Referat fra møtet i PhD-programstyret ved SV-fakultetet 24. september 2009

 Til stede:           Geir Asheim, Tim Brennen, Øivind Bratberg, Dag Harald Claes, Anne-Lise Ellingsæter, Ingjerd Hoem, Hege Knutsen, Marianne Lien, Göran Sundqvist og Dag Einar Thorsen.  

Sekretær:          Svein-Erik Grøndahl
Forfall:             Ingen.
 
Godkjenning av dagsorden: Dagsorden ble godkjent, med en sak i tillegg under Eventuelt.
 
 
DISKUSJONSSAKER
 
 
Sak 15/09:     HABILITETSKRAVET I FORHOLD TIL VEILEDERE VED OPPNEVNING AV BEDØMMELSESKOMITEER
                      Saksdokument: Notat av 15.09.09.
                      I UiOs kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten heter det at ”Hvert komitemedlem skal levere habilitetserklæring, der det 
                      bekreftes at vedkommende ikke har utgitt felles arbeider med kandidatens veileder.” Hvordan skal vi praktisere denne 
                      bestemmelsen og intensjonen som ligger bak?

Bedømmerhabiliteten er viktig, og må både sees i sin bredde og dessuten i en helhet der faglig kvalitet (bedømmerkompetanse) 
inngår. Fakultetet må i sin informasjon få fram ulike aspekter ved bedømmerhabilitet. Det var enighet om at fakultetet ikke  
skal ha et obligatorisk skjema med  habilitetserklæring fra hver bedømmer, men at enhetene for egen del gjerne kan bruke et
slikt skjema. Fakultetet ble bedt om å utforme en norsk og en engelsk mal med standardformuleringer til bruk ved
henvendelser til aktuelle bedømmere om hvilke inhabiliteter vi særlig sikter til.
Det er ph.d.-ansvarlig ved den enkelte enhet som har ansvaret for å sørge for at spørsmål om habilitet blir vurdert før forslag
til bedømmelseskomite sendes fakultet.
Programstyret drøftet også veileders rolle i å fremme forslag til komitemedlemmer. Det ble advart mot å overlate kontaktarbeidet
med potensielle bedømmere til veilederne.
                              
 
Sak 16/09:    MIDTVEIS- ELLER UNDERVEISVURDERINGER AV KANDIDATENE?
                     Saksdokument: Notat av  10.09.09.

De fagansvarlige redegjorde for praksis ved sine enheter angående fremlegg av kandidatenes prosjekter/avhandlinger/resultater i forskningsseminar eller andre fellesfora på enhetene. Det framgikk av diskusjonen at de fleste enhetene har en praksis der det i realiteten er en kollektiv vurdering av kandidatenes prosjekt midt i studieløpet. Slike fremleggsordninger bør synliggjøres i alle studieplanene.
 
ISS har egen beskrivelse på nettet og et eget seminar om utforming av ”kappen” ved avhandlinger som består av flere enkeltarbeider. ISS ble bedt om å sende beskrivelsen elektronisk til de andre enhetene.
 
 
Sak 17/09:     INTERNASJONALISERING , PhD-UTDANNING OG STRATEGISK PLAN
       Saksdokument: Notat av 14.09.09, diskusjonsnotat til instiuttledermøtet 17.09.09 (delt ut på møtet), og  ”Stausrapport for internasjonalisering av forskning ved UiO” 
                      fra  FA/UiO.
 
Prodekanen orienterte innledningsvis om planarbeidet for internasjonalisering innen forskerutdanningen som en integrert del av fakultetets og UiOs nye strategiske plan. UiO tar sikte på legge et høringsutkast av sin plan åpent ut på nettet 13.11.09, med merknadsfrist innen 29.01.10. SVs planutkast vil tilpasse seg UiO-planen, og ligge til høring ut februar 2010. Det betyr at Programstyret i sitt møte i februar neste år kan diskutere utkastet til fakultetsplan og komme med innspill. Prodekanen la vekt på at UiO/fakultetet er opptatt av de langsiktige, visjonære mål, gjerne fram mot år 2020.

Medlemmene problematiserte hva vi legger i internasjonalisering og hvilke typer internasjonalisering som er sentrale og vi får mest igjen for, siden internasjonalisering ikke er et mål i seg selv, og er dessuten ofte ressurskrevende. Det gir utfordringer  både for enhetene og for den enkelte kandidat for eksempel når det gjelder utenlandsopphold.
Det ble advart mot kravsetting og en sterk tallfestet målstyring i planene.


Sak 18/09:     SKAL FAKULTETET GÅ INN FOR Å TA KURSAVGIFT AV ENKELTE GRUPPER DELTAKERE PÅ PhD-KURS?
                     Saksdokument:  Notat av 10.09.09.

Programstyrets medlemmer mente vektige argumenter talte mot å ta kursavgift for ph.d.-kurs, og gikk unisont mot at det gjøres på fakultetet. Det var også liten stemning for å avvise kvalifiserte, eksterne deltakere på grunn av ekstrautgiftene for eksempel knyttet til retting av kursoppgaver.
Enhetene ble oppfordret til be egne kandidater som må betale kursavgift til instiutusjoner som er ”gratispassasjerer” i vår forskerutdanning
(f. eks. UMB, BI, HiO) om å melde fra om det til fakultetet, slik at fakultetet kan følge det opp overfor disse institusjonene.
 
 
ORIENTERINGSSAKER
 
 
Sak  19/09:   a)  Referat fra siste møte i Programstyret 30.04.09
                     
Møtereferatet er godkjent (ingen merknader til fristen), og lagt ut på websiden:
                     
http://www.sv.uio.no/studier/forskerutdanning/Programstyret/programstyret.html
 
          b)  Arbeidsgruppe for å revidere kurset i vitenskapteori
Saksdokument: Notat av 04.09.09.
Prodekanen orienterte kort om arbeidsgruppen som skal nedsettes og framdriftsplanen, fulgt av en kort meningsutveksling. 

c) Oppdatering av fakultetets retningslinjer for bruk av settedekaner ved disputaser
Saksdokument: Fakultetets retningslinjer for utpeking av settedekan som disputasleder (delt ut på møtet).
Prodekanen ga en kort orientering om presiseringer/endringer. Fakultetet ble bedt om å se på et par utdaterte formuleringer i teksten.   
 
                      d) Forskerforbundets arbeidsmiljøundersøkelse blant midlertidig tilsatte
 
                     Saksdokument: En sammenfatning med utdrag fra undersøkelsen lagt fram i instituttledermøtet 19.06.09.
                       
 
e) Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning – ph.d.-nivået
Saksdokument: Tabell fra KD over vedtatte læringsutbytter på de tre utdanningsnivåene.

Sekretæren orienterte om det arbeidet som er gjort, og fristen for implementering som er satt til ut år 2012. Et par formuleringer om den generelle kompetansen som alle våre ph.d.-kandidater skal ha, kan være utfordrende om de tas helt bokstavelig.
 
 
Sak  20/09:    EVENTUELT
Nyvalg av stipendiat-medlemmer til Programstyret
Thorsen pekte på at det må gjennomføres nyvalg fra gruppen kandidater/stipendiater til Programstyret, og etterlyste tiltak som gir engasjement fra stipendiater fra andre enheter enn ISV (begge medlemmer og begge vara er nå fra dette instituttet).
 
Fakultetet lovte å gjennomføre et valg i denne gruppen i oktober, i rimelig tid før neste møte 12. november. De faglige ansvarlige fra enhetene ble bedt om å oppfordre sine stipendiater til å stille på valgmøtet og engasjere seg som stipendiatgruppe. Fakultetet søker å bistå i et nettverkssamarbeid mellom disse stipendiatgruppene.
 
 
 
Marianne E. Lien
prodekan/leder                                                                
                                                                        Svein-Erik Grøndahl
                     sekretær

 

Publisert 2. nov. 2009 08:51 - Sist endret 8. juni 2015 15:03