Referat fra møtet i ph.d.-programstyret ved SV-fakultetet 11. september 2008

Til stede:Tim Brennen, Dag Harald Claes, Anne-Lise Ellingsæter, Jon H. Fiva, Ingjerd Hoem, Hege Knutsen, Martin Austvoll Nome, Marianne Lien, Göran Sundquist og Dag Einar Thorsen. Jon Holm stilte som observatør fra TIK, og Tron H. Torneby som saksbehandler under sak 15.

Sekretær: Svein-Erik Grøndahl

Forfall: Geir Asheim (Fiva vara), Sissel Myklebust (Sundquist vara) og Øivind Bratberg (Nome vara).
 

Dagsorden ble godkjent.

VEDTAKSSAK
 

Sak 15/08: SOMMERSKOLEN (Oslo Summer School in Comparative Social Science Studies)
- AVKLARINGER OG FORELØPIG RAPPORT FOR 2008

Saksnotat fra Tron H. Torneby og sekretæren av 05.09.08 ga en foreløpig rapport fra kursene som ble holdt nå i sommer, og trakk fram to spørsmål som ønskes avklart.

Vedtak: Bevitnet deltakelse på sommerskolekurs, uten påfølgende essay, normeres til 3 studiepoeng. Dette er et unntak fra normalkravet til dokumentasjon ved essay el. l. Det tas inn i Utfyllende regler at en kandidat kan nektes godkjenning av mange slike udokumenterte emner som emner i sin studieplan.

Programstyret anbefaler at det årlige innspillet fra den enkelte enhet til det faglige programmet på Sommerskolen gis i samråd med den fagansvarlige for forskerutdanningen på enheten, dersom ikke den fagansvarlige er med i styringsgruppen for Sommerskolen.

DISKUSJONSSAKER

REVISJON AV REGELVERKET FOR FORSKERUTDANNINGEN VED FAKULTETET

– STATUSORIENTERING OG DRØFTING
Saksnotat fra sekretæren av 04.09.08.
Leder og sekretær fikk i møtet 24.04.08 fullmakt til å gjennomføre det redaksjonelle arbeidet med en pålagt revisjon av regelverket 
(Etablering av Utfyllende regler og som følge av det revisjon av fakultetets programplan for ph.d.-programmet). Det var lagt opp til en drøfting av trenye/uavklarte bestemmelser i Utfyllende regler:

Programstyret har tidligere bestemt at en enhet (studieretning) bør ha adgang til å kreve oppholdsplikt av eksterne kandidater
ved enheten.Programstyret kom fram til en omforent formulering i forslaget til Utfyllende regler.

Programstyret sluttet seg til at det kan stilles krav til kompetanse i engelsk for opptak på ph.d.-programmet. Med en tilføyelse
sluttet Programstyret seg til det fremlagte forslag til formulering av dette kravet.

Programstyret sluttet seg til formuleringen i forslaget til Utfyllende regler om at en avhandling utarbeidet under et organisert
doktorgradsprogram (ph.d.) bare under særskilte omstendigheter kan få levere avhandlingen under et ikke-organisert program
(dr.philos.)

BEDRING AV GJENNOMSTRØMNINGEN I FORSKERUTDANNINGEN
- BØR TIDEN FRA INNLEVERING TIL DISPUTAS REDUSERES?
Saksdokument datert 08.09.08.
Programstyret drøftet erfaringer med forskjellige tiltak for å redusere:
- Tiden det tar å få satt i gang en bedømmelseskomité etter innleveringen,
- den tid bedømmelseskomiteene bruker å levere innstilling, og perioden fra en positiv innstilling er levert til disputas.
Praksis varierer mellom enhetene. De fagansvarlige merket seg mulige tiltak som kunne gi reduksjoner for egen del. Noen store forbedringer kan vi neppe få til, med mindre vi skal gå vekk fra praksisen med å søke å få fremtredende fagpersoner med i komiteene. Denne kvalitetssikringen ønsker fakultetet å beholde. Noen enheter kan likevel vinne noe på å være tidligere ute med å få inn forslag til navn på opponenter, slik at avtalen med eksterne opponenter raskt kan komme på plass.For øvrig er den vesentlige svikten i gjennomstrømningen at kandidatene ikke blir ferdig med avhandlingen i løpet av eller rett etter at opptaksperioden på programmet utløper.

Sak 18/08: INNHOLDET I DIALOGMØTENE MED PhD-ANSVARLIGE PÅ ENHETENE
Saksnotat av 04.09.08 fra leder og sekretær.
Programstyret drøftet kort temaene for dialogmøtene H-08 med enhetene.

Sak 19/08: PRAKTISERING AV SLUTTFØRINGSSTIPEND/FORLENGELSE PGA.
PLIKTARBEID FOR STIPENDIATER

ISS ønsker synspunkter på fakultets policy når det gjelder forlengelser. Saksnotat datert 05.09.08.
Programstyret drøftet praksis, og muligheten for å få støtte fra fakultetet til en endring av etablert praksis ved enkelte enheter der stipendiater regner med at de får noe forlengelse når tilsettingsperioden går ut. Fakultetet følger opp denne saken.

Sak 20/08:ER ETISKE HENSYN TILFREDSSTILLENDE IVARETATT I

FORSKERUTDANNINGEN VED FAKULTETET?

Notat fra leder og sekretær datert 05.09.08.

Programstyret drøftet ulike forskningsetiske utfordringer, og særlig knyttet til søknader og opptak.
Enhetene ble bedt om å synliggjøre i studieplaner el. l. det de har av forskningsetikk i opplæringen. Fakultetsadministrasjonen ble bedt om å få inn forskningsetiske utfordringer som et spørsmål i søknadsskjemaet om opptak. Et seminar om forskningsetikk i regi av fakultetet er under planlegging (2009).

ORIENTERINGSSAKER

Sak 21/08:

a) Referat fra siste møte i Programstyret 12.06.08

Det kom inn en merknad innen fristen 15.08.08. Etter oppretting er referatet lagt ut på nettet

http://www.sv.uio.no/studier/forskerutdanning/Programstyret/programstyret12062008.html

b) Ressursbruken i forskerutdanningen – henvendelse fra Kulturhistorisk Museum om deling av resultatmidler

Saksnotat datert 03.09.08.

c) Endring i møteplanen – siste møte i Programstyret flyttet til torsdag 13.11.08
Det har ikke kommet innvendinger mot forslaget om å flytte det siste møtet (opptaksmøtet) til torsdag 13. november kl 13.15.

d) Valg til Programstyret fra gruppen stipendiater/kandidater

På valgmøtet 2. september ble Dag Einar Thorsen og Øivind Bratberg valgt som medlemmer av Programstyret for perioden 2008-2009,
med Martin Austvoll Nome og Amund Lie som hhv. 1. og 2. vara.
 

e) Støtte til opprettelse av nye, nasjonale forskerskoler (fra 2008/09-2016)
Forskningsrådet vedtolk 10.09.08 å gi tilskudd til fem nasjonale forskerskoler for åtteårsperioden, en til hver av de fire ”gamle” universitetene
og en til NHH. Fire av disse får 24 mill. hver, inklusive ”Educational Research” ved UV/UiO. Ingen søknader innen våre
samfunnsvitenskaplige fagområder fikk støtte.

f) To interne evalueringer av våre ordninger ”på vent”
Programstyret har tidligere gått inn for en evaluering av våre ordninger med:
- Omarbeidet avhandling (”revise and submit”)

- Retningslinjene for artikkelbaserte avhandlinger
Selv om begge ordningene nå har vært praktisert i noen år, synes det ikke presserende å endre dem på vesentlige punkter.
Evalueringene utsettes derfor til vi får noe mer erfaring med ordningene.

Sak 22/08:    EVENTUELT

Ingen saker.

Marianne E. Lien, leder

Svein-Erik Grøndahl, sekretær

Publisert 28. aug. 2012 11:28 - Sist endret 8. juni 2015 15:03