Referat fra møtet i ph.d.-programstyret ved SV-fakultetet 13. november 2008

 
Til stede:  Geir Asheim, Øivind Bratberg, Tim Brennen, Dag Harald Claes, Anne Lise Ellingsæter, Ingjerd Hoem, Hege Knutsen,
                 Marianne Lien og Dag Einar Thorsen.
Sekretær:  Svein-Erik Grøndahl
Forfall     Sissel Myklebust/Göran Sundqvist
 
Dagsorden ble godkjent. Tre saker ble tatt opp under Eventuelt, sak 27/08.
 
 
REFERAT/ORIENTERINGSSAKER
 
Sak 23/08:    ORIENTERINGER   
a) Referat fra siste møte i Programstyret 11.09.07
Møtereferatet er godkjent og lagt ut på websiden:
http://www.sv.uio.no/studier/forskerutdanning/Programstyret/programstyret11092008.html
 
b) Svar fra Den sentrale klagenemnd på tre klager på avslag på opptak
Fire søkere klagde på avslaget i møtet 22.11.07 i Programstyret. Programstyret opprettholdt avslaget for tre av søkerne i møtet 24.04.08. Den sentrale klagenemnd har i møte 27.08.08 ikke funnet grunnlag for å ta noen av disse tre klagene til følge.

 
c) ”Medietrening for smartinger” – seminar for stipendiater ved ARENA og SAI
Informasjon fulgte innkallingen om dette seminaret som ble arrangert 10.11.08.
 
d) Orientering om Fane-prosjektet
Prodekanen redegjorde for prosjektet og svarte på spørsmål.
Administrasjonen sender ut arbeidsdokumentet om FANE til medlemmene i Programstyret.

 
e) Tverrfakultære satsinger
Prodekanen orienterte om disse satsingene, som ble vedtatt i Universitetsstyret 14.11.08.
Fakultetet er spesielt involvert i satsingene Demokrati som idé og praksis, Miljøendringer og bærekraftig energi og Kulturell transformasjon i globaliseringens tidsalder.
 
 
VEDTAKSSAKER
 
Sak 24/08:    OPPTAK TIL DOKTORGRADSSTUDIENE FOR V-09 (søknadsfristen 01.10.08)
Saksdokumenter: Notat av 07.11.08, tabelloversikt over søkere og innstillinger, og innstillingene av søkerne fra de enkelte enhetene. Vedtak:
a1) Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi - sosiologi
Gunhild R. Farstad        - tas opp
Vibeke Heidenreich      - tas opp
Susanne T.D. Nordbakke - tas opp
Julia K. B. S. Orupabo - tas opp
To søknader ble avslått.
 
a2) Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi – samfunnsgeografi
Helene Amundsen         - tas opp
En søknad ble avslått.

 
b) Institutt for statsvitenskap
Helge Holtermann         - tas opp
Sara Hamid Basit          - tas opp under forutsetning av tilfredsstillende finansiering
Kåre Birger Grebstad   - tas opp under forutsetning av tilfredsstillende finansiering
Kristine M. Haugevik    - tas opp under forutsetning av tilfredsstillende finansiering
Kathleen Jennings         - tas opp under forutsetning av tilfredsstillende finansiering
Jeevan Bainya               - tas opp under forutsetning av kvotefinansiering og godkjent forutdanning
En søknad ble avslått.
 
c) Psykologisk institutt
Helga Ask                    - tas opp
Filip Drozd                   - tas opp
Ingrid Funderud            - tas opp
Martina Kaja Gere       - tas opp
Maria Theresa Grønning - tas opp
Heidi Jacobsen             - tas opp
Wendy Nilsen               - tas opp
Øivind Solberg             - tas opp
Kristin Stedal                - tas opp
Marte K. Tandberg      - tas opp
Marianne Aalberg         - tas opp
Ingunn R. Askeland      - tas opp under forutsetning av tilfredsstillende finansiering
Knut Ivar Karevold      - tas opp under forutsetning av tilfredsstillende finansiering
Nina M. Rohrer-Baumgartner - tas opp under forutsetning av avklart veilederforhold
Karoline B. Seglem       - tas opp under forutsetning av tilfredsstillende finansiering
Anni Skipstein              - tas opp; de ph.d.-kurs som er tatt inngår i opptaksgrunnlaget
Kristine Stadskleiv        - tas opp under forutsetning av tilfredsstillende finansiering
Nor Christian Torp       - tas opp under forutsetning av avklart veilederforhold
To søknader ble avslått og en søknad ble trukket.

 
d) Sosialantropologi
Aina Landsverk Hagen - tas opp
To søknader ble avslått.
 
e) Økonomisk institutt
Svenn Jensen             - tas opp
Ragnhild H. Bråten       - tas opp, må ta ECON4240 og ECON 4310 i løpet av opptaksperioden
Ola L. Vestad               - tas opp, må ta ECON4140, ECON4160 og ECON4310 i løpet av opptaksperioden.
Tre søknader ble avslått og en søknad ble trukket.  
 
f) TIK-senteret
Alle (de tre) søknadene er avvist uten faglig vurdering på grunn av senterets vanskelige bemanningssituasjon.    
 
 
Sak 25/08:    FORSLAG TIL ENDRING I STUDIEPLANEN I PSYKOLOGI
Saksdokument: Forslag til endringer i studieplanen av 04.11.08 fra Psykologisk institutt. En oversikt over gammel og ny ordning med forslag til godskrivings/overgangsordninger fra PSI ble lagt fram i møtet.
Vedtak:         Programstyret sluttet seg til de foreslåtte endringer i studieplanen for psykologi, og til forslaget til overgangsordninger.
 
 
Sak 26/08:    MØTEPLAN FOR 2009
Vedtak:         Sekretæren sender ut forslaget til møtetidspunkter i 2009, med en kort reaksjonsfrist.
 

Sak 27/08:    EVENTUELT
a)Presisering av oppholdskravet i studieplanen i samfunnsøkonomi
Programstyret har tidligere (under Utfyllende regler til pd.d.-forskriften, § 5.2) åpnet for at studieretningene kan kreve oppholdsplikt for ph.d.-kandidater på enhetene. Geir Asheim fremmet et slikt forslag i møtet på vegne av Økonomisk institutt.
Vedtak:         I studieplanen for samfunnsøkonomi føyes det inn et avsnitt med teksten: ”Opphold.
Kandidaten skal normalt oppholde seg minst ett år ved Økonomisk institutt, hvorav minst et halvt år (et semester) sammenhengende.”
 
b) Fakultetets praksis mht. krav til institusjonstilknytning for kvotestudenter
Hege Knutsen reiste spørsmålet om fakultetet krevde/ønsket at det skulle foreligge en avtale på institutt/fagnivå i tillegg til det generelle kravet til institusjonsavtale for opptak av kvotesøkere.
Sekretæren følger opp spørsmålet direkte med Hege Knutsen.
 
c) Ekstra uttelling i undervisningsregnskapet for stipendiatene - praktisering av reglene ved enhetene
Fakultetet har forhørt seg ved enhetene om hvordan de praktiserer mulighetene for ekstra uttelling for stipendiater for undervisningsoppgaver utfører som pliktarbeid. Prodekanen redegjorde kort for hovedkonklusjonene.  
 
 
Marianne E. Lien
leder
                                                                        Svein-Erik Grøndahl
                                                                                 sekretær

 

 

 

Publisert 16. des. 2008 08:38 - Sist endret 8. juni 2015 15:03