om oppsummeringene bør rapportere oppfølginger totalt, inklusive eventuelle medarbeidersamtaler. Leder og sekretær gjennomgår veiledningen for oppsummeringene, og melder tilbake sitt forslag i god tid før neste oppsummeringsfrist 01.02.2011.

 

Sak 02/10: UTFORDRINGER FOR FORSKERUTDANNINGEN.

ERFARINGER FRA LONDON

Saksnotater: Et refleksjonsnotat ble sendt som vedlegg i e-post av 26.01.10, og

et utkast fra prodekanen til avsnittet om forskerutdanningen i fakultetets nye strategiske plan (Dette avsnittet reflekterer blant annet erfaringer fra London. )

Prodekanen orienterte muntlig, og invitere til en meningsutveksling. Programstyret sluttet seg det vesentlige til planutkastet og synspunktene i refleksjonsnotatet. Det ble foreslått at en i planen skilte mellom personalbehandling og de faglige tiltakene. Det ble også etterlyst mer om internasjonalisering i planen.

Medlemmer understreket betydningen av å gjøre mottaket av nye stipendiater/-kandidater bedre, følge opp med midtveisevaluering, og gjerne sette inn enkelte tiltak i sluttfasen. Kravet om tilknytning til et aktivt forskningsmiljø og å ansvarliggjøre veilederne sterkere for kandidatenes fremdrift ble også trukket fram.

Sak 03/10: ERFARINGER MED UTVEKSLINGSAVTALER PÅ PhD-NIVÅ

Saksnotat av 11.02.10 fra sekretæren.

Det var enighet i Programstyret om at det er lite viktig å ha formelle avtaler om utveksling, men at man faktisk foretar utveksling. For å få et godt utbytte bør denne  utvekslingen må være vel forberedt, blant annet gjennom å avklare finansieringen tidlig og via faglige kontakter der kandidatene skal oppholde seg. Det ble vist til NFRs nettside  om internasjonalisering: http://www.forskningsradet.no/servlet/Satellite?c=Page&cid=1224066982961&p=1224066982961&pagename=internasjonale-stipend%2FHovedsidemal

Sak 04/10: VILKÅRENE FOR STIPENDIATENES FORSKNING

Saksnotat: Vilkår for stipendiatenes forskning, datert 17.02.2010. Rapporten fra undersøkelsen er lagt ut under Evalueringer nederst på nettsiden: http://www.sv.uio.no/ansatt/forskerutdanning/index.html

 

Stipendiatrepresentantene i Programstyret la fram resultatene fra den spørreundersøkelsen de foretok  i februar 2010 blant stipendiater tilsatt ved fakultetet. Resultatene pekte i stor grad i retning av de samme utfordringene som er nevnt under sak 02/10 over.
 

Av tiltak som ble trukket fram i diskusjonen kan nevnes:
- Arrangere en halv/hel dag for nye kandidater, koblet til starten på felleskurset i
  vitenskapsteori
- Økonomien for gjennomføring av prosjektene kan ofte være for lite avklart ved
   starten (opptaket). Dette gjelder også eksterne kandidater.
- Vi bør se nærmere på forskjeller mellom interne og eksterne ph.d.-kandidater.

 

Sak 05/10: EVALUERING AV MØTENE I PhD-PROGRAMSTYRET
Vi tar sikte på en årlig refleksjonsrunde i Programstyret, og spesielt for 2009. Saken ble utsatt fordi det i dette møtet var relativt mange varamedlemmer som ikke deltok på møtene i 2009.

 

ORIENTERINGSSAKER

Sak  06/10:

a) Referatet fra siste møtet i Programstyret 12.11.09.

Ingen merknader kom til referatutkastet. Referatet er lagt ut på nettet:
http://www.sv.uio.no/studier/forskerutdanning/Programstyret/programstyret12112009.html

b) Møtetidspunkter i 2010 i Programstyret
Møtene i Programstyret holdes på torsdager fra kl 13.15. Etter siste ending er datoene for de tre fastsatte møtene i 2010:
-  29. april
- 30. september
- 18. november

 

Sak 07/10: EVENTUELT

a)Lengden på teksten på prøveforelesningen (som står på diplomvedlegget)

Medlemmene ble anmodet om å medvirke til at det oppgitte emnet for prøveforelesningen gis en relativt kort form. Dersom komiteen mener det bør gis en presisering av temaet til forelesningen, bør det komme som et tillegg til det oppgitte emnet, ikke som en del av hovedteksten.

 

Marianne E. Lien

leder

Svein-Erik Grøndahl

sekretær

Publisert 28. aug. 2012 11:28 - Sist endret 8. juni 2015 15:03