Referat fra møtet i ph.d.-programstyret ved SV-fakultetet 22. november 2007

Til stede: Geir Asheim, Jon Hovi, Hanne Haavind, Amund Lie, Willy Pedersen, Ivar Reinvang, Signe B. Segaard og Halvard Vike.


Sekretær: Svein-Erik Grøndahl

Forfall/fravær: Aina Holmén (Lie vara), Marianne Lien (Vike vara) og Sissel Myklebust

Dagsorden ble godkjent

 

SAKSLISTE

REFERATSAKER

Sak 18/07: ORIENTERINGER


a) Referat fra siste møte i Programstyret 20.09.07

Det kom ikke inn merknader til utkastet til referat. Møtereferatet er lagt ut på websiden:
http://www.sv.uio.no/studier/forskerutdanning/Programstyret/programstyret20092007.html

b) Doktorgrader i tall – Informasjon fra NIFU-STEPs doktorgradsregister

Kopi av informasjonsflaket for oktober 2007 med oversikter for V-07 ble delt ut på møtet.

c) Oversikt over disputaser/doktorgrader ved SV-fakultetet i 2007

Oversikten viste en fordeling av doktorgradene på enhet og grad, og listet opp alle 45 disputasene i 2007 [en disputas ble utsatt, dvs. 44 disputaser ble avholdt). Dette tallet er høyere enn noe tidligere år. Det var imidlertid hele 6 som tok dr.philos.-graden. Antallet ph.d.-er i 2007 er omtrent like høyt som antall dr.polit. + dr.psychol.


VEDTAKSSAK

SAK 19/07: OPPTAK TIL DOKTORGRADSSTUDIENE FOR V-08 (søknadsfristen 01.10.07)

Bakgrunnsdokumenter: Notat av 14.11.07 fra sekretæren, tabelloversikten fra fakultetet over enhetenes innstillinger, og innstillingene fra de enkelte enhetene.

Vedtak:

a) Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi - sosiologi
Marith K. Markussen - tas opp
Line Anita Schou - tas opp under forutsetning av revidert prosjektskisse
Janne Solberg - tas opp under forutsetning av akseptabel veiledningsordning

b) Institutt for statsvitenskap
Elin Lærum Boassen - tas opp
Tor Håkon Inderberg - tas opp
Kåre Birger Grebstad - tas opp under forutsetning av tilfredsstillende finansiering
To søknader ble avslått.

c) Psykologisk institutt
Solveig Abrahamsen - tas opp
Ragnhild Eek Olsen - tas opp
Asbjørn Følstad - tas opp
Wenke Gulbrandsen - tas opp
Mariann Idstad - tas opp
Alf Børre Kanten - tas opp
Trine Vik Lagerberg - tas opp
Kim Stene-Larsen - tas opp
Eirin Winje - tas opp
Ingrid Borren - tas opp under forutsetning av tilfredsstillende finansiering
Leiv Einar Gabrielsen - tas opp under forutsetning av tilfredsstillende veilederforhold
Emine Kale - tas opp under forutsetning av tilfredsstillende veilederforhold
Nina Margrethe Kynø - tas opp under forutsetning av tilfredsstillende finansiering
Karoline Brobakke Seglem - tas opp under forutsetning av tilfredsstillende finansiering
Marie Sofie Aalen - tas opp under forutsetn. av tilfredsstillende finansiering og veiledning
Fem søknader ble avslått, en søknad ble avvist.

d) Sosialantropologi
Espen Marius Foss - tas opp under forutsetning av revidert prosjektskisse
Stine Rybråten - tas opp under forutsetning av utvidet feltarbeid
Fire søknader ble avslått.

e) Økonomisk institutt
Lars Johannessen Kirkebøen - tas opp, og må ta emnet 4310.
Vibeke Øi - tas opp, og må ta 3 emner (men 10 studiepoeng vil godkjennes i ph.d.-graden)
Geir Haakon Bjertnæs - tas opp under forutsetning av finansiering, og må ta ECON 4160
Kjersti Misje Nilsen - tas opp under forutsetning av revidert prosjektskisse, og må i
tillegg ta emnene ECON 4130, 4160 og 4240
Halvor Briseid Storrøsten - tas opp, må ta emnet ECON 4140
En søknad ble avslått.

f) TIK-senteret
En søknad ble avvist.


DISKUSJONSSAK

SAK 20/07: HOVEDPUNKTER FRA DIALOGMØTENE OM FORSKERUTDANNINGEN

Saksdokument av 15.11.07 fulgte innkallingen.

Programstyret drøftet flere av de utfordringene som ble reist i oppsummeringen fra dialogmøtene i 2007, og ga enkelte innspill til videre oppfølging.


SAK 21/07: EVENTUELT

Ingen saker.

Medlemmene i Programstyret v/Jon Hovi takket lederen for hennes gode møteledelse i perioden.

Hanne Haavind
leder

Svein-Erik Grøndahl
sekretær

 

 

 

Publisert 18. jan. 2008 12:39 - Sist endret 8. juni 2015 15:03