Referat fra møtet i programstyret for PhD-programmet ved SV-fakultetet 30. april 2009

Til stede:          Tim Brennen, Øivind Bratberg, Dag Harald Claes, Ingjerd Hoem, Hege Knutsen, Amund Lie, Marianne Lien, Göran Sundqvist, Dag Einar Thorsen og Karen Helene Ulltveit-Moe.

 

 

Sekretær:          Svein-Erik Grøndahl
Forfall:             Anne-Lise Ellingsæter
 
Dagsorden ble godkjent, med en sak under Eventuelt.
Leder Marianne Lien erklærte seg inhabil og forlot møtet under under behandlingen av sak 8/09 f). Hege Knutsen ledet møtet under denne saken.
 
 
VEDTAKSSAKER
 
Sak 8/09:      OPPTAK TIL DOKTORGRADSSTUDIENE FOR H-09 (søknadsfristen 01.03.09)
Saksdokumenter: Tabelloversikt over søkere og innstillinger og innstillingene av søkerne fra de enkelte enhetene.
Vedtak:
 
a) Institutt for statsvitenskap
Lene Kristoffersen          - tas opp
Lena Pedersen Kvarving  - tas opp
Trude Langvasbråten       - tas opp
Jeevan Baniya                 - tas opp under forutsetning av kvotestipend
Thomas Hickmann          - tas opp under forutsetning av tilfredstillende finansiering og fagmiljø
Geir Veland                     - tas opp under forutsetning av tilfredsstillende veilederløsning
Alexander Wilde             - tas opp under forutsetning av tilfredsstillende finansiering
To søknader ble avslått og to avvist.

 
b) Psykologisk institutt
Hanna Friis Hansen         - tas opp
Maren J. Helland             - tas opp
Andrea Melø                   - tas opp
Karl Åge Midbøe             - tas opp
Silje Mørup Ormhaug       - tas opp
Kamilla Rognmo              - tas opp
Monica Sarfi                   - tas opp
Melanie Straiton              - tas opp
Fartein Ask Torvik          - tas opp
Imac Maria Zambrana     - tas opp
Kari Sjøhelle Jevne          - tas opp med forbehold om etisk avklaring av prosjektet
Kristine Stadskleiv           - tas opp under forutsetning av tilfredsstillende finansiering
Mari Vaage Wang           - tas opp med forbehold om intern veileder
Maria Wilson-Karlsrud    - tas opp under forutsetning av tilfredsstillende finansiering
To søknader ble avslått.
 
c) Sosialantropologi
Pål Wilter Skedsmo         - tas opp
Ingrid Mørseth Tolstad    - tas opp
To søknader ble avslått.
 
d) Økonomisk institutt
Thomas R. Lystad           - tas opp
Hanne Marit Dalen           - tas opp, med krav om kursene ECON4140, 4240 og 4310.
Erlend Fanebust              - tas opp md forbehold om tilfredstillende avtale med arbeidsgiver
Søknaden fra Geir Veland ble oversendt Institutt for statsvitenskap. To søknader ble avslått og to avvist.
 
e) TIK-senteret
Alf Eivind Jacobsen         - tas opp
En søknad ble avslått.
 
f) Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi - sosiologi
Marianne Inez Lien          - tas opp
Marianne Lund                - tas opp
Tord Finne Vedøy           - tas opp
En søknad ble avslått.
 
 
Sak 9/09:        GODKJENNING AV REFERATET   FRA PROGRAMSTYREMØTET 26.02.09
Vedtak:           Referat fra dette møtet ble godkjent, med en rettelse til møtedeltakelsen.
 
 
Sak 10/09:      FORSLAG TIL NY STUDIEPLAN FOR PhD-PROGRAMMET I SAMFUNNSØKONOMI
                      
Sakspapir: Notat fra ØI av 20.04.09 og kommentarnotat fra sekretæren av 24.04.09.
Vedtak:           Programstyret slutter seg til forslaget til ny studieplan i samfunnsøkonomi, med unntak for
                       forslaget om at eksterne kandidater kan gis betinget opptak på ph.d.-studiet før
                       mastergraden er fullført.

Endringen om at opptak til studieretningen i samfunnsøkomi bare skjer én gang i året med søknadsfrist 1. mars følges opp i Programplanen for ph.d.-programmet ved fakultetet og i Utfyllende regler til UiO-forskriften for ph.d. Erfaringene fra ordningen med opptak bare én gang i året legges fram for Programstyret etter at ØI har innhentet erfaringer med dette.
 
 
DISKUSJONSSAKER
 
Sak 11/09:     UTTELLING FOR STIPENDIATER I UNDERVISNINGSREGNSKAPET
                     
Saksdokument: Diskusjonsnotat fra programstyrelederen av 23.04.09.
Ulike momenter ble diskutert, og det var generell oppslutning om prinsippene i retningslinjene foreslått av fakultetet. Fakultetet reviderer beskrivelsen i tråd med innspill i diskusjonen, og legger fram retningslinjene for diskusjon på instituttledermøtet.
 
 
Sak 12/09:      SPØRSMÅL OM FORENKLING AV ENKELTE RITUALER/RUTINER VED DISPUTASENE
                     
Saksdokument: Diskusjonsnotat av 27.04.09.
                      Ulike momenter kom fram i diskusjonen, inklusive ønsket om ikke å trivialisere selve disputasene ytterligere.
                      Fakultetet oppdaterer/reviderer beskrivelsen av de administrative rutinene ut fra diskusjonen i møtet.
              
 
ORIENTERINGSSAKER
 
Sak 13/09:     a) Evaluering av seminaret i vitenskapsteori V-09 og H-09.
Prodekanen orienterte om planene, som er knyttet til arbeidet med Strategisk plan.  

b) Søknad fra ØI om å ha programsidene for studieretningen i samfunnsøkonomi bare på engelsk
Prodekanen orienterte om vedtaket om at alle studieretninger også må ha beskrivelser av forskerutdanningen på norsk.

 
c) Dialogmøter med Phd-kandidater ved alle enheter er nå gjennomført
Kort orientering. Det vil ikke bli skrevet ordinære referater fra disse møtene.
 
d) Etikkseminaret 4. mai
Påminnelse om seminaret og programmet.
 
 
Sak 14/09:      EVENTUELT
                      Ordning med skjerpet oppfølging av ph.d.-kandidater i Bergen ved utløpet av opptaksperioden
                      På Nasjonalt fakultetsmøte for samfunnsvitenskapelige fag i i april redegjorde dekanen fraSV-fakultetet i Bergen for en ordning de har iverksatt med brev til 
                      ph.d.-kandidater og deres veiledere ved utløpet av opptaksperioden. Brevet tar spesielt sikte på å få avklart kandidatenes sluttføringsplaner og –muligheter. 
                      Dekan Knut Heidar vurderer å innføre en tilsvarende ordning ved SV/UiO.
 
 
Marianne E. Lien
leder                                                                
                                                                        Svein-Erik Grøndahl
                                                                         sekretær
Publisert 28. aug. 2012 11:28 - Sist endret 8. juni 2015 15:03