Referat fra møtet i ph.d.-programstyret ved SV-fakultetet 12. juni 2008

Til stede: Geir Asheim, Tim Brennen, Dag Harald Claes, Anne-Lise Ellingsæter, Ingjerd Hoem, Hege Knutsen, Marianne Lien og Dag Einar Thorsen
Sekretær: Svein-Erik Grøndahl
Forfall: Sissel Myklebust, Signe B. Segaard (Thorsen vara) og Amund Lie.

Dagsorden ble godkjent, med flere saker meldt under Eventuelt.

VEDTAKSSAKER

Sak 10/08: KLAGER PÅ AVSLAG PÅ SØKNADER OM OPPTAK H-08

a) Klage A
Det vises til klagen av 13.05.08 (inkl. begrunnelse på avslaget fra SAI) og notat fra SAI av 30.05.08 med kommentarer til klagen.
Vedtak: Programstyret slutter seg til anbefalingen fra Sosialantropologisk institutt, og opprettholder vedtaket om ikke å gi opptak på ph.d.-programmet ved fakultetet. Saken oversendes Klagenemnda ved UiO til endelig avgjørelse. 

b) Klage B
Det vises til klagen (udatert) og kommentarer i notatet fra SAI.
Vedtak: Programstyret slutter seg til anbefalingen fra Sosialantropologisk institutt, og gir Schia opptak på ph.d.-programmet ved fakultetet under forutsetning av at han utfører de nødvendige revisjoner innen utgangen av august 2008.

c) Klage C
Det vises til klagen av 18.05.08 og kommentarer i notatet fra SAI.
Vedtak: Programstyret slutter seg til anbefalingen fra Sosialantropologisk institutt, og opprettholder vedtaket om ikke å gi opptak på ph.d.-programmet ved fakultetet. Saken oversendes Klagenemnda ved UiO til endelig avgjørelse.

d) Klage D
Det vises til klagen datert 15.05.08, og kommentarer fra PSI av 05.06.08.
Vedtak: Programstyret slutter seg til anbefalingen fra Psykologisk institutt, og opprettholder vedtaket om ikke å gi opptak på ph.d.-programmet ved fakultetet. Saken oversendes Klagenemnda ved UiO til endelig avgjørelse.


Sak 11/08: KRAV TIL OPPHOLD VED STUDIERETNINGENE (RESIDENSPLIKT)?

Saksnotat fra sekretæren datert 04.06.08. 

Vedtak: Det innarbeides et avsnitt i fakultetets forslag overfor UiO til utfyllende regler som åpner for at enheter som ønsker det kan kreve oppholdsplikt for kandidater der det er formålstjenelig. Kandidater kan søke unntak fra (deler av) denne plikten. Eventuelle instituttbestemmelser om oppholdsplikt skal legges fram for fakultetet og framgå av avtalen om opptak og av avtalen med den ekstern institusjonen der kandidaten har sitt arbeidssted.

REFERATSAKER 

Sak 12/08: ORIENTERINGER


a) Referat fra siste møte i Programstyret 24.04.08
Forslag til referat fulgte innkallingen. Det kom ingen innvendinger mot dette forslaget.

b) Mange disputaser V-08
Det ser det ut til å bli i alt 38 disputaser dette semesteret. Antallet disputaser i 2007 var 44, mens det tidligere år ikke har vært med enn 38, dvs. det samme antallet vi nå har på våren. Medvirkende årsak er trolig at denne våren er det siste semesteret kandidater får lov til å gå opp til dr.polit. eller dr.psychol. Fra og med høsten 2008 vil ph.d. være eneste grad under den organiserte forskerutdanningen, mens dr.philos. fortsetter som den frie doktorgraden (”privatistordningen”).

c) Arbeidsgruppen for nasjonal samordning av doktorgradskurs innen samfunnsfag
Innstillingen fra den nasjonale arbeidsgruppen fulgte innkallingen. Innstillingen vil bli tatt opp i Det nasjonale fakultetsmøtet til høsten.
Programstyret hadde en foreløpig meningsutveksling om innstillingen i møtet. Det ble bl.a. pekt at vi også burde se mer på mulighetene til doktorgradskurs i Norden og utlandet for øvrig.

d) Forskerskolesøknader innen samfunnsvitenskapene sendt til NFR
Fristen for innsending av søknader til NFR var 4. juni.
Innenfor samfunnsfagene ser det bare ut til ha kommet søknader fra institusjonene innen utdanningsvitenskap (UiO), business administration (NHH) og sosialantropologi (UiB; kan bli trukket pga for mange søknader).

e) Revisjon av programplan og utfyllende regler for forskerutdanningen
Det er ikke arbeidet vesentlig med denne saken siden siste møte i Programstyret i april. UiO (Forskningsadministrativ avdeling) er heller ikke opptatt av å holde de annonserte frister. Revisjonen vil derfor bli fulgt opp av sekretæren i sommer og etter sommerferien.

FULLMAKTSSAK

Sak 13/08: INNSTILLING AV SØKERE TIL RYGHS LEGAT FOR 2008

Det ble muntlig redegjort for innstillingen fra de tre fakultetene HF, SV og TF.

Vedtak(12/08-13/08): Sakene tas til etterretning


Sak 14/08: EVENTUELT

a) Tilsetting i 3 eller 4 år for universitets- og prosjektstipendiater tilsatt på fakultetet - praksis og synspunkter.
Saksdokument: E-post fra Anne-Lise Ellingsæter, videresendt med spørsmål/påtegning til medlemmene 10.06.08.
ISS ønsker å få muligheten til en fleksibel ordning som bedre enn i dag ivaretar både hensynet til kandidatens ønsker og instituttets behov. Utgangspunktet er ikke å spare penger, selv om dette hensynet naturlig kommer inn med en mer anstrengt økonomi ved enhetene.
Enhetene redegjorde kort for praksis på egen enhet, og ga synspunkter på ulike alternativer og utfordringer.

b) Behov for et bredere anlagt etikkseminar ved fakultetet?
Prodekanen reiste spørsmålet om fakultetet skulle arrangere et seminar for veiledere og prosjektledere, med noen felles tema og andre mer spesifikke tema i undergrupper.
Selv om enkelte enheter har etikk som tema på enkelte egne seminar, og PSI deltar i et pilotprosjekt med tre andre enheter ved UiO om ”god vitenskapelig praksis”, så kan det være aktuelt å løfte og utvikle tiltak på fakultetsnivå.
Prodekanen følger opp dette.

c) Sammenfatningen (”kappen”) ved artikkelbaserte avhandlinger.
Saken ble utsatt i forrige møte (sak 07/08). Et saksdokument datert 12.06.08 med data fra og med januar 2007 over andelen artikkelbaserte avhandlinger og sidetall på kappene innen de enkelte enhetene ble lagt fram i møtet.
Det lages ikke felles retningslinjer på fakultetet. De enkelte enhetene vurderer om det skal gis informasjon/veiledning om omfanget av og innholdet i kappen på seminarer eller eventuelt i studieplanen eller annet informasjonsmateriell.

d) Dekning av reise- og oppholdsutgifter for eksterne veiledere til veiledermøte el.l.
Det står ikke noe sted, og tas ikke opp ved veilederoppnevningen, hvem som eventuelt skal dekke utgiftene dersom en ekstern (gjerne utenlandsk) veileder ønsker å delta på for eksempel på et første felles veiledermøte med kandidaten.
Administrasjonen vurderer om det er aktuelt å ta inn en presisering i informasjon som gis om oppnevning av veieledere at instituttet/fakultetet ikke dekker slike utgifter i utgangspunktet, men ser gjerne at det lar seg koordinere med invitasjon av den eksterne veileder som gjesteforeleser, ved bedømmelser mv.

 

Marianne E. Lien
leder

Svein-Erik Grøndahl
sekretær
 

 

Publisert 14. aug. 2008 10:26 - Sist endret 8. juni 2015 15:03