Referat fra møtet i ph.d.-programstyret ved SV-fakultetet 24. april 2008

 Til stede:           Geir Asheim, Tim Brennen, Dag Harald Claes, Anne-Lise Ellingsæter, Ingjerd Hoem, Amund Lie, Marianne Lien og Signe B. Segaard

Sekretær:          Svein-Erik Grøndahl
Forfall:              Sissel Myklebust
 
Dagsorden ble godkjent, men slik at sak 4 ble behandlet først, deretter sak 8, og så de gjenstående sakene forfra.
 
 
 
Sak 01/08:    ORIENTERINGER
a) Referat fra siste møte i Programstyret 22.11.07
Det kom ikke inn merknader til referatet, som ligger utlagt på websiden:
http://www.sv.uio.no/studier/forskerutdanning/Programstyret/programstyret22112007.html
 
b) Om forskerutdanningen i årsrapporter for 2007 og årsplaner for 2008 og 2009 for SV-fakultet
Utdrag av de relevante sakspapirene bl.a. fra fakultetsstyremøtet 11.04.08 fulgte innkallingen.
 
c) Data om opptak av nye kandidater og disputaser i 2007
Saksnotat med statistiske opplysninger om opptaket ved fakultetet i perioden 1986-2007, og om de 44 doktorandene i 2007.

 
d) Evaluering av ordningen med gjennomføringsstipend ved HF
Rapport fra HF-fakultetet fra H-07 om ordning med gjennomføringsstipend på 1 eller ½ år for de som fullfører til normert tid på 3 år (HF har ikke pliktarbeid), eventuelt bare med ½ års forsinkelse. Ordningen videreføres, men slik at fakultetet søker å integrere kandidatene bedre i sine fagmiljøer bedre gjennom ulike aktiviteter/tiltak.

e) Arbeidsgruppen for nasjonal samordning av doktorgradskurs innen samfunnsfag
Saksnotat av 15.04.08 med oppsummering fra møtet 29.02. i arbeidsgruppen.

 
f) Forskerskolesøknader (prospekter) sendt fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Fristen for innsending av prospekter var 10. april. Fakultetet fremmet to forslag til forskerskoler. Avgjørelsen om hvilke forskerskoler NFR gir støtte for perioden 2008-2016 vil etter planen bli tatt før sommeren.


 
FULLMAKTSSAKER
 
Sak 02/08:    INNSTILLING AV SØKERE TIL LEGATER/FOND UNDER UNIFOR FOR 2008
Leder av Programstyret har gitt innstilling av søkere til følgende legater/fond på vegne av Programstyret overfor UNIFOR:

a) Ingmund Kirkeruds legat
Fakultetets innstilling datert 11.12.07.

b) Norges Handelsstands Forbunds fond til fremme av studier i distribusjonsøkonomi
Fakultetets innstilling datert 14.12.07.

c) Ella og Robert Wenzins legat
Fakultetets innstilling datert 24.01.08.


 
Sak 03/08:    OVERGANG FRA SAMFUNNSGEOGRAFI TIL SOSIOLOGI
                           
Leder av Programstyret har sluttet seg til anbefalingen fra ISS om å innvilge søknaden fra
                            Sille Ohrem Naper om overgang fra studieretningen samfunnsgeografi til sosiologi.
 
Sak 01/08-03/08: Tas til etterretning
 
 
VEDTAKSSAKER
 
Sak 04/08:    OPPTAK TIL DOKTORGRADSSTUDIENE FOR H-08 (søknadsfristen 01.03.08)
                            Saksdokumenter: Notat fra sekretæren av 11.04.08, tabelloversikten over innstillingen om opptak for de 33 faglig vurderte søkerne, og innstillingene fra de enkelte enhetene.

a) Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi - sosiologi
Helene Toverud Godø      - tas opp
En søknad avslås, mens to søknader avvises.
 
b) Institutt for statsvitenskap
Bjørn Ervik                      - tas opp
Hege Hofstad                  - tas opp
Sunniva Frislid Meyer       - tas opp
Stine Aakre                     - tas opp
Aase M. Horringmo         - tas opp under forutsetning av tilfredsstillende avtale med HiA
Michael John Mayer         - tas opp under forutsetning av avklart veilederforhold
Harald Støren                  - tas opp under forutsetning av tilfredsstill.finansiering og forskningsmiljøtilknytning

 
c) Psykologisk institutt
Tord F. Mortensen           - tas opp
Vibeke K. Ottesen           - tas opp
Beate Øhre                      - tas opp
Jan Olav Christensen        - tas opp under forutsetning av avklart veilederforhold
Marit Sofie Aalen             - tas opp under forutsetning av avklart veilederforhold
Monica Sarfi                    - tas opp under forutsetning av tilfredsstillende finansiering
En søknad avslås.
 
d) Sosialantropologi
Tuva Broch                     - tas opp
Celine M.M. Loades        - tas opp; det regnes med en revisjon av opplegget for feltarbeidet
Stian Overå                     - tas opp, det regnes med en revisjon av det metodiske opplegget
Seks søknader ble avslått.

 
e) TIK-senteret
En søknad avslås.
   
f) Økonomisk institutt
Jens F. B. Skogstrøm       - tas opp
Florian Diekert                 - tas opp under forutsetning av finansiering, og må ta emnene ECON4310 og ECON4160 med tilfredsstillende
                                         resultat
Nina Skrove Falch            - tas opp, og må ta ECON4230 og ECON4310 med tilfredsstillende resultat
Dag Henning Jacobsen     - tas opp, og må ta ECON 4140 med tilfredsstillende resultat
Marina Rybalka               - tas opp, og får 10 studiepoeng godkjent som del av ph.d.-utdanningen
 
 
Sak 05/08:    FREMDRIFTSRAPPORTERING FRA ENHETENE FOR 2007
                      Saksdokument: Notat av 15.04.08, der oppsummeringene fra enhetene er klipt inn.
 
Vedtak:         Ordningen med framdriftsrapportering og oppsummering overfor Programstyret
                      videreføres i hovedtrekk, og slik at rapporteringen gjennomgående baseres på nettskjema.
 
 
Sak 06/08:    REVISJON AV FAKULTETETS PROGRAMPLAN OG UTFYLLENDE REGLER
                      Saksdokument: Notat av 15.04.08, med en redegjørelse for pålegget fra UiO om en revisjon av fakultetenes programplaner og utarbeidelse av utfyllende regler til UiOs forskrift.
                      I notatet fremmes forslag/skisse til et slikt revidert regelverk.

 
Vedtak:         Leder og sekretær bes følge opp revisjonen av programplanen og utfyllende regler for fakultetet slik det er lagt opp til i saksnotatet.
 
 
DISKUSJONSSAKER
 
Sak 07/08:    BEDRE INFORMASJON OM SAMMENFATNINGEN
                      (”KAPPEN”) VED ARTIKKELBASERTE AVHANDLINGER?
                             Saksdokument: Notat av 15.04.08.
Det ble ikke tid i møtet til å diskutere denne saken.
 
 
Sak 08/08:    TILTAK FOR STYRKE FORSKERUTDANNINGEN
Saksdokument: Fakultetets mål og tiltak som ble lagt fram under sak 1b.

Prodekanen innledet, etterfulgt av innlegg fra de enkelte enhetene om erfaringer og tiltak de nå ville satse (sterkere) på.

Innleggene viste en noe sterkere satsing på oppfølging av kandidatene (som supplement til veiledningen) gjennom medarbeidersamtaler med egne stipendiater og samlinger/seminarer der kandidatene følges opp over en lengre periode. Også eksterne kandidater trekkes inn i slike seminarer/samlinger. Og en større vekt på oppfølging/sjekk i forhold til forskningsmiljø.
Programstyret ønsket et bedre tallgrunnlag for oppfølging av kandidatene mht. gjennomstrømning.
 
 
Sak 09/08:    EVENTUELT

a) Dialogmøter med enhetene til høsten
Det tas sikte på å holde dialogmøter høsten 2008 etter det samme opplegg som tidligere mellom leder og sekretær i Programstyret og ph.d.-leder og forskningskonsulent ved de enkelte enhetene. Fakultetet kommer tilbake med forslag til møtetidspunkter.
 
 
 
Marianne E. Lien
leder
 
                                                                        Svein-Erik Grøndahl
                                                                        sekretær
Publisert 12. aug. 2008 08:46 - Sist endret 8. juni 2015 15:03