Referat fra møtet i ph.d.-programstyret ved SV-fakultetet 22. februar 2007

Til stede: Geir Asheim, Jon Hovi, Hanne Haavind, Marianne Lien, Amund Lie, Sissel Myklebust, Willy Pedersen, Ivar Reinvang, Kristian Stokke og Signe B. Segaard.


Sekretær: Svein-Erik Grøndahl

Forfall/fravær: Aina Holmén (Thorsen vara)
 

 

SAKSLISTE

Dagsorden ble godkjent, med en sak i tillegg under Eventuelt (sak 6).


SAK 01/07: ORIENTERINGER

a) Referat fra siste møte i Programstyret 23.11.06

Det har ikke kommet innsigelser til referatet. Det er lagt ut under nettadressen:
http://www.sv.uio.no/studier/forskerutdanning/Programstyret/


b) Om forskerutdanningen i Årsplan for SV-fakultetet for 2007

Årsplanen for fakultetet som ble vedtatt i Fakultetsstyret 14.12.06. Forskerutdanningen er omtalt som mål IV under Forskning. De relevante sidene var lagt ved innkallingen.


c) Godkjenning av nye forskerskoler fra 2007

Forskningsadministrativ avdeling ved UiO har i notat av 05.02.07 invitert fakulteter mv. til å fremme forslag til nye forskerskoler innen 15.04.07. Det følger nå ikke midler med godkjenningen som status som forskerskoler.

Reinvang varslet at Psykologisk institutt arbeider med en søknad om forskerskole i psykisk helse, som kan legges fram i programstyret 19.04.07. SFF-en ved ØI kan også ha en forskerskole, men det synes mest hensiktsmessig at denne inkorporeres i den ordinære forskerutdanningen ved instituttet.


d) Opptakstall og fullføringer i forskerutdanningen for enhetene ved SV-fakultetet fra 1986

Data hentet ut fra fellesregisteret FS ble ettersendt som e-post. Administrasjonen retter opp feil, og kommer tilbake med ytterligere data.FULLMAKTSAKER


SAK 02/07: INNSTILLING GITT TIL UNIFOR AV SØKERE TIL LEGATER i 2007

Kopi av de innstillingene lederen av Programstyret har gitt til UNIFOR av søkere til Morgenstiernes fond, Norges Handelstands Forbunds fond, Sanitetskaptein C. F. Larsens legat, Ella og Robert Wenzins legat, og Ingmund Kirkeruds legat fulgte innkallingen, til orientering.

 

VEDTAKSSAKER


SAK 03/07: KLAGE PÅ AVSLAG PÅ OPPTAK PÅ PhD-PROGRAMMET 2007 (statsvitenskap)

Saksdokumenter: Klage fra N.N. datert 16.12.06, oversendelsesnotat til ISV 19.01.07 og kort kommentar fra ISV datert 26.01.07.

Vedtak:
Programstyret slutter seg til anbefalingen fra Institutt for statsvitenskap, og opprettholder vedtaket om ikke å gi opptak til ph.d.-programmet ved fakultetet. Saken oversendes Klagenemnda ved UiO til endelig avgjørelse.

 


SAK 4/07: ENDRING AV RETNINGSLINJER FOR GODKJENNING AV DOKTORGRADSKURS

Saksdokument: Notat fra sekretæren av 15.02.07, vedlagt de gjeldende Veiledende retningslinjer for godkjenning av doktorgradskurs/emner.

Vedtak:
Leder av Programstyret gis fullmakt til å foreta redaksjonelle endringer i retningslinjene, spesielt med sikte på å presisere prinsippene bak godkjenning av studiepoeng for kurs.


DISKUSJONSSAK


SAK 05/07: SPESIELL ADGANG TIL METODEKURS VED FAKULTETET FRA ENKELTE EKSTERNE INSTITUSJONER I REGIONEN?

Saksdokument: Notat fra sekretæren datert 15.02.07.

Saken formulert som spørsmålet over ble trukket, da den eksterne institusjonen som hadde fremmet ønske om spesiell adgang til metodekurs hos oss frafalt sitt ønske.

Programstyret drøftet kort mulighetene for samordning/gjensidig bruk av metodekurs mellom enhetene ved fakultetet.

 

SAK 06/07: EVENTUELT

Forslag til endring av studieplanen i sosiologi (designseminaret).

Forslaget ble fremmet av Willy Pedersen/ISS, og sendt ut via e-post 20.02.07.

Vedtak:
Programstyret slutter seg til det fremlagte forlaget til endret studieplan i sosiologi.

 

Hanne Haavind
leder

Svein-Erik Grøndahl
sekretær

 

 

 

Publisert 20. apr. 2007 11:11 - Sist endret 8. juni 2015 15:03