Referat fra møtet i PhD-programstyret ved SV-fakultetet 26. februar 2009

 
Til stede:           Tim Brennen, Dag Harald Claes, Anne-Lise Ellingsæter, Ingjerd Hoem, Merle Jacob, Hege Knutsen, Amund Lie, Marianne Lien og Tore Nilsen.
Sekretær:          Svein-Erik Grøndahl
Forfall:              Karen Helene Ulltveit-Moe (Nilsen vara), Göran Sundquist (Jacob vara), andre stipendiatrepresentant.
 
Dagsorden ble godkjent, med to saker under Eventuelt.
 
 
VEDTAKSSAK
 
Sak 1/09:       KLAGE PÅ AVSLAG PÅ OPPTAK PÅ PhD-PROGRAMMET 2008 
En søker har i brev av 09.12.08 klaget på avslag på opptak til ph.d.-programmet under sosiologi. Klagen ble oversendt ISS til uttalelse. I svarbrevet fra ISS av 10.02.09 er konklusjonen at de ikke kan se at klagen inneholder noe faglig grunnlag for å revurdere beslutningen om avslag.
Vedtak:          Programstyret slutter seg til anbefalingen fra Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, og opprettholder vedtaket om ikke å gi søkeren opptak til ph.d.-
                      programmet ved fakultetet. Saken oversendes Klagenemnda ved UiO til endelig avgjørelse.
 
 
Sak 2/09:       OPPSUMMERINGER AV FREMDRIFTSRAPPORTENE 2008
                      Saksnotat av 24.02.09 inkluderte oppsummeringene fra de enkelte enhetene.
                       
Vedtak:           Oppsummeringene fra enhetene tas til etterretning.
                       Fakultetet gjennomgår skjemamalen og  prosedyren for oppsummering av fremdriftsrapportene overfor fakultetet i god tid før neste rapportrunde med frist 1.10.
                       Enhetene bes vurdere et opplegg for å følge opp rapporteringen med
medarbeidersamtaler.
 
DISKUSJONSSAKER
 
Sak 3/09:       ER FAKULTETETS SATSER FOR HONORERING AV OPPONENTER
                     VED DISPUTASER FOR HØYE?
Saksdokument av 17.02.09. PSI ved Tim Brennen har reist spørsmålet overfor fakultetet.
Programstyret drøftet satsen, men ønsker ikke å fremme forslag om en reduksjon. Fra flere medlemmer i styret ble det derimot foreslått at fakultetet ser på ritualene rundt, inklusive ressursbruken. (Eksempel: Disputasleders representasjon på middagen.)
 
 
Sak 4/09:       INNSPILL TIL FAKULTETET TIL ARBEIDET MED STRATEGISK PLAN
Saksnotat fra prodekanen av 11.02.09.
Det synes å være liten stemning i Programstyret for radikale endringer i forskerutdanningen ved fakultetet. Men det ble trukket fram flere forhold vi burde se nærmere på:
- Felleskurset i vitenskapsteori (allmen enighet om behovet for en gjennomgang)
Knytte kandidatene (enda) sterkere til forskergrupper
Systematiske kurs/opplæring på tema som prosjektstyring, forskningsformidling,
skrivekurs på engelsk (som Lynn Nygårds kurs)
Internasjonal benchmarking, inklusive ritualene
Bedre forskningsformidlingen knyttet til avhandlinger og disputaser   
 
              
FULLMAKTSSAKER

Sak 5/09:       a) Innstilling av søkere til UNIFOR-legater
                      Prodekanen har på fullmakt innstillt søkere til Ingmund Kirkeruds legat, Professor Morgenstiernes fond og Norges Handelstands Forbunds fond 
                     (etter forslag fra ØI).        
Navn og beløp ble gitt i innkallingen. Alle de innstilte er ph.d.-kandidater ved fakultetet.
(Fakultetet ble bedt om å ta opp utnyttelsen av Sasakawa-fondet med  Hege Knutsen)
 
b) Ferdigstilling av revidert Programplan og Utfyllende regler for ph.d.-programmet ved SV-fakultetet
Saksnotat av 17.02.09. Ferdigstillingen er en oppfølging av de to regelverkene som ble behandlet i møtene i Programstyret 24.04.08 og 11.09.08.
 
c) Presisering/endring av studieplanen i samfunnsøkonomi
Saksnotat av 17.02.09. Prodekanen har på fullmakt godkjent en presisering av en endring ØI foreslo i møtet 11.09.08.
 
d) Justering av studieplanene i sosiologi og samfunnsgeografi
Saksnotat av 17.02.09. Prodekanen har godkjent en justering av de to studieplanene.
 
 

ORIENTERINGSSAKER
 
Sak 6/09:       a) Referat fra siste møte i Programstyret 11.11.08
Det kom ikke inn merknader til fristen. Referatet lagt ut på nettet
http://www.sv.uio.no/studier/forskerutdanning/Programstyret/programstyret13112008.html
 
b) Dialogmøtene 2008-2009
Dialogmøtene er nå gjennomført med de faglige og administrativt ansvarlige ved enhetene, og initiativ er tatt for å gjennomføre tilsvarende møter med representanter for kandidatene i mars/april.


c) Planene for etikkseminaret for ph.d.-kandidater, veiledere og forskningsansvarlige
Prodekanen orienterer i møtet, og kommer tilbake med mer informasjon om dette seminaret 4. mai på Lysebu.
 
d) Utvikling av antall doktorander og nye kandidater på ph.d.-studiene ved fakultetet
Saksnotat datert 18.02.09.

e) Endring i møteplanen – neste møte i Programstyret flyttet til torsdag 30.04. kl 13.15
Det ble vist til korrespondanse om denne endringen. 
 
f) Yggdrasil – mobilitetsprogram for utenlandske ph.d.-studenter og yngre forskere
    som ønsker et midlertidig opphold i Norge
Kopi av skriv fra Forskningsrådet om dette programmet fulgte innkallingen.
 
 
Sak 7/09:       EVENTUELT
a) Hvordan frikjøper man en postdoktor, hvis en får lønnsmidler utenfra?
Prinsippet som gjelder for fast ansettelse om at man skal frikjøpes fra hele stillingen gjelder i utgangspunktet også for post doc-stillingen. Unntak fra dette prinsippet må begrunnes særskilt.

 
b) Informasjon om opptak på ph.d.
Brev med informasjon om fakultetets krav ved opptak til PhD-programmet er sendt til relevante, eksterne institusjoner. Kopi ble delt ut på møtet.

 
 
 
 
Marianne E. Lien
Leder
                                                                       
                                                                        Svein-Erik Grøndahl
                     sekretær
Publisert 3. juni 2009 12:23 - Sist endret 8. juni 2015 15:03