Referat fra møtet i ph.d.-programstyret ved SV-fakultetet 12. november 2009


Til stede: Geir Asheim, Tim Brennen, Dag Harald Claes, Anne-Lise Ellingsæter, Christer Gulbrandsen, Ingjerd Hoem, Hege Knutsen, Marianne Lien, Göran Sundqvist og Salman Turken.
Sekretær: Svein-Erik Grøndahl
Forfall: Ingen

Dagsorden ble godkjent. Flere saker ble varslet under Eventuelt.


VEDTAKSSAKER

Sak 21/09: OPPTAK TIL DOKTORGRADSSTUDIENE FOR V-10 (søknadsfristen 01.10.09)

Saksdokumenter: Notat av 04.11.09, tabelloversikt over alle søkere og innstillinger, og innstillingene fra de enkelte enhetene om opptak for 34 søknader. Det kom i høst ingen søkere til TIK.

a) Institutt for statsvitenskap
- Ida Marie Oma - tas opp
- Yuri Kasahara - tas opp
- Mona Strand - tas opp, med forbehold om tilleggskvalifikasjoner
To søknader ble avslått.

b) Psykologisk institutt
- Lene Berggraf - tas opp
- Kristin Brun Gustavson - tas opp
- Tonje Holt - tas opp
- Kristin J. Haabrekke - tas opp
- Pål Gunnar Ulvenes - tas opp
- Line Norøm Wisting - tas opp
- Egil Nygaard - tas opp under forutsetning av tilfredsstillende finansiering og  testløsning
- Anne Holth Skogan - tas opp under forutsetning av tilfredsstillende finansiering og veilederløsning internt.
- Kristine Stadskleiv - tas opp under forutsetning av tilfredsstillende finansiering.
To søknader ble avslått.

c) Sosialantropologi
- Tereza Kuldova - tas opp
- Lill Margrethe Vramo - tas opp
- Monica Five Aarset - tas opp
- Sara Alejandra Monter - tas opp under forutsetning av tilfredsstillende finansiering
- Monica Rosten - tas opp under forutsetning av tilfredsstillende finansiering
To søknader ble avslått.

d) Økonomisk institutt
- Aslaug Hurlen Foss - tas opp på fakultetetsprogrammet, med individuell studieplan
- Manudeep Singh Bhuller -tas opp; må ta kursene ECON510X, 5200 og 5300 under studiet.
En søknad ble avslått.

e) Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi - sosiologi
- Helene Figari - tas opp
- Arnfinn H. Midtbøen - tas opp
- Unni Andersen - tas opp under forutsetning av avklart veilederforhold
- Pernille Skotte - tas opp under forutsetning av tilfredsstillende finansiering
- Hanne Elisabet Sogn - tas opp under forutsetning av tilfredsstillende finansiering
- Jørgen Svalund - tas opp under forutsetning av tilfredsstillende restfinansiering
- Anne M. Sønneland - tas opp, forutsatt avklart tilknytning til ISS og individuell prosjektbeskrivelse
En søknad ble avslått.
 

DISKUSJONSSAKER


Sak 22/09: SKJERPET OPPFØLGING AV PhD-KANDIDATER
Saksdokument: Notat av 05.11.09
Medlemmene ble invitert til å gi synspunkter på en plan fra fakultetet om en klarere oppfølging av ph.d.-kandidatene når opptaksperiodene og dermed studieretten utløper.

Medlemmene sluttet seg i hovedtrekk til planen, med ønsker ikke at tilleggsveiledning skal være en forutsetning for forlengelse av opptaksperioden.


Sak 23/09: MAKSIMUMSTALL FOR ANTALL KANDIDATER EN ANSATT KAN VÆRE HOVEDVEILEDER FOR?
Saksdokument: Ettersendt notat av 09.11.09. Instituttene hadde via e-post før møtet redegjort for egen praksis.

Det er allmenn enighet om at eventuelle regler for maksimum antall kandidater en forsker kan være hovedveileder for, må bli opp til det enkelte institutt.
I forlengelsen av diskusjonen ble det fra flere medlemmer etterlyst hensikten med fortsatt å fastsette årlige opptaksrammer for studieretningene.


ORIENTERINGSSAKER


Sak 24/09:
a) Nyvalg av kandidatrepresentanter i Programstyret for perioden 01.11.09-31.12.10

På valgmøtet 21.10.09 ble Salman Turken og Christer Gulbrandsen valgt som nye
representanter for kandidatene i ph.d.-programstyret, med Imac Zambrana og Pieter de Wilde som hhv 1. og 2. vara. Valget er godkjent av dekanen.

b) Godkjenning av referatet fra siste møtet i Programstyret 24.09.09.
Etter merknadsfristens utløp 01.11.09 er referatet lagt ut på nettet:
http://www.sv.uio.no/studier/forskerutdanning/Programstyret/programstyret-240909.html

c) Planene for studiereise til England for instituttlederne og fakultetsledelsen for å studere forskerutdanningen
Prodekanen orienterne kort om planene.

d) NIFUs oversikt over antall doktorgrader i Norge i 2008 og V-09 fordelt på læresteder, grader, fagområder og kjønn.
Saksdokument: NIFU-STEPs ”Doktorgrader i tall” for september 2009.
Oversikten har undertittelen ”Færre doktordisputaser”. NIFU antar at nedgangen delvis skyldes opphopningseffekten av de gamle gradene som ble avviklet våren 2008.

For SV-fakultetet blir det trolig 46 doktorgrader i hele 2009. Det er en nedgang på ni fra 2008, men ellers en stabil økning i forhold til de tidligere årene. Nedgangen i 2009 ved vårt fakultet er særlig stor ved ISS, som hadde et toppår i 2008 med hele 18 doktorgrader (10 nå i 2009). Der er ellers en moderat økning i år for PSI og ISV.

e) Fakultetet gir ikke retningslinjer for uttelling i timeregnskapet for vervet som medlem av Sommerskolekomiteen
Saksdokument: Notat av 05.11.09 til orientering.
I notatet begrunner fakultetet hvorfor det bør være opp til hvert enkelt institutt å bestemme denne uttellingen.

f) Skrivekurset ”Writing for Scolars” holdes for stipendiater i midten av mars 2010
Kursholder er som tidligere Lynn Nygaard. Etter planen vil samfunnsøkonomi og statsvitenskap bli prioritert neste år. De to instituttene er kontaktet.

g) Antall deltakere på Oslo Summer School 2009 – en kort oversikt
Saksdokument: En kort oversikt med deltakertall på de ulike kursene, og med sammenligninger med tidligere år.


Sak 25/09: EVENTUELT

a) Spørsmål om en drøfting av kurset i vitenskapsteori
Spørsmålet ble reist av Gulbrandsen og besvart av prodekanen: Vi er i gang med evaluering av årets to kurs og har nedsatt en gruppe for revisjon av kurset. Innstilling vil foreligge til møtet i Programstyret i april 2010.

b) SV-Nytt kommer
Prodekanen viste til at vårt nye, interne informasjonsorgan kommer med sin første utgivelse på nettet i uke 47

c) Møteplan for 2010
Et forslag til møteplan ble ettersendt. Alle møtedatoene er torsdager, og tidspunktet kl 13.15-15:

- 18. februar
- 29. april
- 30. september
- 18. november
[Endret tidspunkt, ikke 11. november som varslet i møtet]
 

 

 

 

Marianne E. Lien
leder/prodkan

Svein-Erik Grøndahl
sekretær
 

Publisert 25. jan. 2010 20:41 - Sist endret 8. juni 2015 15:03